Poučení k souhlasu se zpracováním osobních údajů


Vážení členové Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, příznivci a naši přátelé.
Naše kontaktní databáze vás uvádí jako člena nebo příznivce Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (dále jen Sdružení). V souvislosti s Nařízením EU o zpracování osobních údajů (dále jen Nařízení) si Vás dovolujeme požádat o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. ve znění účinném k 1.7.2017 musí i naše Sdružení přehodnotit správu osobních údajů našich členů a příznivců v interní databázi a zveřejňování těchto údajů na webových stránkách Sdružení. V této souvislosti jsme povinni vás seznámit

Jaké osobní údaje spravujeme

V interní databázi osobních údajů jsou vedeny a aktualizovány:
Databáze je neúplná a ne u všech osob jsou uvedeny všechny údaje. Aktualizace není systematická, spíše příležitostní.

Pro jaký účel Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje Sdružení vede pro:

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Osobní údaje členů Sdružení (tj. těch, kteří podali členskou přihlášku a čestní členové) a příznivců (komunikující v rámci Sdružení a zúčastňující se akcí pořádaných Sdružením) jsou spravovány v elektronické podobě. Pokud nejsou údaje zveřejněny na oficiálních webových stránkách Sdružení (životopis, fotografie, upozornění na životní jubileum), s nikým tyto údaje nesdílíme a nikomu je neposkytujeme. Pokud se sporadicky vyskytne žádost na sdělení konkrétního kontaktu od jiného člena nebo příznivce, předáme telefonní číslo nebo mailovou adresu výhradně aa to jen se svolením osoby, na kterou je kontakt požadován. Postupujeme tak důsledně proti kyberšikaně a obtěžování. V žádném případě s daty v současnosti neobchodujeme a bude tomu tak i v budoucnu. Automaty pro rozpoznávání obličejů nepoužíváme, ani s nimi do budoucna nepočítáme. Pokud jsou členské a jiné příspěvky zasílány z účtu, tak čísla účtů nevidujeme, nezpracováváme ani nesledujeme. Pokud sledujeme návštěvnost jednotlivých kapitol našich webových stránek, pak jedině anonymně za účelem zjištění zájmu o daná témata.
Výbor Sdružení jako odpovědný správce a zpracovatel osobních údajů, připravuje metodiku práce s osobními údaji tak, aby byl schopen dozorovému úřadu kdykoliv prokázat soulad těchto činností s General Data Protection Regulation (GDPR). Ke splnění povinnosti budeme schopni prokázat soulad s GDPR a k tomu budou sloužit především „Záznamy o činnostech“. Základním předpokladem pro další práci s osobními údaji ve Sdružení bude vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je podle Článku 4 odst. 1 bod 11 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle. Půjde o aktivní a dobrovolný projev vůle, který se poskytuje ke konkrétnímu účelu zpracování (osoba udělující souhlas musí účel prokazatelně znát).

Poučení o Vašich právech

Pro splnění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů bude každý, kdo je veden elektronickou adresou  v databázi osob  Sdružení vyzván k vyjádření ke správě jeho osobních údajů, vč. možnosti omezení některých údajů. V krátké době budou proto členové a příznivci Sdružení, osloveni formalizovaným mailem s výzvou k vydání souhlasu s evidencí jeho osobních údajů. Pokud se souhlas nevrátí nebo bude odpověď ve všech bodech negativní, bude osoba vyřazena z evidence a ztratí tak bohužel možnost být informována o odborných a společenských akcích Sdružení. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nemáte žádnou povinnost jej poskytnout. Jako subjekt osobních údajů máte právo:
K výkonu těchto práv se na nás můžete obrátit e-mailem na adresu vojzesl@seznam.cz. Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, jsme povinni Vám tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Pokud jste nebyli konkrétně osloveni mailem a požádáni o souhlas s nakládáním s Vašimi osobními údaji, formulář pro souhlas si vygenerujete zde:
Stanovisko_ke_zpracovani_osobnich_udaju.docx
Po jeho vyplnění ho zašlete elektronicky nebo písemně na adresu Sdružení.