Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 24. října 2019
Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí

Informace o otevření výstavy


Výstava „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí“ v Trutnově byla připravena Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem ve spolupráci se Sdružením přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, jako jedna z doprovodných akcí k připomenutí 100. výročí vzniku československé Vojenské zeměpisné služby.
Slavnostní akt otevření výstavy zahájil ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově pan Vlastimil Málek.
Přivítal přítomné, představil ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plukovníka gšt. Ing. Jana Maršu, Ph.D. a předal mu slovo. Plukovník Marša připomněl souvislosti při vzniku Vojenské zeměpisné služby v listopadu 1918. Dále uvedl, že tato výstava je putovní a byla vystavena například v Praze, Brně, Karlových Varech, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Liberci.
Vyzdvihl krásné prostředí nádvoří Muzea Podkrkonoší v Trutnově a účast množství zájemců o zhlédnutí výstavy. Vyjádřil přesvědčení, že výstava přispěje k zvýšení povědomí o historii našeho státu. Potom předal slovo místopředsedovi Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby Ing. Karlu Vítkovi, který přítomné seznámil s obsahem výstavy.
Ten ve svém vystoupení uvedl: Na prvních dvou panelech s názvem „Počátky mapování českých zemí“ je zobrazena dobová rukopisná kopie nejstarší a nejvzácnější české kartografické památky Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518 uloženou v Rychnově nad Kněžnou. Mapové dílo je obsahově rozděleno do dvou částí – části obrazové tvořící dvě třetiny formátu a části mapové v jeho spodní třetině. Obrazová část je bohatě zdobena, vlastní mapa je jižně orientována. Druhou vystavenou mapou je Müllerova mapa Čech (datována rokem 1720), zpracovaná Janem Krištofem Müllerem. Vystaven je jeden z mapových listů dvacetipěti dílné Müllerovy mapy Čech v měřítku 1 : 132 000 a přehledná jednolistová Müllerova mapa Čech v měřítku 1 : 649 180. 
Na dalších dvou vystavovaných panelech jsou ukázky map z I. (1763-1787), II. (1809-1869) a III. vojenského mapování Rakouska-Uherska (1869-1885). Mapy II. vojenského mapování (1809-1869) měřítka 1 : 28 800 měly již geodetické základy. Zejména s rozvojem dělostřelectva v druhé polovině 19. století přestaly vyhovovat rostoucím vojenským požadavkům na polohovou přesnost a též potřebám probíhající industrializace, tak Rakousko-Uhersko přistoupilo k III. vojenskému mapování, které bylo již v  měřítku 1 : 25 000.
Následující skupina 6 panelů zobrazuje ukázky vojenských map vydaných v letech 1919 až 1955. Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 byly převzaty geografické podklady z vídeňského Vojenského zeměpisného ústavu do nově vzniklého Československého vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Z území Československé republiky včetně Podkarpatské Rusi byly převzaty tyto mapové produkty: Topografické sekce 1 : 25 000, Speciální mapy 1 : 75 000, Generální mapy 1 : 200 000 a Přehledné mapy 1 : 750 000. Převzaté mapové dílo bylo revidováno (upraveno), odstraněny hrubé chyby a mapy opatřeny českým a slovenským názvoslovím. Upravené mapy se používaly do 50. let. 20. století
Část výstavy je věnovaná smutnému období – druhé světové válce. Jsou zde vystaveny britská mapa, protektorátní mapy, německé mapy např. špionážní mapu z roku 1938 se zákresem československého opevnění a j.
Dalších skupina panelů zobrazuje vojenské mapy vydané v letech 1950 až 1997. V letech 1953 až 1957 se uskutečnilo nové topografické mapování území státu v měřítku 1 : 25 000 a dále byly odvozeny topografické mapy měřítka 1 : 50 000 a 1 : 100 000.  Vzniklo tak velmi zdařilé mapové dílo, používané až do konce 20. století.
Po vstupu ČR do NATO v roce 1999 začíná nová etapa tvorby vojenských pozemních, leteckých a speciálních map upravených podle standardů NATO. Ukázku mapových produktů z toho období poskytují panely Vojenské mapy vydané po roce 1998.
Panel leteckých měřických snímků je věnován unikátnímu archivu v Dobrušce, kde jsou soustředěny veškeré letecké měřické snímky pořízené armádními složkami od roku 1936 až do současnosti.
Na 3 panelech je prezentována atlasová tvorba. Představeny jsou Atlas Republiky československé z roku 1935, který byl prvním národním atlasem samostatného československého státu. Na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937 byl oceněn a vyznamenán Velkou cenou a zlatou medailí za kartografické a litografické zpracování a tisk. Na tvorbě Československého vojenského atlasu z roku 1965 a Vojenského zeměpisného atlasu z roku 1975 se podílel pedagogický sbor katedry geodézie a kartografie brněnské Vojenské akademie.
Jeden panel je věnován muzejní expozici „Vojenská geografie“, která byla vybudována v rámci oslav 100. výročí vzniku zeměpisné služby ve spolupráci města Dobrušky, vojenské geografické služby a Vojenského historického ústavu Praha a je stálou expozici Vlastivědného muzea v Dobrušce.
Ing. Vítek pozval přítomné na doprovodný program k výstavě dne 19. 12. 2019, kde vystoupí příslušník VGHMÚř Dobruška Ing. Radek Wildmann, s přednáškou na téma „Současný stav a perspektivy geografického zabezpečení obrany státu“.
Na závěr slavnostního aktu zahájení výstavy ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově pan Vlastimil Málek upozornil účastníky, že součástí výstavy je tištěný průvodce výstavou a seznam vystavených exponátů. Tyto materiály jsou k dispozici návštěvníkům expozice. Dále připomněl, že zde je návštěvní kniha, kam je možné uvést své připomínky či hodnocení výstavy. Potom pozval přítomné k prohlídce výstavy a na drobné občerstvení.
Po slavnostním zahájení následovala prohlídka výstavy. Ředitel VGHMÚř plk. Marša i Ing. Karel Vítek zodpovídali řadu dotazů zvídavých návštěvníků k problematice tvorby map.
K slavnostnímu průběhu zahájení výstavy přispělo i vystoupení hudebné skupiny žáků trutnovské hudební školy.
Výstava „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí“ bude v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově potrvá od 24. října 2019 do 6. ledna 2020.
Zaznamenal Ing. Karel Vítek