Informace z výročního setkání členů
Sdružení přátel Vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, pobočky Dobruška s ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
konané v Dobrušce dne 18. prosince 201918. prosince 2019 se uskutečnilo výroční setkání členů Sdružení přátel Vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. z. s. (dále jen Sdružení) pobočky Dobruška s ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (dále jen VGHMÚř).

Program setkání:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti Sdružení v roce 2019
3. Beseda, různé, závěr

Členská základna Sdružení v Dobrušce. Je nás nyní 12 členů: Antonín Dobrovolný, Ing. Günter Fiedler, Ing. Jaroslav Fiedler, Ing. Jaroslav Hlaváček, Jan Leiner, Ing. Dimitrij Pago, Jaroslav Popelář, Jan Sedláček, Ing. Pavel Struha, Ing. Marta Šimonová, prof. Ing. Viliam Vatrt, DRSc. a Ing. Karel Vítek, (letos jsme se rozloučili s dlouholetým členem naší pobočky, panem plk. v. v. Ing. Igorem Šimonem, který zemřel 8. května 2019 ve věku 83 let)

Setkání se zúčastnili ředitel VGHMÚř plk. Ing. Jan Marša, Ph.D., předseda Sdružení plk. v. v. Ing. Bohuslav Haltmar, členové pobočky Antonín Dobrovolný, Ing. Jaroslav Fidler, Ing. Jaroslav Hlaváček, Ing. Dimitrij Pago, Ing. Marta Šimonová a Ing. Karel Vítek. Dále se jako hosté setkání zúčastnili: Bývalí náčelníci geografické služby plk. v. v. Ing. Karel Raděj, CSc. a plk. v. z. Ing. Jiří Drozda, bývalí náčelníci VTOPÚ a VZÚ plk. v. v. Ing. Vladimír Šilhavý, plk. v. v. Ing. Josef Peichl, a dále pplk. v. v. Ing. Jan Vaverka, Marie Andršová a mjr. v. z. Ing. Radovan Klíma.
Před setkáním se omluvili: ze zdravotních důvodů Jan Leiner, Jan Sedláček a Jaroslav Popelář a z pracovních důvodů Ing. Zdeněk Klusoň a Prof. Ing. Viliam Vatrt, DRSc.

Naše setkání zahájil ve 13,00 hodin ředitel VGHMÚř plk. Marša, přivítal přítomné, poděkoval členům Sdružení za spolupráci v roce 2019 a všem popřál krásné a pohodové vánoční svátky. Potom vystoupil místopředseda Sdružení Ing. Karel Vítek. Nejprve požádal přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku našeho zesnulého člena Ing. Igora Šimona. Potom poděkoval řediteli VGHMÚř plk. Maršovi, že umožnil naše setkání na půdě VGHMÚř a poskytnul místnost a drobné občerstvení a řediteli Zeměměřického úřadu Praha Ing. Karlu Brázdilovi, CSc. za poskytnutí kalendářů a propagačních materiálů pro účastníky setkání. Dále Ing. Vítek informoval o hlavních akcích a událostech pořádaných Sdružením v roce 2019. Zvláště poděkoval za průvodcovskou službu v expozici Vojenská geografie v Dobrušce, jmenovitě, Ing. Josefu Peichlovi, Ing. Lubomíru Leštínskému, Ing Janu Vaverkovi a Ferdinandu Tesařovi.
Potom již nastala volná neformální beseda. V debatě vystoupil Ing. Raděj, informoval o ukončení svého působení ve funkci ředitele VÚGTK a o svém nástupci, kterým je Ing. Drozda. Připomněl úspěšné uplatnění bývalých příslušníků služby v civilním resortu a v této souvislosti vyzdvihnul významný podíl pedagogického sboru naší katedry na Vojenské akademii v Brně. Potom se rozvinula přátelská debata všech zúčastněných. V průběhu setkání jsme si při společném přípitku popřáli pevné zdraví a štěstí v novém roce. Naše setkání trvalo cca do 15,30hodin. Přikládáme i fotografie z našeho setkání.

Na závěr této informace uvádím přehled hlavních akcí a události, které zajistili členové Sdružení, pobočky Dobruška.

 1. Digitalizace historických fotografií, kronik, album a dalších dokumentů uložených u VGHMÚř.
Jedná se o dokumenty předané a uložené ve VGHMÚř od zrušených ústavů, útvarů a zařízení služby. Současně probíhá jejich identifikace (událost, místo, termín konání a zachycené osoby) a souběžně digitalizace dokumentů
Úkol plníme v naší pracovní skupině již sedmý rok ve složení Ing. Dimitrij Pago, Antonín Dobrovolný a příležitostně i Ing. Karel Vítek. Z týmu nám odešel Ing. Igor Šimon, který připravoval zveřejnění naskenovaných fotografií příslušníků služby na výstavním panelu. V tomto roce se navýšil počet naskenovaných fotografií a dokumentů o 1250 kusů, na celkový počet 7810, a na skenování a třídění materiálů věnovali členové skupiny 258 hodin, celkem více jak 3758 hodin.
Od VGHMÚř jsme dostali pro naši práci k používání nové technické vybavení, počítač a skener. Oboustranně prospěšná byly i spolupráce s pplk. Ing. Tomášem Diblíkem a mjr. Ing. Davidem Ohnoutkem a pracovníky oddělení technické podpory Jakubem Tázlarem, Zdeňkem Horákem a Janem Martincem při uvedení nové techniky do provozu. Dále jsme převzali od oddělení leteckých snímků ke skenování osobní fotografie bývalých příslušníků VTOPÚ. Tyto fotografie postupně skenujeme a ukládáme. K tomu jsme navázali spolupráci s oddělením matriky MěÚ Dobruška k identifikaci osob pracujících ve VTOPÚ v 50. a 60. letech minulého století. Podařilo se upřesnit údaje o cca 110 osob.
V tomto roce členové „digitalizační skupiny“ poskytli, z archivovaných fondů podklady a fotografie k významným životním jubileím p. Ing. Jaroslava Fiedlera, Jaroslava Dvořáka, Ing. Egona Schuberta a dalších.
V příštím roce bychom se chtěli věnovat otázkám: Zveřejňování naskenovaných dokumentů a fotografií, využít spolupráce se specialisty VGHMÚř v oblasti používání nových operačních systémů k ukládání a zálohování získaných dat. Pro naši další činnost bychom uvítali zapůjčení fotografií ze života příslušníků VTOPÚ, případně jejich návštěvu či kontakt s příslušníky digitalizační skupiny. Do budoucna nás čeká úkol zpracovat „Zásady pro přístup zájemců z řad současných a bývalých příslušníků služby a odborné veřejnosti k již digitalizovaným podkladům“. Současně hledáme další zájemce (pracovníky), kteří by nám pomohli dokončit tento časově náročný úkol.

 1. Výstava k 100. výročí vzniku geografické služby AČR
Výstava k „100. výročí vzniku geografické služby AČR“ byla připravena jako putovní, první presentace výstavy se uskutečnila v říjnu 2018 před budovou generálního štábu v Praze. V tomto roce se uskutečnila se ve dnech 6. až 31. května 2019 v malém sále Společenského centra – Kina 70 Dobruška a byla slavnostně zahájena dne 6. května 2019 ve 13 hodin ředitelem VGHMÚř a starostou Dobrušky. Představila návštěvníkům stoletou historii geografické služby, její etapy vývoje a hlavní produkty.
Zahájení výstavy se zúčastnilo asi 40 bývalých a současných příslušníků VGHMÚř a dobrušských občanů. Výstava byla dále otevřena v provozní době Kina 70 a navštívila ji řada dobrušských občanů a dalších zájemců. Někteří z návštěvníků výstavy vyjádřili své pocity zápisem do návštěvní knihy k výstavě.

 1. Muzeum vojenské geografie v Dobrušce
Sdružení zajistilo i v roce 2019 průvodcovskou službu v expozici muzea Vojenská geografie. Průvodci: Ing. Lubomír Leštínský, Ing. Josef Peichl, Ferdinand Tesař, Ing. Jan Vaverka a Ing. Karel Vítek. Expozice byla otevřena v období od 1. 5. do 30. 9. 2019 a navštívilo ji 713 platících návštěvníků (v roce 2018 to bylo 652). Kromě toho expozici navštívila řada skupin, příslušníci ZÚ Praha (28. 2.), zahraniční návštěvy VGHMÚř (24. 9. a 17. 11.), Spolek důlních měřičů Most (6. 11.) a členové HIFI Klubu ČR (23. 11.). I pro příští rok počítáme se zajištěním průvodcovské služby v expozici Vojenská geografie. Vedení Vlastivědného muzea v Dobrušce si cenní práce našich průvodců, zejména znalost problematiky, fundovaný výklad a schopnost odpovídat na dotazy.

 1. Tenisový turnaj Senior GeoCup 2019 v Dobrušce
10. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP 2019“ pořádal náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk ve spolupráci s ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) plukovníkem gšt. Ing. Janem Maršou, Ph.D. a předsedou Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (Sdružení) plukovníkem v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem. Turnaj se uskutečnil dne 30. května 2019 na tenisových kurtech VGHMÚř Dobruška a zúčastnili se jej příslušníci a příznivci Vojenské topografické/geografické/hydrometeorologické služby. Funkcí hlavního rozhodčího turnaje byl pověřen plk. v. v. Ing. Karel Vítek, rozhodování zápasů a počítání stavu si zajišťovali hráči sami.
Turnaj zahájil v 10,00 hodin ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D, který přivítal přítomné hráče a diváky, popřál všem hezké sportovní zážitky. Potom vystoupil místopředseda Sdružením a hlavní organizátor turnaje Ing. Karel Vítek. Nejprve poděkoval velení VGHMÚř za přípravu a poskytnutí tenisových kurtů a příslušníku VGHMÚř Ing. Michalu Královi za významnou pomoc při zajištění turnaje. Seznámil přítomné s organizací turnaje, zajištění občerstvení, oběda a společného posezení v dobrušském pohostinství Retro. Na turnaj se přihlásilo osm dvojic, celkem 16 hráčů. Hrály se čtyřhry na jeden vítězný set, ve dvou skupinách systémem každý s každým, na dvou velmi dobře připravených kurtech. Všechny dvojice splňovaly podmínku, že stanovený součet věku dvojice hráčů musí být minimálně 120 roků.
Zápasy ve skupinách se podařilo odehrát cca do 13,15 hodin, celkem bylo odehráno dvanáct zápasů. Potom se vítězové skupin utkali o první a druhé místo, druzí ve skupinách o třetí a čtvrté místo. Hry skončily cca v 15,00 hodin. Počasí, při hře bylo slunečné a teplotně příjemné. Ing. Karel Vítek a Ing. Michal Král průběžně zapisovali výsledky zápasů a následně stanovili toto pořadí:
 1. místo: Ing. Jiří Javůrek, Ing. Antonín Mohelník
 2. místo: Miroslav Krátký, Josef Zuklin
 3. místo: Ivan Liška, Vítězslav Votava
 4. místo: Ing. Otto Chlupáč, Luboš Petr
Pořadí na dalších místech nebylo stanoveno.

Po skončení zápasů se hráči a organizátoři přesunuli do zasedací místnosti VGHMÚř, kde zastupující ředitele VGHMÚř pplk. Ing. Karel Vykoukal spolu Ing. Karlem Vítkem vyhodnotili průběh turnaje, předali vítězům putovní pohár, hráčům na 1. až 4 místě diplomy a ceny a všem hráčům na dalších místech pamětní list jako upomínku na turnaj. Ocenili jsme přátelskou a pohodovou atmosféru v průběhu celé akce. Na závěr vyjádřili přesvědčení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozvali na 11. ročník tenisového turnaje „SENIOR GEO CUP 2020“ který se uskuteční dne 30. května 2020 na tenisových kurtech VGHMÚř Dobruška. Účastníkům turnaje byla nabídnuta prohlídka Seizmické stanice Polom s případným ubytováním a společným posezením na VŠZ POLOM – Na Skále. Potom se účastníci turnaje přesunuli do pohostinství Retro. Posezení se zúčastnilo asi dvanáct hráčů a pořadatelů turnaje. Po 19. hodině odjeli pražští účastníci vozidlem do Prahy a místní se postupně rozešli kolem 22 hodiny. Shodli jsme se, že se akce vydařila.
 1. ročník konaný v roce 2010 Ing. Jaroslav Kocián a Ing. Jiří Kučera
 2. ročník konaný v roce 2011 Ing. Ladislav Kebísek a Ing. Jiří Kučera
 3. ročník konaný v roce 2012 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 4. ročník konaný v roce 2013 Antonín Srubjan a Ing. Miroslav Vejda
 5. ročník konaný v roce 2014 Ing. Jiří Kučera a Ing. Milan Petřivý
 6. ročník konaný v roce 2015 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 7. ročník konaný v roce 2016 mjr. v. z. Ing. Miloš Hodek a pplk. Ing. Josef Vrchota
 8. Ing. Jiří Kučera, Jaroslav Kříž
 9. Ivan Liška, Vítězslav Votava

 1. Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil ČR a uctění památky generála Josefa Churavého u pamětní desky v objektu VGHMÚř v Dobrušce
Dne 27. června 2019 byl v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) generála Josefa Churavého proveden Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil. Slavnostního aktu, konaného u památníku generála Josefa Churavého, se zúčastnili: náčelník geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk, příslušníci VGHMÚř včele s ředitelem úřadu plukovníkem gšt. Ing. Janem Maršou Ph.D., zástupci města Dobrušky v čele se starostou města panem Ing. Petrem Lžíčařem, zástupci rodiny generála Churavého, Vratislav Churavý a Jan Suchomel a delegace Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby včele s předsedou Sdružení plk. v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem. U památníku generála Churavého nastoupila čestná jednotka vojáků z povolání VGHMÚř.
Slavnostní shromáždění zahájil ředitel VGHMÚř. Přivítal přítomné a ve svém vystoupení uvedl historický význam 30. června 1918. Dále připomněl památku generála Josefa Churavého, který byl před 77 lety popraven. Připomněl jeho hrdinství v odbojové činnosti proti nacistické okupaci. Potom starosta Dobrušky a ředitel VGHMÚř spolu položili věnce k památníku generála Churavého. Slavnostní shromáždění bylo ukončeno státní hymnou.
Od 15 hodiny se sešli příslušníci úřadu, členové Sdružení a zástupci města v zóně oddechu VGHMÚř v Dobrušce, kde akce pokračovala přátelským posezením. Zúčastnilo se jí cca 80 příslušníků úřadu, asi 10 členů Sdružení a další pozvaní hosté.

 1. Spolupráce se Správou vojenských lázeňských a rekreačních zařízení
V rámci spolupráce se Správou vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Sdružení zajistilo zapůjčení topografických map v měřítku 1 : 25 000 pro tři turnusy Army campů v areálu VZ Měřín (29. 6. až 8. 7., 8. 7. až 17. 7. A 17. 7. až 28. 7. 2019). K tomu jsme připravili přednášku o topografických mapách a možnostech jejich použití. Se zástupci VLRZ bylo dohodnuto, že zaměstnání připravíme i v roce 2020.

 1. Seminář k 100. výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu Praha
Seminář k 100. výročí založení VZÚ na téma „Vojenský zeměpisný ústav v Praze a jeho role na utváření československého zeměměřictví“ se uskutečnil dne 11. října 2019 v konferenčním sále Národního technického muzea v Praze. Záštitu nad seminářem převzal ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.
Významný podíl na organizaci a zajištění semináře mělo Sdružení. Péčí Sdružení byly připraveny přednášky: Podíl zeměměřictví v etapě vzniku a formování československého státu, přednesl Ing. Jiří Drozda, Průřez mapové produkce VZÚ, přednesl Ing. Karel Vítek a Plány měst z dílny VZÚ, přednesl Ing. Jiří Müller. Předseda Sdružení Ing. Bohuslav Haltmar na semináři přednesl závěrečné slovo, řekl, že seminář byl důstojnou připomínkou 100. výročí založení VZÚ. Dále poděkoval řediteli firmy Gefos, Ing. Petru Kociánovi, za zajištění občerstvení účastníků semináře.
Semináře se zúčastnilo cca 80 přítomných. Pro každého účastníka semináře byl připraven unikátní pamětní výtisk mapy ZEMĚ KORUNY ČESKÉ z Ottova zeměpisného atlasu, vydaného před rokem 1918.
Česká televize připravila o semináři informaci, na dotazy redaktora odpovídali Ing. Jiří Drozda a Ing. Karel Vítek. Informace byla uvedena v rámci vysílání studia ČT 24 dne 13. 10. 2019 od 18,00 hodin.

 1. Výstavě Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově
Výstava „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí“ byla připravena jako jednu z doprovodných akcí k připomenutí 100. výročí geografické služby. Slavnostní zahájení výstavy dne 24. října 2019 provedl ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově pan Vlastimil Málek, který přivítal přítomné, představil ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plukovníka gšt. Ing. Jana Maršu, Ph.D. a předal mu slovo. Plukovník Marša připomněl souvislosti při vzniku Vojenské zeměpisné služby v listopadu 1918. Dále uvedl, že tato výstava je putovní a byla vystavena například v Praze, Brně, Karlových Varech, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Liberci. Vyzdvihl krásné prostředí nádvoří Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a množství zájemců o zhlédnutí výstavy. Vyjádřil přesvědčení, že výstava přispěje k zvýšení povědomí o historii našeho státu. Potom předal slovo místopředsedovi Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby Ing. Karlu Vítkovi, který přítomné seznámil s obsahem výstavy.
Ing. Vítek pozval přítomné na doprovodný program k výstavě dne 19. 12. 2019, kde vystoupí příslušník VGHMÚř Dobruška Ing. Radek Wildmann, s přednáškou na téma „Současný stav a perspektivy geografického zabezpečení obrany státu“.
Na závěr slavnostního aktu zahájení výstavy ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově pan Vlastimil Málek upozornil účastníky, že součástí výstavy je tištěný průvodce výstavou a seznam vystavených exponátů, tyto materiály jsou k dispozici návštěvníkům expozice. Dále připomněl, že zde máme návštěvní knihu, kde je možné uvést své připomínky či hodnocení výstavy. Potom pozval přítomné k prohlídce výstavy a na drobné občerstvení.
Po slavnostním zahájení následovala prohlídka výstavy. Zde ředitel VGHMÚř plk. Marša i Ing. Karel Vítek zodpovídali řadu dotazů zvídavých návštěvníků k problematice tvorby map.
K slavnostnímu průběhu zahájení výstavy přispělo i vystoupení hudebné skupiny žáků trutnovské hudební školy.
Výstava „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí“ bude otevřena v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově ve dnech 24. října 2019 až 6. ledna 2020.

 1. Den válečných veteránů v Dobrušce

Dne 11. 11. 2019 jsme si připomenuli památku veteránů válečných konfliktů ve 20. Století a současných veteránů účastníků zahraničních misí AČR. K vzdání pocty válečným veteránům se shromáždili ve Společenském centru Kina 70 v Dobrušce zástupci VGHMÚř, Sdružení a řada obyvatel Dobrušky, byl nás plný kinosál. S projevem vystoupili ředitel VGHMÚř, plk. Jan Marša a starosta Dobrušky Ing. Petr Lžíčař. Po projevech byly předány ocenění vybraným příslušníkům VGHMÚř. Potom vystoupil režisér a scénárista Vlastimil Venclík, který natočil dokumentární cyklus o válečných veteránech z 2. světové války, především o pilotech RAF, jak žijí a jak se o ně společnost stará. Po promítnutí filmu zodpověděl řadu dotazů.

 1. Setkání bývalých a současných příslušníků služby při příležitosti 100. výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu Praha
Při příležitosti 100. výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu Praha se dne 15. listopadu 2019 v klubu Domu armády Praha uskutečnilo společné setkání bývalých a současných příslušníků vojenské zeměpisní, topografické, geografické služby (dále jen služby). Setkání uspořádalo Sdružení ve spolupráci s náčelníkem GeoSl AČR a ředitelem VGHMÚř. Na akce bylo přítomno okolo 80 účastníků. Z Dobrušky se účastnili: Antonín Dobrovolný, Ing. Jaroslav Duchoslav, Jiří Hrdlička, Bc. Jiří Kučera, Miloš Malý, Ing. Karel Vítek a Květa Vorlová. Děkujeme řediteli VGHMÚř za zajištění dopravy na toto setkání.
Setkání zahájil předseda Sdružení Ing. Bohuslav Haltmar a bývalý náčelník topografické služby genpor. v. v. Ing. Ladislav Kebísek. V rámci setkání přítomní popřáli a připili na zdraví přítomnému pplk. v. v. Ing. Lumíru Tejmarovi, který se dne 6. 11. 2019 dožil 95 let.
V rámci setkání podle zájmu probíhaly rozhovory účastníků, které v srdečném ovzduší probíhalo téměř do sedmi hodin večer. Při odchodu se účastníci rozloučili s předsedou Sdružení a poděkovali za uspořádání setkání.

 1. Sympozium z dějin geodézie a kartografie
Sympozimu z dějin geodézie a kartografie se uskutečnilo dne 27. listopadu 2019 v prostorách Národního technického muzea v Praze a za Sdružení se zúčastnili Předseda Sdružení Ing. Haltmar a dále zástupci Sdružení z posádky Praha.
Na sympóziu zazněla řada zajímavých přednášek ve čtyřech tematických blocích.

 1. Spolupráce se správcem internetových stránek Sdružení při přípravě článků a informací
Při přípravě článků a informací významným životním výročím bývalých příslušníků služby.
V roce 2019 navštívili zástupci Sdružení a VGHMÚř a popřáli k životním výročím Ing. Janu Kotvovi a Ing. Vladimíru Šilhavému.
V roce 2018 si připomeneme 80. narozeniny Ing. Jana Vaverky, 75. narozeniny Antonína Dobrovolného a 70. narozeniny Ing. Karla Vítka.
Pomohli jsme vyhledáním fotografie pro článek k životnímu výročí Ing. Jaroslava Fidlera.
Pro internetové stránky Sdružení jsme připravili tyto informace o akcích:
Výstavy Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí v Muzeu Podkrkonoší Trutnově, 10. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, SENIOR GEO CUP 2019“ a Seminář k 100. výročí založení VZÚ na téma „Vojenský zeměpisný ústav v Praze a jeho role na utváření československého zeměměřictví“. Jednotlivé články byly doplněny fotografiemi.
Vybrané články byly dány k dispozici redakční radě VGO a redakční radě Kulturního zpravodaje města Dobrušky.

Výhled na rok 2020

Pokračovat v digitalizaci historických dokumentů uložených ve VGHMÚř Dobruška. Přitom spolupracovat s velením VGHMÚř při zpracování „Zásad pro přístup zájemců z řad současných a bývalých příslušníků služby a odborné veřejnosti k již digitalizovaným podkladům“.
Zorganizovat ve spolupráci s velením VGHMÚř 11. ročník tenisového turnaje Senior GeoCup 2020.
Spolupracovat s vedením VGHMÚř při přípravě a instalaci Výstav „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí“ a „100. výročí vzniku geografické služby AČR“.
Předpokládám, že v lednu 2020 uzavřeme Dohodu o spolupráci mezi ředitelem VGHMÚř a předsedou Sdružení na rok 2020 a dopracujeme Plán činnosti Sdružení na rok 2020. Oba dokumenty budou uveřejněny na internetových stránkách Sdružení.

Zaznamenal Ing. Karel Vítek