Následuje přepis dopisů, které pan Vlastník poslal náčelníku VZÚ, v roce 1992.

 

 

VZÚ do fašistické okupace

Začátky VZÚ jsou jistě již napsány.

V budově školy, kde pracovali kresliči, byly v přízemí dva hvězdicové kamenotiskařské ruční lisy, na kterých se tiskly v malých nákladech autograficky provedené tiskoviny pro potřebu štábu armády. Mapy z podkladů získaných z vídeňského ústavu, tiskla firma V. Neubert na Smíchově, která měla malou kartolitografii, kde se ryly a tiskly školní atlasové mapy. Tento druh grafické práce zůstal u Fy. Neubert až do 50. let. výstavbou VZÚ a zřízením vlastní tiskárny tato spolupráce zanikla.

Z vídeňského ústavu se vrátilo málo odborníků. Kromě vojáků základní služby, se vrátili někteří vojenští úředníci např.: Matěj Semík, který se stal přednostou KO, František Kotrba přednostou RO, Stehlík vedoucím oddělení nárysu KO, Leizner vedoucím oddělení terénu KO, Jan Havránek, vedoucí kartolitografie RO. Nevrátili se všichni Češi, někteří ve Vídni zůstali. Také nebylo známo, kdo je Čech.

Dlouho se vyprávělo, jak se Vídeňáci divili a říkali: “Du Štélig, atý Kotsorek, víš taký Tšech?”. Protože je nikdy neslyšeli česky mluvit (Richard Kocourek, šikovatel, sice nastoupil ve VZÚ, ale dal si později vyplatit odstupné a pracoval ve VZÚ jako občanský zaměstnanec- předtiskař).

Odborníci přišlí z vídeňského ústavu by ovšem pro tvorbu nového VZÚ nestačili a proto se vedení obrátilo na grafickou organizaci “ Grafická beseda” o získání hlavně merkantilních litografů, pro zapracování v kartografické a kartolitografické kresbě. Nehledělo se na věk, protože nabídky MNO nebyly nijak lákavé. Platy byly poloviční ve srovnání s civilním sektorem, nároky na kvalitu prací vysoké. Snad jedinou výhodou bylo jmenování rotmistrem, tedy po 10 letech poctivé služby měl možnost dostat definitivu a v případě invalidity dostat 300 Kč měsíční penze. Tato výhoda v civilu nebyla a každý grafik pracoval, jak dlouho mohl a zaměstnavatel ho držel. “ Na stáří “ musel šetřit, aby mohl být z něčeho živ. Podpora organizace byla malá a časově omezená. Právě tato “výhoda” přivedla litografy a kamenotiskaře, ale i jiné pracovníky do VZÚ. Výhodná byla také pracovní doba, kdy ti kteří uměli, měli možnost pracovat pro grafické závody a jiné podniky a tak si přivydělat. Vedení VZÚ to mlčky trpělo, protože sociální podmínky pracovníků byly bídné. Povýšení rotmistra na štábního rotmistra bývalo za 8- 12 let a na praporčíka rovněž. Když přišli do VZÚ legionáři, obsadili praporčická místa a tím povyšování zastavili. Toto nebylo jen u rotmistrů či gážistů mimo hodnostní třídy, jak se psalo, ale i u důstojníků. Kpt. Zem. Rubeš, původně akademický malíř, vedoucí oddělení fotoreprodukce, byl 13 let kapitánem – snad nejstarším kapitánem v Čs. Armádě, byl povýšen na škpt. Až po návštěvě pana presidenta Dr. Ed. Beneše ve VZÚ, kdy ho o to poprosil velitel VZÚ gen. Basl. I když byla tehdy známá fráze že:”Koňský hnůj (bylo tehdy 8 jezdeckých pluků, hipické dělostřelectvo a prapory vozatajstva) a Vojenský zeměpisný ústav svým prodejem map a pracemi pro civilní sektor, jsou jediné přínosy voj. eráru”, zůstávala zeměpisné služba hned za vojenskou hudbou. Při návštěvě hodnostářů ve VZÚ se sice každý podivil překrásnou prací zdejších vojáků, ale to bylo všechno.

Důstojníků zeměpisné služby bylo celkem málo a rotmistři chodili zásadně v civilu. Jen když měli dozorčí služby VZÚ, byli ve všelijakých uniformách, které si vzájemně půjčovali. Později bylo nařízeno, že mladší vojáci z povolání (do 35 let) musí chodit do zaměstnání v uniformách, aby cizina viděla, že má ČSR armádu. Příspěvek na výstroj byl 50 Kč měsíčně, a když stál vojenský plášť 800 Kč, muselo se na něj spořit 16 měsíců! To se týkalo všech vojáků z povolání. Služné se zvyšovalo po 3 letech služby.

Kartografie

Práce tehdejších kartografických kresličů zasluhovaly skutečný obdiv. Ze všeho najvíc jsem cenil napsání nápisu, kde 0,8mm vysokým bylo uvedeno: Občas bažinato, protože, perem a tuší na originál mapy 1:200 000. Na té kartografické kurzivě čisté a ostré musely být zavěšeny ty dvě višničky u písmene S. Bylo to umění. Pravda, byla to technologie zastaralá, vždyť již tehdy bylo možné nakreslit originál větší, fotograficky zmenšit a dosáhnout čistotu a jemnost kresby bez týrání kresliče a jeho očí. Také plýtvat časem. Vždyť např. Ganerální mapu 1: 200 000 OLOMOUC, kreslil šrtm. Čeněk Dušek téměř 10 let! Na originálech převzatých z Vídně, nebylo možné měnit technologii, ale na nových mapách měř. 1 : 5 000 měla být použita fotoreprodukce. To ostatně bylo použito při tvorbě uceleného mapového díla podle sovětského klíče.

Proto se tvorba map nemohla hnout z místa, dokonce i původní mapy  1: 75 000 a 1: 200 000  byl zastaralé. Když Hitler začal harašit zbraněmi uvědomil si špatnou situaci i tehdejší velitel VZÚ gen. Basl a nařídil hlavně doplnit kresbu nověji vzniklých komunikací, přímo na tiskových deskách a to bez ohledu, že budou nakresleny přes šrafůru terénu. “ Nekoukat na parádu, ale na potřebu. Vojska musí dostat mapy dobré!” Tyto změny prováděla kartolitografie, takže mapy 1: 75 000 odpovídaly v komunikační síti skutečnosti. Léta přehlížená kartolitografie v očích vedení stoupla.

Co bylo vykonáno za dobu trvání první ČSR, je jistě v Pamětní knize uvedeno, proto nebudu další popisovat.

Kartolitografie

Tvorba tohoto oddělení byla pestřejší. Od krásných kamenorytin map různých měřítek, až po barevné kresby zbraní pro potřebu vojsk. Původní mapy měř. 1: 200 000 popsané německy, bylo nutno rychle počeštit, protože to byly mapy, z nichž se slepovala operační tabule. Proto kartolitografové popisovali tyto mapy na autografickém papíře a se situaci se potom proved soutisk. Jako písma použili bločky a hůlkové kurzivy, které se snadněji ručně psaly, než písma stínovaná a tak mohly být dány do vojsk mapy 1: 200 000, počeštěné. České názvy přepisovala tehdy názvoslovná komise. Tyto rychle upravené mapy byly z velké části tištěny až do doby fašistické okupace, protože nové kartografické zpracování map měř. 1: 200 000 si vyžádalo řady let. Kromě topografických map s barevnou nadstavbou, barevnými turistickými cestami, mapy okolí, výřezy map, různé tiskoviny pro potřebu všech druhů vojsk, zpracovala kartografie nový Statistický atlas s pestrobarevnou náplní.

Vzpomínám na krásnou mapu Evropy, kterou ryl do vyleštěného kamene šrtm. Josef Braný. Písmo se rylo nejen stranově obráceně, ale i hlavou dolů! Opravdu, v duchu se klaním nad prací některých těchto umělců, pracovitých a špatně odměňovaných.

Fotoreprodukce

Slyšel jsem, že text Pamětní knihy přehlížel také Dr. Čermín, který zde pracoval a velel a jistě činnost fotoreprodukce správně doplnil, proto o tomto oddělení psát nebudu.

Mědirytina

Ve vídeňském ústavu byla zavedena mědirytina s dosti početnými pracovníky. Ti se však při jeho delimitaci z části rozešli do nových zemí. Do Prahy přišel velmi kvalitní mědirytec oficiál František Kostrba, který se stal později přednostou RO. Ten se snažil získat a vycvičit různé rytce z civilního sektoru pro rytí map. A tak mědirytci VZÚ pocházeli hlavně z textilky v Kosmonosích, kde ryli vzory kreseb do ocelových válečků (molet), pro potiskování tkanin v rotačkách. Ale přišli i jiní rytci. Časem byli přijímáni mladí lidé a elévové na výcvik v mědirytině.

Mědirytina se udržela přes dobu fašistické okupace, ale po ovobození byla zrušena. Jednak zůstalo málo mědirytců a novými technologiemi tvorby map se stala neperspektivní.

Marně se před tím snažil tehdejší vedoucí oddělení mědirytiny přesvědčit vedení VZÚ o přednostech tvorby map před kartografickou kresbou. Byla zhotovena řada razidel všech smluvených značek mapového klíče a i jiné způsoby rytiny, kdy měl být mapový list zhotoven podstatně dříve a kvalitněji než cestou kartografické kresby. Dokonce sám vedoucí škpt. Václav Velda, který mědirytinu miloval, vyryl část mapy 1: 50 000 ve své volném čase doma, oznámil časový i finanční rozpočet, ale vedení VZÚ o této přednosti nepřesvědčil. Tehdy byla koncepce tvorby nového mapového díla neujasněna, ale skutečnost byla taková, že tato technologie byla zdlouhavá a neperspektivní.

Do tohoto stavu přišel požadavek neimprovizovat a převzít technologii sovětskou a co nejrychleji pokrýt území ČSR mapovými listy podle sovětského klíče.

Je uvedena alespoň v kostce technologie mědirytiny a heliogravury? Slyšel jsem, že obsah “ Pamětní knihy” přehlížel Dr.Čermín, který tehdy tyto práce v galvanoplastice dělal.

elévové

Kartografická kresba mapových originálů v měř. 1:1 vyžadovala nesmírnou pečlivost a umělecké nadání a to umělo nemnoho těch, kteří jako grafici přišli z civilního sektoru. Nebyli to vždy lidé mladí a jejich postupným odchodem do výslužby bylo, je třeba nahradit. Proto vedení VZÚ, podobně jako u vojenských hudeb, přijímalo 14- 15 leté chlapce s nadáním pro kreslení- elévy a ti pak byly cvičení v kartografické kresbě nebo i v jiné odbornosti. Jak to bývá, ne všichni měli pro tuto přepečlivou práci předpoklady a hlavně trpělivost. Sám herec Marvan, který ve VZÚ začínal, vzpomíná jak ho “pálila židle”. Bylo jich více.

Život elévů byl záviděníhodný. Chlapci, většinou přišlí z venkova, byli podřízeni vojenskému režimu tj. kázni, omezenému volnu, ubytování a stravování. Finanční odměny minimální. Měli sice možnost sportovat převážně v areálu budovy jako stolní tenis, volejbal ap. VZÚ měl i svůj fotbalový klub, ale všichni, kteří ve VZÚ zestárli, vzpomínali na svá elévská léta neradi.

Po letech odborného výcviku vykonali normální základní vojenskou službu a pak byli většinou přijati do dvouleté přípravné služby pro výchovu rotmistrů VZÚ. Lékařské prohlídky byly pololetní, bývaly velmi přísné a tak cesta k dosažení životní mety bývala velmi těžká. Hodnost rotmistra zeměpisné služby uděloval dekretem sám ministr národní obrany. Služné bylo malé 600 Kč měsíčně +50 Kč na výstroj. Povolení k sňatku bylo udělováno po dovršení 28 let. Výchovné na první dítě bylo 100 Kč na druhé 50 Kč. Důstojníci měli výchovné 150 Kč. Celkem nutno přiznat, že to byla bída! Velká nezaměstnanost však natlačila mladé lidi do VZÚ, takže bylo možno získat mladé lidi pro zpracování nových mapových děl. Tehdy měli elévové podstatně větší možnosti a nemálo jich dosáhlo vysokých důst. hodností i akademických titulů.

Brusírna a sklad litografických kamenů a tiskových desek

Menší litografické kameny byly uloženy v dřevěných regálech podobně jako knihy, bíle na černé půdě očíslovány. Velké kameny, ze kterých se tisklo v litografických rychlolisech, byly obrušovány strojně na kotoučích upevněnými pemzovými cihlami. Menší kameny se brousily nebo pro rytinu leštily ručně. Hliníkové tiskové desky se obrušovaly strojně plstěnými kotouči přisypáním mleté pemzy (láva). Obojí vykonával pan Bajer. Byl Valach, také valašsky mluvil a přišel z vídeňského ústavu.

Při rušení kamenotisku nabyl o kameny zájem a tak zmizely do zásypu iI překrásné kamenorytiny. Jen několik kamenů převzala Akademie výtvarných umění. Podobně skončily měděné desky s vyrytými mapami. Byly dány do šrotu.

mužstvo pomocné roty vzú

Každoročně narukovali do VZÚ branci, kde pak spolu s ústavními elévy tvořili pomocnou rotu. Byly to hlavně polygrafové, figuranti, příkazníci, kuchaři, mechanici a protekční děti vlivných Pražanů. Ti většinou spali doma. Do VZÚ narukovalo každoročně několik Němců. Ve srovnání s bojovými útvary měli vojáci VZÚ “dobrou vojnu”, na kterou mnozí po celý život vzpomínali jako na nejšťastnější úsek svého života. Hymna vojáků VZÚ byla: “nemelem, nemelem” a proto jsme jim říkali “nemeláci”. Řadu let mne navštěvoval bývalý voják VZÚ, který na svoji základní službu vzpomínal s dojetím. Bojoval v ústavní truhlárně. Nedivil jsem se, protože se vrátili z bezstarostného vojenského života do nezaměstnanosti. Protože měli salátově zelené výložky a byli často viděni ve Stromovce, považovali je někteří za strážce Stromovky. Někteří z vojáků základní služby zůstalo ve VZÚ a stali se vojáky VZÚ z povolání.

návštěvy ve vzú

Do VZÚ chodívala řada exkurzí, většinou ve dnech volna, aby nerušily pracovníky, ale vzácnější návštěvy přicházely i v pracovní dny. Ty vodívali vyšší funkcionáři a ty nejvzácnější prováděl sám velitel VZÚ generál Rausch. Bývaly stereotypní. Začínalo se návštěvou skladu geodetických přístrojů, kde doménoval npor. Hrdlička (Přednosta AGO plk. Ing. Dr. Dvořák mu říkal Alojs, který ho denně doprovázel do zaměstnání). Potom se šlo nahoru, kde ve dvou místnostech kartografie byly vystaveny originály kartografických, mědiryteckých a kartolitografických prací a výtisky map.

Také se chodívalo do fotogrametrie na stereoplanigraf. Byl jsem jednou náhodou přítomen výkladu gen. Rausche při návštěvě místností, kde byl větší kovový pantograf, na kterém  šrtm. Jerie ryl názvy mapových listů Statistického atlasu. Byla to tehdy ozdobná líbivá písma dutá, s různě silnými stíny, rytá démantem do vyleštěného litografického kamene. Byla to sice zastaralá technologie, ale vykreslit toto písmo by byla obtížná a zdlouhavá práce. Návštěvníci projevili o tuto práci zájem, ale pan provázející řekl stroze:”na tom nic není. Za tenhle hřebík se tahá a tam to píše. To může dělat každý. Jdeme dál!” Ve skutečnosti to nebylo tak jednoduché, aby šrtm. Jerieho tak ponížil. Ale to byly manýry značné části důstojníků VZÚ. Snad proto, že se k nim samým, chovali důstojníci “trupieři” také tak.

Pro poměrně časté návštěvy různých organizací i jednotlivců, byl VZÚ veřejnosti dosti známý, ale pozdějším utajováním vojenských objektů, známost mizela, i když zde zůstala ulice “u zeměpisného ústavu”.

budova vzú

Budovu ústavu prý projektoval a stavěl Ing. pplk. Fillip z Vojenské stavební správy. Chodíval dosti často procházkou okolo a zálibně prohlížel průčelí se sochami v rozích. Ústav se stavěl v době, kdy cihla stála 1 Kč, průměrný výdělek zedníka byl asi 150 Kč týdně. Pokrytí střechy měděným plechem vyžadovalo prý zvláštní povolení vlády. Naproti přes ulici bylo volné zelené prostranství, kam vojáci pomocné roty VZÚ chodili cvičit. Později si tady postavil vilu majitel automatu Koruna na Václavském náměstí. Říkalo se pak tomu stavení “Chlebíčková vila”. Po jejím záboru tu také bydlela manželka presidenta ČSR Antonína Zápotockého. Prostor kolem VZÚ se rychle zastavoval. Do parcely pro VZÚ původně patřil i sousední dvůr a příslušné budovy. Objekt tiskárny je kopií vídeňského ústavu. Nebyl to šťastný projekt. Zasklený strop klimatizačně nevyhovoval. V létě vedro, v zimě velký únik tepla. Skleněné tabule čistili zpočátku nejmladší elévové, ale hrozilo zranění a tak to bylo zakázáno. V části tiskárenského objektu bývala také kartolitografie, protože velké a těžké kameny nebylo možné dopravovat do poschodí i když tu byl výtah. Později, když přešla “doba kamenná” jak se říkalo, byla přemístěna do budovy z části tam, kde je nyní jídelna. Ve třetím poschodí bývaly kanceláře topografického odboru a fotogrametrie. Tady bývalo v létě ticho, protože topografové byli v terénu. Naopak hlučná část levého traktu prozrazovala ubikace ústavní pomocné roty, kde bývala prodejna- tehdy se ji říkalo Zátiší. V přízemí byla mechanická dílna, kde se opravovaly geodetické a topografické přístroje. Do dvora byly truhlářská a zámečnická dílna. Uvolněním části VZÚ se tento neubránil přísunu různých složek MNO. Před 2. Světovou válkou zde hostil pouze ve dvou místnostech 3. poschodí Kárný výbor MNO, kde vojenská justice řešila provinění důstojníků a rotmistrů.

Jistě jsou zachovány správné záznamy.

činnost ro v době okupace

Viděl jsem, když přišel snad první okupační důstojník do VZÚ. Rozkročený z cigaretou, rozhlédl se dole a řekl: „Dazís šínes Haus!“ Ano, od té chvíle věděl, že nás z budovy vyženou. Přesto, prvním úkolem byla reprodukce listů map prostoru Polska, obtažení černé kresby vodstva modře, výplň lesů zeleně a vykreslení dělostřelecké sítě, čili příprava na napadení Polska. Po skončení těchto prací (Polsko bylo již poraženo) bylo obsazena námi zařízena tiskárna Schulz na Letné, kam jsme se nastěhovali. Zařízení z VZÚ se nestěhovalo. Kartografické kreslírny, GO a TO, byly umístěny do výstavních prostorů Veletržního paláce. V Šulcově budově byly tyto provozy: kartolitografie, fotoreprodukce, mědirytina a tiskárna s přidruženými pracovišti (knihárna a expedice, brusírna tisk. Desek, sklad papíru, truhlárna, mechanická a zámečnická dílna). Bydlel tu správce budovy a topič.

Pracovní náplň odpovídala asi jedné třetině, ale i čtvrtině toho, co se vykonávalo ve VZÚ. Hodně lidí se tady schovalo před nasazením na práce do Říše. Růstem Říše se měnila mapa Evropy a na to reagovali civilní nakladatelé zejména Fash a tak byly tištěny přehledné mapy tehdejších politických změn. Jinak se tiskly pro Němce mapy výcvikových prostorů, čili česká území ukradená Němci apod. Pro válečné potřeby Němců se nedělalo nic. Nemělo k nám důvěru. Převážná část pracovní náplně byla prakticky zbytečná, protože byla neperspektivní. Vedoucí RO byl bývalý topograf ing. Partl, původně byl určen Němec Brandenburg, ale hlásil se dobrovolně na frontu, kde prý své kosti složil. Vedoucí kartografie byl Antonín Paulik fotoreprodukce Karel Čermín, mědirytiny František Balcar a tiskárny Karel Štumper.

 

 

vzú po květnových dnech 1945

V květnových dnech 1945 se vrátili do VZÚ hlavně legionáři, které okupanti poslali do penze za zásluhy, že bojovali na Rusi proti bolševikům. Byli to hlavně bývalí velitelé VZÚ – kromě těch, které popravili a tak se vlastně nic nedělalo. Když zmizely zásilky UNRY, tj. čokoláda, masné konzervy a jiné potraviny, vyzvalo MNO v listopadu 1945 bývalé vojáky VZÚ, aby nastoupili vojenskou službu. Nastoupilo jich velmi málo. Z kartografie např., kde bylo asi 20 zaměstnanců v bývalé Schulzově tiskárně, se do VZÚ vrátili tři. Ostatní byli přesvědčeni, že válka skončila a armáda nebude zapotřebí.

Návrat do budovy VZÚ nebyl nijak slavný. Všichni byli sice povýšeni o jeden stupeň, ale vše zůstalo při starém. Povinnosti, služební požitky i technologie prací. Ti, kteří VZÚ opustili v roce 1939 měli snahu vrátit všecko do těch původních kolejí i když za šest let války se výrobní procesy i život sám hodně změnily. V místnostech, kdysi velmi rušných bylo placho. V kartografii pracovali dva zajatci: Hauptman Paulitoschek  a oberleutnant Vít, oba sudetští Němci litografové. Kreslili formuláře pro MNO. V suterénu budovy bylo rušno, byli tam internovaní. V kuchyni mužstva se pro ně vařilo a také tam byli ubytováni. Mezi integrovanými byl i baron Ringhofer se svým tajemníkem. Šrtm. Pilotti skladoval trofejní výstroj, padáky apod. Tady pracovaly ženy Němky.

Na pracoviště kartografie také přišel voják z VZÚ v Bratislavě, mědirytec a tak pomalu začala práce. Byly to mnohobarevné půdní a geologické mapy, přehledné mapy, turistické mapy a také přišel čiperný nakladatel Tash s požadavky na tisk vícebarevných map. Byli přijati ofsetový tiskaři, pro které bylo nutno připravit práci a tak se tiskla různá periodika a zakázky z civilu.

Snad je ve výročních zprávách uveden sortiment prací, které se dělaly na kvalitní mapový papír se tiskly omalovánky a MATEŘÍDOUŠKA. Čekalo se na rozhodnutí, jaké topografické mapy se budou tvořit.

 V roce 1946 přišlo do VZÚ 12 jugoslávských akademiků, kteří se měli v roční stáži naučit odborné práce RO. Do kartografie přišli tři. Byli to krásní hoši fyzicky i duševně. Nesmírně pracovití, snaživý, byla radost s nimi pracovat. Bohužel při roztržce mezi Stalinem a Titem museli odejít z ČSR. Dodnes mi píší! Všichni tři dosáhli pluk. hodnosti, dva z nich si vzali Češky, na VZÚ rádi vzpomínají.

Zatím co vedení VZÚ uvažovalo, jakou podobu bude mít mapové dílo a vycházelo z map měřítka 1: 50 000, které byly vzorově vytvořeny, rozhodlo stranické vedení MNO převzít sovětský mapový klíč. Tímto úkolem byl pověřen Ing. Mjr. Jan Klíma. Byl přemístěn na GŠ – operační správu a měl povoleno vytvořit malou skupinu spolupracovníků podle odbornosti. Bylo to asi šest důstojníků, ale počet byl postupně zvyšován, až vzniklo Topografické oddělení GŠ. Byl jsem mezi prvními šesti, jako referent pro kartografii a reprodukci a tisk nových map.

Hlavní úkol byl, ze stávajícího různorodého mapového materiál, vytvořit mapy měř. 1: 5000 tak, aby celý prostor ČSR byl jednotně pokryt těmito mapami. Technologie kartografického zpracování měla být co nejrychlejší a tak časově nejúspornější. Čili kartografické práce co nejvíce zmechanizovat, pro popisy v mapách použít lepeného typografického písma a lepit pokud možno i mapové značky. Ve srovnání s bývalou klasickou kartografickou tvorbou to byla “ševcovinka”. Nelehko jsem tehdy vyprosil, aby se originály mapových listů kreslily větší, že pak fotoreprodukce hodně grafických neduhů zakryje. Sovětští kartografové kreslili originály v měřítku vydání. Nejdříve bylo nutno opatřit vhodná typografická písma. VZÚ měl sice trochu písma, ale bylo již nekvalitní, omačkané a nebyly hlavně versálky pro popis větších sídlišť.

Sestavil jsem, pokud to bylo možné písmo pro mapy, ale nebylo úplné. Když jsem na rozkaz přinesl to, co se mi podařilo dát dohromady, sházel mi mjr. Klíma toto písmo na zem řka: “Do týdne chci mít na stole úplný stav písma!”. Žádné dohadování. Byl jsem překvapen jednáním stydlivého pana poručíka, se kterým jsem kdysi montoval kreslící rám. Tedy, obtížné jednání na Správě polygrafie, zda by se něco nesehnalo. Ale žádná tiskárna neměla vhodné písmo. Byla to písma ozdobná, omačkaná po šesti letech války zničená. Až v malé tiskárničce v Hronově měli vhodný grotesk, ale omačkaný stálým používání na parte. Na štěstí však bylo několik málo liter s cizími akcenty, které se odřezaly a s trochou písma (Bücher grotesk) sázeli mapové názvy! Dalším velkým problémem byly ofsetové stroje. VZÚ měl jeden dvoubarevný stroj, ale ten Němci ukradli v Jugoslávii a musel se jim vrátit. Druhý velkoformátový dvoubarevný stroj Rolland, ukradli Němci ve Francii. Jeho obsluha pro velikost tiskové plochy (6 listů map na archu) byla nesnadná, lícování a kontrola barev svízelná, protože se tiskly mapy osmibarevné.

Kresba originálu těchto prozatímních map 1: 50 000 a 1: 100 000 pokračovala rychle a rychle bylo nutno připravit potřebný mapový papír a hlavně opatřit další ofsetový stroj. Jezdili jsme tedy s tehdejším sovětským poradcem plk. Marťjanovem všude tam, kde byl ofsetový tisk se žádostí o uvolnění dvoubarevné ofsetky. Ve Skalici na Slovensku měli sice 4 ofsetky, ale ty byly tiskem obalů úplně zničeny. Až v Praze v bývalé UNII jsme opravdu vyžebrali zachovalý ofsetový dvoubarevný stroj, se kterým se strojmistr velmi nerad loučil. Koupit stroj v kapitalistické zemi nebylo možné. Ofsetka byla namontována a nebyl kvalitní mapový papír, hlavně takový formát, jaký měl stroj Rolland a příkazy využít plnou tiskovou plochu byl jasný. “jestliže nebudou mapy včas vytištěny – pojděte ke zdi!” mi sdělil plk. Marťjanov. Mapový papír dodávala papírna v Maršově, ale ta neměla řezačku na tak velký formát. Papír se proto navážel jinam, kde bylo možno řezat ostrými kolečky. Přišel potlučený, nářek tiskařů, satináž ne vodu a na fermež. “ To se ve svazu nedělá, je to plýtvání časem” a opět tu byla hrozba “ke zdi”.

Tvorba kartografických originálů a jejich reprodukce je jistě v Pamětní knize popsána.

Dalším nemalým problémem byly tiskařské barvy, pasty aj. Ve Vysočanech byl výzkumný ústav barev a na jeho přímluvu nám továrna vyrobila a dodala kvalitní ofsetové barvy z cizích pigmentů.

Na GŠ TO se pracovně začínalo před 7 hodinou a končila nejdříve v 21 hod., ale také se chodilo k podpisu ve 23 hodin! V sobotu v 15 hodin bývala porada. Nevím, snad ty naše vedoucí nic domů netáhlo! Do toho školení, politické informace, dozorčí služby, zkoušky zdatnosti aj.

Když prozatímní mapy pokrývaly převážnou část území ČSR, začaly se tvořit definitivní mapy 1: 50 000 a 1: 100 000 z map 1: 25 000, které mapovali topografové v terénu. I mapy tohoto měřítka a dokonce mapy 1: 10 000 byly vytvořeny a vytištěny. Byla to úžasná a obdivuhodná práce! Kromě map velkých měřítek byly zpracovány a vytištěny mapy přehledné, pro potřebu letectva, mapy speciální aj. Tato etapa je jistě zpracována, protože žijí pamětníci.

Nemalou prací bylo zařízení topografických souprav vozů V3S. Tento úkol byl prováděn ve spolupráci s výzkumným oddělením automobilního vojska ne Ořechovce (v Praze). Zařízení dělala Karosa ve Vysokém Mýtě. Tyto pojízdné jednotky byly opravdu předmětem obdivu sovětských topografů.

Kromě toho bylo třeba, alespoň částečně vybavit vojskové topografy u divizí.

Bylo toho hodně, a když se zdálo, že bude hladina klidnější, vzešel požadavek zpracovat Vojenský atlas. A opět tady byly úkoly. Vzorem v celém zpracování měl být ATLAS MIRA, zda to bylo rozhodnutí správné je věc názoru. Problém pro tento velký úkol byl mezi jinými opatřit atlasové písmo. Proto bylo vykresleno 16 abeced písmy a z něho vyhotovována fotosazba. Byla ve srovnání se současnou velmi primitivní. Abecedy písem byly vykopírovány na bílý plast, takže vznikl bílý obraz písma na černé půdě. Písmo se pak rozřezalo podle vyznačených rysek na jednotlivé litery a ty založeny do písmovnice. Sázelo se do kovového šoupátka černé barvy. Písma vykreslil pplk. Vlastník a litery pečlivě rozřezal obč. zam. Pýcha. Ten pak prováděl reprodukci fotografováním přímo na tenký fotografický papír. Je to třeba uvést hlavně proto, že tento nouzový způsob fotosazby byl odmítán, jako nepoužitelný, ale zcela postačil na tisíce názvů všech atlasových map.

Nemalou potíží při tvorbě atlasu byla jeho vazba do plátna, lepení mapových listů a ražení písma na desce a hřbetu. Při recenzi atlasu v jiných zemích, byl uznán jako současné nejlepší dílo po stránce technického zpracování.

Nelze pominout účast VZÚ na různých vojenských cvičeních. V době první ČSR bývala účast pravidelná. Účastnili se kartografičtí kresliči a příslušníci RO tj. Kartolitografové a tiskaři. Vybavení bývalo stereotypní. Kamenotiskařský ruční lis, dva litografické kameny, potřebný papír, autografický papír na přetiskování kresby a pomůcky. Vše bylo ve speciálních bednách. Vše sice jednoduché, ale primitivní.

S podobným vybavením vyjeli reprodukční technici I v mobilizaci v roce 1938. Byli jsme tehdy v Kremnici a velitelem byl škpt. Němec. Spílal Hitlerovi, ale po okupaci se objevil jako major německé armády v budově Šulcovy tiskárny, kam nás z VZÚ vyhnali. Měl funkci zajistit mapy výcvikových prostorů v Čechách, takže se objevil často. Nikdy mne neznal, ač jsme spolu byli, jedli a spali po celou dobu mobilizace. Přestože uměl dobře česky, musel mít tlumočníka. To byla ta pátá kolona!