Informace o přednášce
Mapy okresů na území České republiky 1850 – 2002


Přednáška „Mapy okresů na území České republiky 1850 – 2002“ se uskutečnila dne 26. května 2022 na presentační místnosti VGHMÚř Dobruška. Původně se přednáška měla uskutečnit v rámci velitelské přípravy VGHMÚř již v roce 2020 ale z důvodu koronavirové pandemie byla odkládána.
Přednášku zahájil v 13,00 hodin ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Vladimír Répal Ph.D. Přivítal přednášejícího Ing. Güntra Fiedlera a asi 25 přítomných posluchačů, členů Sdružení přátel Vojenské zeměpisné a povětrnostní služby a zaměstnanců VGHMÚř.
Ing. Fiedler ve své přednášce presentoval mapy okresů na území českých zemí ze své soukromé sbírky. Mapy okresů byly postupně vydávány od roku 1850 na území tehdejšího Rakouska-Uherska, 1. Československé republiky, Protektorátu Čechy a Morava a v poválečném Československu a od roku 1993 v Čechách až do roku 2002. Zpracovány byly na podkladě map z II. a III. rakouského vojenského mapování s využitím oficiálních mapových podkladů rakouského a československého Vojenského zeměpisného ústavu. Presentované mapy, bylo jich téměř 100, byly určeny pro civilní sektor a pokrývají výběrově celé území dnešní České republiky. Přednášející poutavým způsobem podal informace o tvůrcích jednotlivých map, tehdejších vydavatelích, upozornil na doplňující texty a nádherné parergony charakterizující typické činnosti pro ten který okres. Na závěr svého vystoupení zodpověděl dotazy přítomných. Přednáška byla ukončena asi v 15 hodin.
Děkujeme panu Ing. Güntru Fiedlerovi za přípravu a provedení přednášky a těšíme se na další spolupráci.
Fotografie z přednášky připojuji.
Zaznamenal Ing. Karel VítekPřednáška „Mapy okresů na území dnešní České republiky 1850-2002“


Úvod
Na základě podnětu nedávno zesnulého předsedy Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby a. s. (Sdružení), plukovníka Ing. Bohuslava Haltmara, se uskutečnila dne 26. května 2022 na presentační místnosti Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) přednáška „Mapy okresů na území České republiky 1850 – 2002“. Původně se přednáška měla uskutečnit již v roce 2020 ale z důvodu pandemie covidu byla vícekrát odkládána.
Power-pointovou presentaci k přednášce připravil Ing. Günter Fiedler, člen Sdružení v součinnosti s Ing. Egonem Schubertem, pracovníkem VGHMÚř Dobruška.

přednášející Ing. Günter Fiedler

Přednáška Ing. Güntra Fiedlera
Ing. Fiedler ve své přednášce presentoval mapy okresů na území českých zemí převážně ze své soukromé sbírky, pro vlastní presentaci jich vybral téměř 100. Vydané mapy okresů byly ve své době určeny pro využití v civilním sektoru a pokrývají výběrově celé území dnešní České republiky. Zpracovány byly s využitím oficiálních mapových podkladů rakouského a československého Vojenského zeměpisného ústavu. Mapy vycházely v tištěné formě v tehdejší habsburské monarchii od 1. 1. 1850 kdy byly na základě císařského nařízení z roku 1849 zřízeny okresních hejtmanství. Po roce 1918 v Československu a od roku 1993 v Česku mapy okresů vydávaly okresní úřady až do roku 2002, kdy byly okresní úřady zrušeny. Jejich kompetence pak převzaly obce s rozšířenou působností a krajské úřady, ty ovšem mapy okresů již nevydávají. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), založený roku 1993, mapy okresů pro širokou veřejnost také nevydává.

Do konce roku 1849 vrchnostenská správa na území rakouské monarchie zajišťovala na svých panstvích i veřejnou správu. Zahrnovala jak správu majetku, tak správní a soudní oprávnění vůči poddaným. Vrchnostenská správa byla na základě císařského nařízení od roku 1850 nahrazena okresními hejtmanstvími a okresními soudy.
V průběhu 2. poloviny 19. století a především v 1. polovině 20. století narůstal počet map okresů, které vydávaly školské úřady/správy, hospodářská grémia, správci komunikací, hejtmanství a okresní politické správy a jejich právní nástupci, ale i jednotlivci, např. knihkupci, pro výuku a základní orientaci v okolí bydliště, pracoviště apod. Vydavatelé sami samozřejmě jednotlivá území okresu nemapovali, k tomu neměli ani dostatečné znalosti, ani dostatečné technické vybavení a finanční možnosti, ale přebírali údaje z oficiální mapové tvorby, přičemž do takto přizpůsobených map doplňovali informace, které oficiální neutajované vojenské mapy neobsahovaly.
Na základě vývoje vojenského mapování můžeme rozlišit v podstatě čtyři základní typy map okresů. První typ vychází ještě z vojenských map I. vojenského mapování a byl při přednášce reprezentovaný mapou libereckého okresního hejtmanství z roku 1850. Hory jsou zakresleny pomocí šraf, avšak způsob kresby neumožňuje rozlišit mezi vyššími a nižšími horami a vrchy, navíc zcela chybí nadmořské výšky.
Z map II. vojenského mapování vychází prezentovaná černobílá mapa okresního hejtmanství Hora svaté Kateřiny z roku 1861. Krajský hejtman Bedřich (Friedrich) Selner inicioval v tomto roce vydání map všech okresních hejtmanství Žateckého kraje na jednom, dvou nebo čtyřech listech podle velikosti hejtmanství. I tady autor kresby Victor Josef Hollmann příliš nezvládl zákres terénu podle principu Lehmannova šrafování. Mapu doplňuje tabulka se soupisem katastrálních obcí, jejich plošnou velikostí, počtem domů a obyvatel.
Další kolekcí na podkladě stejných vojenských map jsou mapy všech okresů Pražského kraje, rovněž z roku 1861, vesměs s dvoujazyčnou legendou. Jejich vydání inicioval Karel André v Praze. Nezachycují výškopis, ale jsou barevné a zaujmou nádhernými parergony, typickými pro ten který okres. Tak například pro Zbraslavský okres se jedná o výrobu proutěných košíků, pro Zbirožský okres o pálení dřevěného uhlí a pro Brandýský okres o sklizeň sena.

Na parergonu mapy Příbramského okresu z roku 1861 vidíme těžbu a úpravnu železné rudy

Od počátku 80tých let 19. století vycházejí všechny mapy okresů z vojenských map III. vojenského mapování (1:25 000, 1:75 000, 1:200 000). Pečlivě zpracované, ovšem bez vrstevnic, jsou dvoujazyčné mapy z vydavatelství Karla Janského v Táboře, které kreslil Josef Erben. Celkem od roku 1883 vyšlo 16 map těchto hejtmanství, hlavně ze severních a severovýchodních Čech, avšak původní záměr byl nepochybně rozsáhlejší.

Mapa okresu Nové Město nad Metují, snad z roku 1883, zde ve verzi s dotiskem hranic katastrálních obcí (nejtenčí červené linky), farností (slabé modré linky) a oblastí s převažujícím německým obyvatelstvem (zeleně). Naopak v Kladsku v Českém koutku (severovýchodně od Náchoda) tehdy převažovalo české obyvatelstvo.

Jediným vydavatelem, který zveřejnil mapy všech okresních hejtmanství Čech, Moravy a Rakouského Slezska, byl František Kytka a jeho právní nástupci. Tyto mapy vydané poprvé pro české okresy v roce 1887 a pro moravské okresy v roce 1895, byly průběžně aktualizovány a v některých případech dosáhly do počátku 30tých let minulého století i více než 10 vydání. Konkurencí pro moravské okresy byly Plesingerovy mapy, které vycházely v prvních třech desetiletích 20. století.
Okresní školní výbory vydávaly zpravidla mapy svých okresů v nástěnné verzi pro školní výuku (obvykle v měřítku 1:25 000) nebo pro domácí potřebu (1:75 000 až 1:200 000).

Generální mapa Okresního hejtmanství Hodonínského z nakladatelství F. Kytka, 4. vydání z roku 1913. Území nad soutokem Moravy a Dyje a Valticko tehdy ještě patřilo k Dolnímu Rakousku.

Velice kvalitní co do mapového obsahu, ale hlavně kresby, vhodně zvoleného písma, barevné škály výškopisu a technického provedení jsou mapy okresů, tištěné ve Vojenském zeměpisném ústavu Praha. Tyto mapy vycházely od konce 20tých let do začátku 2. světové války, ale i po osvobození v aktualizovaných vydáních do konce 40tých let 20. století.

Mapu politického okresu Českobrodského, kterou zpracoval, kreslil a vytiskl Vojenský zeměpisný ústav v Praze v roce 1938, vydal Okresní školní výbor v Českém Brodě pro potřeby vyučování na obecných a měšťanských školách. Také ostatní mapy okresů z produkce VZÚ v Praze se vyznačují precizním provedením.

Svou dokumentární cenu mají Vilímkovy mapy a samozřejmě i mapy okresních komunikací s údaji o vzdálenosti a sjízdnosti silnic, které vydávaly cestmistři, za 2. světové války pro vojenské účely okupační orgány a poté například správci silnic. Prezentováno bylo i několik tematických map, např. mapy lomů pro okresy Benešov a Semily nebo mapa mlýnů pro okres Vyškov z konce roku 1945.
Po roce 1948 vychází pro civilní potřebu málo map okresů. Výjimku tvoří několik vlastivědných map (např. Kolín, Mělník). Po roce 1989 vydávají mapy okresů pro turistické účely některé okresní úřady (i opakovaná vydání), ale jejich produkce končí rokem 2002, kdy tyto úřady zanikají.

Závěr
Přednášku si vyslechlo asi 25 přítomných členů Sdružení a zaměstnanců VGHMÚř. Na závěr svého vystoupení přednášející zodpověděl dotazy přítomných.

Děkujeme panu Ing. Güntru Fiedlerovi za přípravu a provedení přednášky a těšíme se na další spolupráci.

Záběr do presentační místnosti s účastníky přednášky

Ing. Karel Vítek, Ing. Günter Fiedler