Vzpomínám často a rád

                                                                      Josef Vykutil

 

V tomto příspěvku k 80. výročí Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) se nebudu zabývat historií Astronomicko-geodetického oboru (AGO), kde jsem působil, ani hodnocením vykonaných prací – to obsahují články a publikace, uveřejněné při významných výročích VZÚ nebo celé Topografické služby AČR. Budu psát převážně o tom „co se nenajde v dějepise“: o osobních zážitcích a zkušenostech starého „Zeměpisáka“, který nastoupil do VZÚ před více než 60 roky, ještě v době první republiky.

Chodil jsem již do druhé třídy vesnické obecné školy když se v Praze zakládal VZÚ. O jeho existenci jsem se dověděl brzy – netrvalo dlouho a v naší škole se na zdi objevila velká mapa Československé republiky (ČSR), která se mně tuze líbila. Přečetl jsem si, že ji nakreslili pplk. Semík a kpt. Leixner z VZÚ v Praze; tenkrát jsem ovšem vůbec netušil, že jednou budu ve VZÚ pracovat a dokonce osobně poznám pplk. Semíka.

 

První osobní kontakt s VZÚ jsem navázal v roce 1937, v době ohrožení státu německým fašismem. Byl jsem totiž jako podporučík prezenční služby dělostřeleckého pluku 106 v Brně přidělen na práce, jejichž cílem bylo určování tzv. dělostřeleckých pevných bodů v širokém pohraničním pásu na jižní Moravě; práce organizoval VZÚ. Práce nebyly odborně náročné, na hranicích s Rakouskem panovaly ještě velice idylické poměry – lidé s obou stran hranic celkem volně přecházeli z jedné strany na druhou (Hitler obsadil Rakousko až v březnu 1938). Vzpomínám, jak jednou odpoledne se hnala zlá bouřka. Rakouský financ na mě volal, ať se jdeme schovat k němu do dřevěné boudy. Bylo to riskantní, ale černé mraky, hromy a blesky se nezadržitelně blížily, a tak jsem si řekl: „Když nás seberou (byli jsme v uniformách), tak to ten týden v zajetí vydržíme, než naše úřady vymohou naše propuštění a třeba nás ani nepotrestají“. Byli jsme vlídně přijati a po bouřce jsme klidně odešli na naše území pokračovat v práci.

Během studií na brněnské Technice mě mnohem víc zajímaly předměty prof. Kladivy (vyšší geodézie, geodetická astronomie a kartografické zobrazování) než třeba katastr. Po II. státní zkoušce (6. Prosince 1934) mně prof. Semerád nabízel asistentské místo s brzkou možností habilitace, prof. Kladivo doporučoval, abych se snažil získat praktické zkušenosti v širším oboru vyšší geodézie. Rozhodl jsem se podle rady prof. Kladivy a po vojenské službě jsem požádal do VZÚ, který byl již v té době špičkovým pracovištěm v dané oblasti základní geodézie.

 

Po nástupu do VZÚ jsem byl samozřejmě přidělen do AGO; jeho přednostou byl od r. 1934 plk. Emanuel Dvořák, stavební inženýr. Přiznám se, že jsem byl velice překvapen složením „manšaftu“ AGO. Ve velké převaze zde byli inženýři stavební (Klíma, Bátěk, Štál, Hustoles, Herink, dva Trnkové, Kamarýt a další); zeměměřičtí inženýři byli v menšině (Mlejnek, Staněk, Kulíšek, Jelínek a Turza). Dověděl jsem se, že když se po nástupu Hitlera k moci ve VZÚ zvyšoval počet inženýrů, bylo (asi v r. 1934) přijato 12 inženýrů stavebních, 1 zemědělský, 1 lesní a jen jeden zeměměřič. V té době  již nepochopitelná personální politika byla zřejmě pokračováním dřívějšího stavu, kdy na vysokých školách technických v Praze a  v Brně byl jen „Dvouletý kurs pro vzdělávání zeměměřičů“, jehož absolventi dostávali titul „evidenční geometr“, který již sám o sobě vyjadřoval, že jsou vychováni pro službu v katastru. Dvouleté studium na vysokých školách nebylo v té době nic neobvyklého (byla to jistá obdoba dnešního bakalářského studia); bylo např. předepsáno pro magistry farmacie, pro profesory středních škol v určených oborech, aj. Absolventi dvouletých studií nemohli dosáhnout doktorských titulů nebo se stát profesory vysokých škol či zastávat některé funkce ve státní správě. Inženýři stavební měli studium 4½leté (tzv. „úplné vysokoškolské vzdělání“). Pro jejich příjímání do VZÚ bylo rozhodující to, že měli ve studijním programu ve značném počtu hodin nejen nižší geodézii, ale také geodézii vyšší a kartografii. Také profesoři geodézie ( a to i na zeměměřičském kursu) byli inženýři stavební (v Praze Petřík, Ryšavý, v Brně Semerád aj.).                                                                                          

Od školního roku 1927/1928 bylo zeměměřičské studium prodlouženo na 3 roky, se dvěma státními zkouškami a s titulem inženýr; absolventi se mohli stát (po předložení disertační práce a rigorózní zkoušce) doktory technických věd a mohli být jmenováni profesory vysokých škol. V této souvislosti je třeba dodat, že „nominální“ délka studia na vysokých školách tenkrát neznamenala, že studiu opravdu trvá jen po plánovanou dobu. Nabyla zkušební období, každý skládal zkoušky podle svého uvážení a tak podle statistického šetření z roku 1937 (po 10letém trvání studia) se zjistilo, že „tříleté“studium zeměměřičského inženýrství trvá průměrně 4½ roku! Bylo proto jistou diskriminací ze strany vedení AGO, když ještě v r. 1934 byli přijmuti většinou inženýři stavební.

 

Příslušníky AGO byli také důstojníci dělostřelectva nebo ženijního vojska, kteří ve VZÚ absolvovali „Geodetický kurs“ a naučili se pracovat v triangulaci nižších řádů (např. Raška, Hausner, Holcman, Lukáš, Borský a další). Práce v geodetické astronomii vedl civilní zaměstnanec VZÚ RNDr. Emil Buchar. Veliteli dvou triangulačních oddělení byli ruští emigranti (pplk. Škelenko a mjr. Kryžanovský).

 

Technické vybavení přístroji a materiálem bylo v AGO na nejvyšší úrovni z celé AČR. Poprvé jsem se setkal s Wildovými teodolity se skleněnými kruhy (na vysoké škole v Brně nebyl tenkrát ani jeden), ústav měl několik souprav invarových drátů pro měření geodetických základen, různé přístroje pro astronomické měření a mnohé další. Pro výpočty byly k dispozici mechanické počítací stroje s elektronickým pohonem (např. v Triangulační kanceláři ministerstva financí, počítali na ručních kalkulačkách).                                     

V posledních letech před druhou světovou válkou věnoval AGO hlavní úsilí zhušťování Jednotné trigonometrické sítě katastrálními body II. až V. řádu tak, aby mohly být zaměřeny další podrobné body a mohly se vykonávat práce mapovací, potřebné pro obranu státu. Diety byly slušné, civilní obyvatelstvo české národnosti armádu milovalo a tak jsme všichni rádi opouštěli na jaře Prahu a vyjížděli „na polní práce“                                                       .

 

Po okupaci českých zemí v březnu 1939 německou armádou byl VZÚ převeden do působnosti ministerstva vnitra s názvem „Zeměpisný ústav ministerstva vnitra“ (ZÚMV) a zatím zůstal ve své budově. Důstojníci byli převedeni do odpovídajících civilních funkcí. Pplk. Škelenko to komentoval slovy: „Já už trikrát podpolkovník a vždycky rozsypalo“. Tvrdil totiž, že byl podplukovníkem již v carské armádě, potom začínal u Bělogvardějců jako kapitán a když dosáhl hodnosti podplukovníka musel emigrovat; v naší republice nejprve vystudoval zeměměřičské inženýrství, do VZÚ nastoupil jako nadporučík a když „to dotáhl“ na podplukovníka, byl převeden do civilu. Pplk. Škelenko byl hned v květnu 1945 na ulici v Praze zatčen sovětskými orgány a odvezen do SSSR.

.

Během války se již pod hlavičkou ZÚMV konala triangulační, nivelační a astronomická měření, měřila se základna u Poděbrad. Do roku 1943 jsem pracoval v triangulaci, potom u RNDr. Buchara nejprve na astronomických výpočtech a nakonec jsem spolu s Ing. Dr. Staňkem konal u nás první zkušební měření statickým gravimetrem. Pracovní, materiální a životní podmínky se neustále zhoršovaly. Například při měření gravimetrem, který byl značně těžký a vypadal jako kulatá kamínka, jsme k dopravě používali menší nákladní automobil s pohonem na dřevoplyn.

 

Při práci v terénu jsme ve válce občas zažili velmi nepříjemné chvíle. Jednou mě například Němci sebrali proto, že se jim nelíbila má policejní přihláška, podruhé i s gravimetrem, když jsem měřil na tíhovém bodě, který jsem zvolil na silnici těsně u brány do Terezína. Nebylo jednoduché vysvětlovat neodborníkům, že opravdu jde jen o měření. Veselejší bylo, když mně pašeráci cigaret ze Slovenska dali kousek od hranic velkou krabičku cigaret za dobré informace o pohybu našich a německých financů. Nejsnesitelnější život byl tenkrát na malých vesnicích, jen s českým obyvatelstvem.                            

Konečně jsme se dočkali konce války. Hned v květnu 1945 se většina bývalých příslušníků VZÚ vrátila do své budovy v Dejvicích. Ze stavebních inženýrů, kteří ve válce většinou odešli do stavebnictví, zůstali jen někteří (např. Klíma, Bátěk, Štál). Při „úklidu“ v budově VZÚ jsme našli například naše předválečné speciální mapy (měř. 1 : 75 000), ve kterých měli Němci červeně dotištěny podrobné informace o našem opevnění: smluvenou značkou byla vyznačena poloha objektu a jeho velikost, červenými čarami byly vymezeny palebné možnosti, a v legendě byla uvedena data o počtu mužů, výzbroji a další; na okraji listu mapy bylo vytištěno datum, ke kterému se informace vztahují, např. 15. 5. 1937. Němci tedy měli již před válkou podrobné a přesné informace o našich pohraničních objektech, které zřejmě získávali snadno od „páté kolony“ v pohraničí a v armádě.

 

V roce 1945 jsme na polní práce vyjeli sice později, ale zato velmi dobře vybaveni „trofejním“ materiálem po Němcích (osobní auta a vozy s koňmi). Do armády byli povoláni záložníci, kteří nám byli přiděleni jako figuranti, řidiči a pomocníci. Měřičská skupina se tak stala poněkud větší jednotkou; v tehdejších podmínkách to znamenalo dost starostí. Zhušťoval jsem trigonometrickou síť, bydlel jsem v Opočně a v rajóně jsem měl také Dobrušku, kde tenkrát byla zcela prázdná kasárna, pozdější první budova Vojenského topografického ústavu. V dalším roce jsem trianguloval v okolí Mšena u Mělníka. V zimním období jsem učil v Geodetické škole. Začal jsem s vyrovnávacím počtem, postupně mně ostatní přenechávali další předměty, až jsem učil téměř všechno, jako pan učitel na jednotřídce.

 

V letech 1947 a 1948 jsem byl pověřen spoluprací s Geofyzikálním ústavem při měření magnetického pole Země na území Čech a Moravy (na Slovensku měl tato měření vykonat slovenský ústav geofyzikálního zaměření).

 

Skupina VZÚ s figuranty-vojáky změřila magnetickou deklinaci a 150 bodech II. řádu. Byl to opět potulný a nepohodlný život – za 2 sezóny jsme projezdili celé Čechy a Moravu. A to jsme často ještě museli určovat azimuty potřebných směrů z měření na Slunce, protože trigonometrická síť nebyla dost hustá, aby bylo možno určit astronomický azimut z azimutu geodetického. Tehdy velmi potřebnou „Mapu isogon ČSR“ pro epochu 1949,5 vytiskl a vydal v roce 1950 VZÚ.

 

Naposled jsem byl na polních pracích v roce 1949 v Kladrubech u Stříbra a to jako náčelník fotogrammetrického oddělení. Tato skutečnost potřebuje určité vysvětlení. Po několikaletém působení ve VZÚ jsem získal jistou odbornou (a snad i lidskou) pozici. Po osvobození v r. 1945 mně bylo důvěrně sděleno, že se se mnou počítá pro vyšší funkce ve službě a že tedy je potřeba, abych se podrobně seznámil se všemi odbory v ústavu. Protože v AGO jsem již pracoval v triangulaci, v nivelaci, v geodetické astronomii, v gravimetrii a v magnetismu, pro kartografii jsem navrhoval některé unikátní mapy pro GŠ, poslali mě ještě do topografie a fotogrammetrie.

 

Od roku 1950 jsem byl náčelníkem Studijní a výzkumné skupiny, která měla tak malý počet pracovníků, že mohla řešit jen menší teoretické a praktické problémy z  jednotlivých odborných oblastí služby. Byla to ta skupina, o níž se zmiňuje Josef Vlastník v článku, uveřejněném ve Vojenském topografickém obzoru č. 1/97. Z titulu své funkce jsem se stal tajemníkem odborné komise, která měla připravit návrh na nový souřadnicový systém pro naši armádu. Členové komise byli: Plk. v. v. Dr. L. Beneš, Ing. J. Křovák, prof. Fiala, prof. Buchar a prof. Böhm. Kromě prof. Buchara předložili členové komise každý svůj návrh řešení. Komise pracovala pod patronací Národního komitétu geodetického a geofyzikálního, jednání se protahovala. Mezitím ve VTOPÚ předložil mjr. Ing. Pick návrh, který znamenal rychlé řešení a byl přijat jako souřadnicový systém S-1952. Činnost komise tím skončila.

 

Na jaře 1951 se reorganizovala celá vojenská topografická služba a nově vytvořený 2. VZÚ (od r. 1952 Vojenský topografický ústav) se přemístil do Dobrušky. Zůstal jsem v Praze a byl formálně přidělen do Popisného odboru. Důvody tohoto řešení znal jen generál Klíma a já. Někdy v březnu v r. 1951 mně zavolal gen. Klíma a vyzval mě, abych šel po známé trase z VZÚ na Generální štáb. Cestou jsme se jakoby náhodou potkali a po odpřísáhnutí, že budu mlčet jako hrob, jsem se dozvěděl, že brněnská Technika bude přeměněna na Vojenskou technickou akademii a že tam půjdu učit, protože již v r. 1948 jsem vyhrál v Brně konkurs na místo po prof. Semerádovi, který odešel do pense, ale místo nebylo obsazeno (nevyhovoval jsem, nebyl jsem členem KSČ).                                                          

Od 1. října 1951 jsem nastoupil na katedře geodézie a topografie Vojenské technické akademie v Brně.

Na svá mladá léta, pracovně prožitá ve VZÚ, na všechny jeho příslušníky s kterými jsem se setkával, na krásnou budovu a milé prostředí nemohu a nechci nikdy zapomenout.     Prosím o prominutí ty, jimž se mé vzpomínky budou zdát příliš osobní – snad i takové vzpomínky patří do historie

 

Vojenský zeměpisný ústav byl vždy ústavem elitním, s vynikající pověstí doma i v zahraničí. Přeji všem jeho současným a budoucím příslušníkům, aby se jim práce dařila a věřím, že trvale udrží a ještě vylepší jeho „image“, jak se dnes u nás říká. Lituji jen, že pro vysoký věk jsem vázán na svůj domov v Brně a nemohu osobně sledovat úspěchy svých bývalých posluchačů.

 

v Brně 15. září 1999                                                                                           Josef Vykutil