Plk. RNDr. Ing. ANTON BAĎURA

Životopis
RNDr. Ing. Anton Baďura sa narodil 1. januára 1928 v Šajdíkových Humenciach na Záhorí.
Po absolvovaní základnej školskej dochádzky a  2-ročnej obchodnej školy, v roku 1950 absolvoval poddôstojnícku školu v Trenčíne a v roku 1951 kurz pre náčelníkov topografickej služby v Hraniciach na Morave.
Dňa 15. augusta 1951 nastúpil ako vojak z povolania do vtedajšej československej armády, v ktorej zotrval 37 rokov až do roku 1988 a postupne získal vojenskú hodnosť plukovníka.
V roku 1959 skončil vysokoškolské štúdium na Vojenskej akadémii v Brne a získal titul inžiniera geodézie a kartografie.
Dňa 24. augusta 1959 nastúpil do Vojenského kartografického ústavu v Harmanci, kde zostal slúžiť 29 rokov až do roku 1988, keď odchádza do dôchodku.
V roku 1968 úspešne absolvoval druhú vysokú školu – Prírodovedeckú fakultu J. E. Purkyňu v Brne a získava akademickú hodnosť doktora prírodných vied.
Vo Vojenskom kartografickom ústave v Harmanci, právnom predchodcovi neskoršieho VKÚ, akciová spoločnosť, prešiel rôznymi vedúcimi funkciami. Od roku 1972 až do roku 1988 t.j. vyše 15 rokov vykonával funkciu zástupcu náčelníka ústavu – hlavného inžiniera ústavu. Počas pôsobenia na týchto vedúcich pozíciách sa zaslúžil o vysoké renomé harmaneckej kartografickej školy. Výraznou mierou sa podieľal na tvorbe vrcholného kartografického diela tohto obdobia – Vojenského zemepisného atlasu sveta, ktoré bolo ocenené mnohými domácimi a zahraničnými vyznamenaniami vrátane udelenia štátneho vyznamenania. Za svoju prácu bol tiež ocenený vysokými vojenskými vyznamenaniami a oceneniami.
Bol významne aktívny a činný v odbornej, spoločenskej angažovanosti, či už ako člen vedeckej rady a skúšobných komisií na viacerých vysokých školách a najmä ako člen a funkcionár kartografickej spoločnosti, kde za svoje zásluhy bol jej čestným členom až do posledných dní svojho života.
Dňa 31. marca 1988 v hodnosti plukovníka československej armády odišiel do zaslúženého dôchodku.
Zomrel 16.apríla 2008 v Banskej Bystrici.