Plk. Ing. Oldřich BALÁŠ

Životopis
Oldřich Baláš se narodil 9. března 1945 v Jedovnicích, okr. Blansko. V letech 1951 až 1959 chodil do osmileté školy v Brně a dále pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole stavební, obor geodézie. Studium ukončil maturitou v roce 1963.
Dne 1. 10. 1963 nastoupil jako žák školní jednotky směr topografický v Ženijně technickém učilišti Bratislava (ŽTU), po roce se stává posluchačem topografického směru ŽTU. Studium ŽTU úspěšně ukončil dnem 31. července 1966. Zde byl při vyřazení, dne 1. 8. 1966 jmenován důstojníkem z povolání v hodnosti poručíka. V letech 1968 až 1973 absolvoval studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) Brno, studijní obor geodézie a kartografie a získal titul zeměměřického inženýra. V roce 1977 absolvoval studium tříměsíčního přeškolovacího kurzu automatizace a mechanizace velení – směr analyticko projekční při VAAZ Brno a v roce 1985 studium tříměsíčního vyššího akademického kurzu ve VAAZ Brno, specializace geodézie a kartografie.
Po skončení ŽTÚ nastoupil dnem 1. 8. 1966, k 5. geodetickému odřadu Krnov, kde působil až do svého nástupu na VAAZ Brno v roce 1968. Po ukončení vysokoškolského studia na VAAZ Brno nastoupil dne 1. 8. 1973 k Vojenskému topografickému ústavu Dobruška (VTOPÚ) na funkci Náčelník konstrukční a sestavitelské skupiny Fotogrammetrického odboru. Dne 29. 8. 1975 byl ustanoven zástupcem náčelníka topografického oddělení TGO, kde působil dva roky. Dne 1. 9.1978 přebírá funkci Náčelník oddělení automatizované tvorby map Střediska automatizované tvorby map, od listopadu 1983 funkci Náčelník provozu automatizované tvorby map – zástupce náčelníka střediska a od 15. 10. 1985 funkci Náčelník výpočetního střediska automatizované tvorby map. Při výkonu těchto funkcí řídil práce fotogrammetrického provozu, kartografického provozu a provozu automatizované tvorby map a podílel se na vývoji a zavedení Automatického kartografického systému DIGIKART.
Dnem 1. 3. 1990 byl ustanoven do funkce Zástupce náčelníka ústavu-hlavní inženýr VTOPÚ, kterou zastával do 31. 10. 1992.
Dnem 1. 11. 1992 byl ustanoven Náčelníkem provozu výzkumu a vývoje VTOPÚ a od 1. 10. 1995 Náčelníkem střediska rozvoje vědy a techniky, kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání dnem 30. 6. 2000. Zde se podílel zejména na řízení a zabezpečení úkolů rozvoje automatizace tvorby map, vývoje digitálních modelů území, zavádění GPS do geodetických technologií a dalších úkolů VTOPÜ a TS AČR.
Dnem 1. července 2000 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a jako občanský zaměstnanec vojenské správy ještě do 30. června 2006 pomáhal třídit, evidovat a vyvíjet geografické podklady na Pracovišti vědecko informačních podkladů.
Celkem odpracoval při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení 40 roků. Při výkonu vojenských funkcí i v osobním životě se vyznačoval přímým jednáním a kamarádskou povahou. Do hodnosti plukovníka byl povýšen dnem 1. října 1990.
Plukovník v. v. Ing. Oldřich Baláš je nositelem medaile „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1979, medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1986 a medaile AČR III. stupně, která mu byla udělena v roce 1999.
Ing. Oldřich Baláš je ženatý s manželkou Evou, spolu vychovali syna a dceru, kteří mají 4 vnoučata. Vyhraněné koníčky nemá, jeho celoživotním krédem je pohyb, rád má zejména kopanou, kterou v mládí aktivně provozoval a kuželky, které hrál za Sokol Dobruška. Rád se angažuje ve společenském dění, v současné době dělá osvětlovače v agilním loutkářském klubu.
Od svého příchodu v roce 1973 žil v Dobrušce.
Zemřel 9. 5. 2016