Plk. v. z. Ing. Karel Brázdil, CSc.

Životopis
Narodil se 28. 12. 1958 v Kroměříži. Základní školu ukončil v roce 1974. V letech 1977 – 1980 absolvoval Střední průmyslovou školu stavební, obor pozemní stavby, ve Zlíně (Gottwaldově).
V roce 1980 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, jako posluchač studijního oboru vojensko-inženýrské geodézie a kartografie, fakulty vojensko-inženýrské. Souběžně studoval v tzv. mezioborovém studiu obor výpočetní technika a automatizace zbraňových systémů.
Na Vojenské akademii v Brně byl dne 1. 1. 1981 přijat do služebního poměru vojáka z povolání v hodnosti rotmistra. Do hodnosti poručíka byl jmenován 1. 9. 1984. Dne 25. 7. 1985 ukončil interní studium a byl promován zeměměřickým inženýrem.
Poté nastoupil do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce na funkci náčelníka měřické skupiny geodetického oddělení topograficko-geodetického odřadu. V tomto období se podílel zejména na 3. obnově vojenských topografických map na Slovensku.
Od 1. 11. 1987 byl přeložen k Výzkumnému středisku 090 na funkci náčelníka skupiny systémového rozvoje, oddělení kartografické tvorby a informatiky. Odborně se zabýval zejména tvorbou digitálního modelu území v měřítku 1 : 25 000 a automatizovanou tvorbou vojenských topografickým map v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 000.
V 1993 ukončil externí studium vědecké aspirantury na VA Brno a dosáhl titulu kandidát technických věd v oboru kartografie.
K 1. 11. 1992 byl převelen zpět k VTOPÚ na funkci Náčelník střediska informatiky.
Dne 1. 10. 1995 byl ustanoven do funkce Zástupce náčelníka ústavu pro učební a vědeckou činnost.
Postupně absolvoval devítiměsíční kurz anglického jazyka pro vyšší velitele Institutu jazykové přípravy a desetiměsíční kombinovaný kurz anglického jazyka a dosáhl stupně STANAG III.
V roce 1999 absolvoval kurz dálkového průzkumu Země v Toulouse ve Francii a v roce 2001 tříměsíční stáž u zařízení vojenské geografické služby ve Velké Británii, zaměřenou na management geografického zabezpečení vojenských misí aliance NATO.
V roce 1999 byl ustanoven náčelníkem oddělení výstavby a rozvoje služby – zástupcem náčelníka topografického odboru Generálního štábu AČR. V červenci 2000 byl přeložen ke VTOPÚ a ustanoven náčelníkem Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Po jeho zrušení byl jmenován ke dni 1. 7. 2003 náčelníkem nově vzniklého Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.
Od roku 2003 do roku 2005 absolvoval štábní kurz Řízení obrany státu a brigádní kurz Vojenské informace o území a devítiměsíční kombinovaný jazykový kurz - německého jazyka.
Jeho hlavním odborným zaměřením byla kartografie a geografické informační systémy určené pro obranu státu a krizové řízení. Významným způsobem přispěl k výstavbě Vojenského geografického informačního systému a ke tvorbě nového státního mapového díla určeného pro zabezpečení obrany státu zpracovaného v kartografickém zobrazení UTM, geodetickém referenčním systému WGS 84 a podle standardů NATO. V uplynulém období působil v řadě mezinárodních komisí a pracovních skupinách aliance NATO, mimo jiné aktivně pracoval v Defence Geographic Information Working Group. Od roku 2000 do roku 2005 se pravidelně účastnil za Českou republiku zasedání NATO Geographic Conference, jako nejvyššího orgánu aliance NATO pro geografii.
K 31. prosinci 2005 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání.
K 1. lednu 2006 se stal zaměstnancem Zeměměřického úřadu Praha, kde až do roku 2008 zastával funkci vedoucího střediska ZABAGED a od roku 2008 do 31. 12. 2013 pak funkci vedoucího zeměměřického odboru ZÚ Pardubice.
Byl iniciátorem a organizátorem nového výškopisného mapování České republiky metodou leteckého laserového skenování.
Dne 1. ledna 2014 byl jmenován ředitelem Zeměměřického úřadu. Je reprezentantem České republiky v United Nation Global Geospatial Information Management organizovaném při Organizaci spojených národů.
I v období působení v rámci civilního sektoru udržoval úzké kontakty s Geografickou službou AČR. Inicioval řadu meziresortních zeměměřických projektů, například výstavbu Národního archivu leteckých měřických snímků včetně jejich publikace na Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro širokou veřejnost, pořízení senzorů pro dálkový průzkum Země, které jsou mimo běžné zeměměřické činnosti používány AČR pro zajištění úkolů obrany státu a krizové řízení. Je jedním z klíčových autorů Projektového záměru transformace státního mapového díla České republiky určeného pro veřejné užití. Nové státní mapové dílo má být zavedeno do užívání v České republice k 1. 1. 2023.