PPlk. v. v. Ing. JAROSLAV BŘEZINA

Životopis
Narodil se 8. 8. 1950 v Jaroměři. Základní devítiletou školu ukončil v roce 1965 v Klecanech. V letech 1965–1969 absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou, v Praze.
V roce 1969 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, jako posluchač studijního oboru geodézie a kartografie, 2. fakulty. Studium ukončil v roce 1974 a získal titulu zeměměřického inženýra.
V srpnu téhož roku nastoupil, v hodnosti poručíka, jako topografický náčelník VÚ 2516, v Praze. Tuto funkci zastával do dubna roku 1978, kdy byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze a ustanoven do funkce náčelníka oddělení fotoreprodukce a mikrografie.
V roce 1979 absolvoval postgraduální karto – reprodukční kurz na Vojenské akademii v Brně.
V roce 1981 byl jmenován náčelníkem oddělení ofsetového tisku Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) v hodnosti kapitána.
V roce 1984 byl jako major ustanoven do funkce náčelníka reprodukčního odboru. Externě v letech 1983-1985 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na fakultě řízení.
V roce 1987 byl v hodnosti podplukovníka ustanoven náčelníkem Střediska polygrafické výroby VZÚ (transformovaný reprodukční odbor).
Od října roku 1989 do května 1992 byl hlavním inženýrem VZÚ, nejdříve z pověření a od 1. 1. 1990 byl ustanoven do této funkce. Tuto funkci zastával až do května 1992.
V květnu 1992 byl pověřen výkonem funkce náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu s hodností podplukovníka.
Z této funkce odešel, na vlastní žádost, k 31. 10. 1992 a byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání.
Od listopadu 1992 do dubna 2001 postupně řídil tyto v polygrafické společnosti: Praga-Print s.r.o., tiskárnu NEOTYPIA, a.s. a Moravskou typografie, a.s. (MT a.s.), z pozic výkonného ředitele, ředitele, generálního ředitele, a u MT a.s. souběžně s funkcí předsedy představenstva. Jednalo se o polygrafické podniky s cca 200 zaměstnanci se zaměřením na novinovou a akcidenční produkci.
Podílel se na inovacích v oblasti polygrafie. V r. 1997 zavedl do provozu NEOTYPIE a.s. první systém Ctp v polygrafickém průmyslu ČR.
Od srpna 2001 do června 2003 byl občanským zaměstnancem Ministerstva obrany na Hlavním úřadu vojenské geografie (HÚVG). Zastával funkci správního rady s odpovědností za oblast polygrafie. Souběžně s funkcí v HÚVG byl pověřen výkonem vedoucího provozu polygrafie ve Vojenském topografickém ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce. V této funkci realizoval a zavedl provoz nové tiskárny pro produkci topografických map. Podílel se na realizaci nových technologií a uvedení do provozu prvního digitálního ofsetového stroje formátu B2 v polygrafii ČR, s označením KBA KARAT 74.
Po reorganizaci a zrušení HÚVG nastoupil od 1. 7. 2002 do funkce ředitele INZERTSPOJ, spol. s r.o, kde působil až do 31. 10. 2011.
Od listopadu 2009, pracoval též ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, v.v.i. (VÚGTK), v pozici vedoucího personálně správního oddělení. Přitom do 31. 10. 2011 souběžně vykonával funkci ředitele fm. INZERTSPOJ. Pracovní poměr ve VÚGTK ukončil k 31. 10. 2018 na vlastní žádost
Od 1. 1. 2019 nastoupil do trvalého pracovního poměru v Zeměměřickém úřadu, jako projektový manažer (v této funkci působil již dříve od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, formou Dohody o provedení práce). Podílel se na úspěšné realizaci rozsáhlých projektů dotovaných z fondů EU, jako byly projekty „Pořízení leteckých senzorů pro IS zeměměřictví Geoportál ČÚZK“ a „Rozvoj ZABAGED 2014+“.