Prof. Ing. Milan Burša, DrSc.

Životopis
Narodil se 4. července 1929 v Bojanově u Chrudimi, kde vychodil základní školu. Po absolvování gymnázia zahájil geodetická studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze, ve kterých pokračoval na astronomicko-geodetické fakultě Moskovského Institutu inženerství Geodézie, leteckého snímkování a kartografie. Studoval od roku 1955 u prof. Izotova Moloděnského teorii a fyzikální principy řešení úloh vyšší geodézie a geodetické gravimetrieRoku 1959 obhájil kandidátskou dizertační práci „Určení parametrů zemského elipsoidu“. Na základě Buršových modifikací byly v období příprav na definování moderních, klasických geodetických systémů (S-42 a S-42/83 ) byly ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém zkonstruovány mapy průběhu kvazigeoidu a izočar tížnicových odchylek pro přenos dat do výpočetní plochy. Jeho významným dílem bylo zpracování třídílné učebnice geodézie, která má dodnes svůj přínos. V roce 1973 obhájil doktorskou práci „Určení parametrů geodetických referenčních systémů Země a Měsíce z družicových a povrchových údajů“. Ve VÚGTK působil do 30. 6. 1974. Publikoval pravidelně v domácích a zahraničních časopisech a pracoval v tehdejší národní komisi Akademie věd pro geodézii a geofyziku. V roce 1974 se stal vedoucím oddělení dynamiky sluneční soustavy Astronomického ústavu AV, které založil a vybudoval. Tuto funkci zastával až do roku 1990. V letech 1983 až 1987 byl místopředsedou Mezinárodní geodetické asociace ( IAG) a zároveň předsedou speciálních studijních skupin 5.99 „Slapové tření a rotace Země“ a 5.100 „Parametry významné pro astronomii, geodézii a geodynamiku“(1987-1991).
Od roku 1991 zastával funkci předsedy zvláštní komise IAG pro astronomicko-geodetické fundamentální konstanty, zabývající se definicí základních parametrů geodetického geocentrického systému. Byl odborným vedoucím mezinárodní pracovní skupiny globální geodézie (Global Geodesy Working GroupTopisc; Satellite Altimetry Applicatins) při Geografickém výboru NATO, řešící problematiku testování modelů a vytvoření globálního systému výšek – s ohledem na praktické potřeby navigace v podmínkách existence GPS. Významnou měrou se podílel na výzkumných úlohách vojenské topografické služby.
Od roku 1995 byl vědeckým pracovníkem Topografické služby Armády České republiky ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. Jeho vědecké i praktické přínosy jsou velmi významné. Přispěl k řešení problematiky tvaru a tíhového pole Měsíce a dalších planet, teorie rotace Země a vlivů slapů na vývoj sluneční soustavy. Zabýval se základními problémy geodynamiky. Je autorem teorie vlivu rotačních deformací tělesa Země na poruchy drah umělých družic Země a připravil IAG doporučované parametry trojosého elipsoidu. Problematika zpřesňování parametrů modelu geopotencionálu má v současné době velký význam pro teorii geodézie a její důsledky v navigaci.
Byl členem redakčních rad významných časopisů – Ediční rady ČSAV, od r. 1976 byl vedoucím redaktorem časopisu "Studia geophysica et geodetika Earth, Moon and Planets a Acta geodetica et geophysica Hungarica" a také předsedou komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací z oboru geodézie. Přednášel na ČVUT v Praze a na VA v Brně, kde působil jako externí profesor kosmické geodézie.
Významná je jeho publikační činnost; je autorem téměř 382 původních prací, autorem a spoluautorem několika knih, které byly přeloženy do angličtiny a ruštiny. Je dokumentováno na tisíc citací jeho prací ve vědecké literatuře.
Svým dílem se trvale zapsal mezi přední světové odborníky v oblasti geodézie.
Zemřel 17. srpna 2019