Plk. doc. RNDr. Karel ČERMÍN, CSc.

Životopis
Narodil se 5. 6. 1914 v Týně nad Vltavou, v početné rodině truhláře-malorolníka. Po absolvování obecné a měšťanské školy požádal o přijetí za eléva Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kam byl v roce 1930 přijat na učební obor heliogravúry a fotolitografie. Již jako mladý hoch projevil nesmírnou osobní houževnatost v získávání nových vědomostí a vůli po sebevzdělávání, která jej provází po celý život. V létech 1930-1934 absolvoval s vyznamenáním Státní grafickou školu v Praze, současně vystudoval do r. 1937 státní reálku. Po přijetí do sboru rotmistrů VZÚ zahájil v r. 1937 studium zeměpisu, chemie a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, které přerušilo uzavření českých vysokých škol nacisty 17. listopadu 1939. Za okupace pokračoval v Zeměpisném ústavu ministerstva vnitra, začleněném později do protektorátního Zeměměřického ústavu Čechy a Morava. Tehdy mimo jiné učil v abiturientském učebním běhu pro zeměměřictví jehož posluchačem byl i pozdější náčelník topografické služby plk. Ing. VIadimír Váhala. CrSc. Nesmírný význam pro zachování uceleného československého státního mapového díla měla odvážná akce tehdejšího rotmistra Čermína, vedoucího foto reprodukční ho odděleni, díky které bylo před Němci utajeno a zachováno více než 1800 skleněných negativů úředních map. které měly být odevzdány okupantům. To umožnilo ihned po květnu 1945 obnovit tisk a vydat mapy pro potřeby řízení a obrany osvobozeného Československa. Od května 1945 byl povýšen do hodnosti poručíka.
Pracoval opět ve Vojenském zeměpisném ústavu. Dokončil válkou přerušená studia na Karlově univerzitě, kde po obhájení disertační práce byl dne 5. dubna 1946 promován doktorem přírodních věd. Díky své odborné erudici i praktickým znalostem se stal příslušníkem výzkumného oddělení VZÚ, kde se podílel na přípravě technologií kartoreprodukčního zpracování a tisku map nového topografického mapování státu. Současně působil jako pedagog v kurzech důstojníků. elévú a techniků ústavu, ve Státní grafické škole i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
V r. 1949 se podílel na výstavbě náhradnich provozů ústavu na Slovensku v Harmanci. V r. 1951 byl povolán jako pedagog na nově vytvořenou Vojenskou technickou akademii (VTA) Brno, kde přednášel sestavování map a kartografickou reprodukci. Na jeho pedagogické působení nejstarší absolventi geodetického oboru tehdejší VTA Brno s láskou a uznáním vzpomínají. Jeho obětavá práce pro vojenskou zeměpisnou službu byla přerušena dnem 30. 9.1953. kdy byl .na hodinu"propuštěn z armády pro údajnou protistátní činnost bratra JUDr. Jakuba Čermína (po r. 1989 předseda Svazu bojovníků za svobodu)a údajnou emigraci bratra Ing. Josefa Čermína. který přes výzvu k návratu zůstal pracovat v tehdejší Jugoslávii, kde od r. 1945 studoval. Toto perzekuční opatření postavilo Dr. Čermína, živitele rodiny, otce tří malých dceř,. do obtížné životní situace. Díky pomoci přátel a jejich přímluvě u tehdejšího ministra kultury získal zaměstnání ve Výzkumném ústavu zvukové a zobrazovací techniky (VUZORTJ, kde v létech 1954-1959 pracoval jako vědecký pracovník a školitel několika vědeckých aspirantu. Poté až do odchodu do důchodu pracoval ve Výzkumném ústavu polygrafickém (VÚP). opět jako vědecký pracovník, i v nových pracovních podmínkách zůstal věren svému úsilí poznávat a zavádět nové, vědecky a pedagogicky pracovat. Působil jako externí pedagog na filmové a televizní fakultě AMU. Střední průmyslové škole grafické (SPŠG). Vysoké škole strojní a textilní (VSST) v Liberci. Byl členem polygrafické sekce Vědeckotechnické rady ministerstva spotřebního průmyslu. Komitétu pro rozvoj reprografie. Typografické besedy, spoluzakladatelem společnosti tisku při ČSVTS. Pravidelně přednášel na mezinárodních, celostátních a oborových konferencích, dnech nové techniky a seminářích. Rozsáhle publikoval a byl autorem řady odborných titulů (Reprografia - 19-ó Reprografický osmijazyčný slovník -1977. Názvosloví a symbolika v reprografii - 1984.Technické a názvoslovné normy pro nátisk, reprodukční fotografii, tiskové formy i. Je autorem řady původních patentů z oboru polygrafie. Opravdu rozsáhlý je výčet jeho odborných článků, publikací, původních technických a technologických řešení a patentů. Dr. Karel Čermín se významně podílel na rozvoji československé polygrafie, zejména na vědeckém rozpracování technologie stabilizovaného čtyřbarvotisku. Ve spolupráci s Vysokou školou strojní a textilní se podílel na vývoji a konstrukci stredněformátových ofsetových tiskových strojů, v Reprokomitétu na rozvoji a uplatnění reprografie v celém spektru informatiky. V r. 1967 úspěšně obhájil kandidátskou disertační práci na téma .Stanovení podmínek pro kolorimetrickou reprodukci barev ofsetovým čtyrbarvotiskem" a získal titul kandidáta technických věd. V r. 1972 předložil na VŠST Liberec docentskou habilitační práci, která ač přijata nebyla kvůli trvající perzekuci připuštěna k habilitačnímu řízení. Teprve po roce 1992, bylo v rámci rehabilitace obnoveno habilitační řízení Dr. Čermína a v r. 1992 byl jmenován docentem. Práce a zásluhy Dr. Čermína byly oficiálně oceněny mnoha formami. Je nositelem medaile .Za zásluhy o Cs. armádu", pamětní medaile k 50. výročí osvobození Slovenska udělené MO SR. pamětní medaile k 55.výročí ukončení 2.světové války udělené vládou ČR a rady dalších resortních a oborových medailí a čestných uznání. Vážíme si toho, že plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín. CSc.. se i přes prožité peripetie hrdě hlásil ke své službě v armádě, k vojenské zeměpisné službě a Vojenskému zeměpisnému ústavu, který vždy považoval za své mateřské pracoviště, v němž jako mladík začínál svoji příkladnou životní cestu od vojenského učně k doktoru přírodních věd. docentu a kandidátu technických věd.
Zemřel 12. února 2010 v Praze.