Podplukovník Jiří Černík

Životopis
Jiří Černík se narodil 2. dubna 1916 ve Starém Hradišti, okr. Pardubice. V roce 1934 ukončil studium na reálné škole v Pardubicích. Poté se rozhodl se pro vojenskou kariéru v Československé armádě. Nastoupil do Školy důstojníků v záloze jezdectva, kterou ukončil v roce 1935. Pokračoval studiem Vojenské akademie v Hranicích, z které byl vyřazen v roce 1937 v hodnosti poručíka. Nastoupil k jezdectvu, kde sloužil až do roku 1939, kdy po okupaci byl demobilizován a začal pracovat jako úředník u okresního úřadu Pardubicích, kde bydlel s rodinou. V letech 1940, 1942 a 1945 se jim narodily tři dcery. Po osvobození byl v roce 1946 reaktivován a nastoupil službu u jezdeckého útvaru v Olomouci. Dále působil v letech 1948 až 1951 jako náčelník štábu jezdeckého útvaru v Hodoníně. Po jeho zrušení sloužil v letech 1951 až 1954 u jezdeckého útvaru v Bzenci. Během svého zařazení absolvoval v roce 1951 odbornou školu ve Vojenském zeměpisném útvaru v Praze.
Do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce nastoupil v roce 1954 jako geodet. Byl zařazen jako geodet I. Třídy. Od září 1957 do listopadu 1960 byl zástupcem náčelníka 3. měřického oddělení Geodetického odboru (GO). Poté byl ustanoven náčelníkem 3. geodetického oddělení GO. Tuto funkci zastával od prosince 1960 do listopadu 1963. Následně byl náčelníkem geodetického oddělení Topograficko-geodetického odboru (od prosince 1964 funkci do října 1969) a následně zastával funkci náčelníka topografického oddělení (od listopadu 1969 do prosince 1971).
V letech 1954 až 1969 se zúčastnil polních prací na celém území tehdejšího Československa, kde se postupně podílel na zaměření souřadnic vlícovacích bodů pro topografické mapování území státu v měřítku 1 : 10 000, prováděl měřické práce při zhuštění Čs. trigonometrické sítě IV. a V. řádu, přitom stavěl měřické věže a signály. V letech 1969 až 1971 řídil měřické skupiny při vyměřovacích a vyznačovacích pracích na státních hranicích se sousedními státy. Podplukovníku Jiřímu Černíkovi byla udělena medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, v roce 1955. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. května 1957. Celkem sloužil v jezdeckých útvarech Čs. armády a ve VTOPÚ Dobruška 27 roků.
Ze služebního poměru vojáka z povolání odešel do důchodu dne 31. prosince 1971.
I jako důchodce byl aktivně činný. Ve VTOPÚ pracoval ještě ve vedlejším pracovním poměru v letech 1972 až 1973 a též na jaře roku 1982 na plnění odborných úkolů. Kromě toho pracoval ještě několik dalších let v Hradci Králové jako měřičský specialista u civilní organizace.
Jiří Černík v mládí sportoval. Ve svém volném čase se věnoval čtení knížek, zejména literatury faktů a luštění křížovek. S manželkou Annou 65 roků a spolu vychovali tři dcery.
Jiří Černík zemřel dne 6. dubna 2004 ve věku 88 let.