Pplk. Ing. Eduard DOMENÝ

Životopis
Narodil se 14. dubna 1930 v Hrušovanech nad Jevišovkou. Po skončení základní školy se vyučil ve Zlíně obuvníkem a následně tam v roce 1949 absolvoval dvouletou obchodní školu. Potom pracoval jako účetní v obuvnických závodech ve Zlíně a na Státním statku v Mikulově.
Od 1. 11. 1951 do 17. 10. 1952 vykonal základní vojenskou službu v rámci které absolvoval v Olomouci poddůstojnickou školu. Od 18. 10 1952 do 2. 1. 1954 absolvoval v Hranicích na Moravě dělostřelecké učiliště,z které byl vyřazen jako poručík dělostřelectva. V roce 1954 absolvoval šestiměsíční kurz měřického dělostřeleckého průzkumu a následně až do roku 1960 zastával funkci velitel měřické baterie a pomocníka náčelníka topografické služby, přitom v období od 1. 2. 1960 do 2. 7. 1960 absolvoval v Hranicích na Moravě zdokonalovací kurz pro náčelníky topografické služby dělostřelectva.
V roce 1960 zahájil studium na Vojenské akademii (VA)v Brně, obor geodézie a kartografie. 31. července. 1965 získal titul zeměměřického inženýra a byl převelen k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) do Dobrušky, do funkce náčelníka oddělení děrnoštítkových strojů ARITMA.
Od 2.října. 1967 do 25. července. 1968 absolvoval na VA postgraduální kurz analýz a projektování. Do roku 1972 zastával funkci náčelníka Střediska kosmické geodézie a geofyziky. Dnem 1. 12. 1970 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. V období od 1. září 1972 do 31. prosince. 1978 působil jako náčelník skupiny geodézie a geofyziky ve Výzkumném středisku 090 .Následně byl převelen zpět do VTOPÚ na funkci náčelníka Střediska kosmické geodézie a geofyziky, kterou zastával do listopadu 1983.
Z titulu této funkce se významně angažoval při zdokonalování systému seizmického sledování zkoušek jaderných zbraní na stanici Polom a při provádění fotografické observace umělých družic Země, včetně metodiky určování souřadnic a času drah geodetických družic.
Od listopadu 1983 do října 1985 zastával funkci náčelníka Výpočetního střediska geodetických základů. Jako jeho náčelník ze významně podílel na vývoji technologií k využívání materiálů dálkového průzkumu území pro potřeby tvorby topografických a speciálních map, Osobně se podílel na zpracování celoarmádního předpisu "Letecké měřické snímkování".
Ve svém jednání byl zásadový a při plnění vojenských povinností náročný na sebe i na své podřízené. Dnem 1. listopadu 1985 ukončilo služební poměr vojáka z povolání a odešel do starobní důchodu. Jako důchodce pracoval u Okresního průmyslového podniku v Dobrušce a jako účetní v provozovně oprav obuvi v Dobrušce.
Podplukovníku Ing. Eduardu Domenýmu byly uděleny za dosažné výsledky a obětavou práci v topografickém zabezpečení potřeb obrany státu uděleny medaile v roce 1957 „Za službu vlasti“ a v roce 1968 „Za zásluhy o obranu vlasti“ .
Zemřel v Dobrušce 2. listopadu 2012 ve věku 82let.