Pplk. v. v. Ing. Josef FALTA

Životopis
Josef Falta se narodil 8. července 1944 v Dobrušce, kde prožil i své mládí. V letech 1950 až 1962 navštěvoval 12 tříd Střední všeobecně vzdělávací školy v Dobrušce, studium ukončil maturitou.
Dne 1. 10. 1962 nastoupil základní vojenskou službu jako žák školní jednotky směr topografický v základní službě v Ženijně technickém učilišti (ŽTÚ) Bratislava, a po jejím skončení pokračoval od 29. 8. 1963 jako posluchač topografického směru ŽTÚ Bratislava. Zde byl při vyřazení dne 1. 8. 1965 jmenován poručíkem z povolání. V letech 1968 až 1973 absolvoval studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) Brno, studijní obor geodézie a kartografie, kterou úspěšně ukončil dne 28. 7. 1973. V roce 1980 absolvoval tříměsíční přeškolovací kurz důstojníků topografické služby-specializace kartoreprodukce při VAAZ Brno.
Po skončení ŽTÚ nastoupil dnem 1. 8. 1965 k 5. geodetickému odřadu Dobruška, na funkci Velitel geodetické čety-geodet a od 24. 8. 1966 jako Náčelník geodetické skupiny-geodet. Zde působil až do svého nástupu na VAAZ Brno. Po ukončení vysokoškolského studia na VAAZ Brno nastoupil dne 24. 8. 1973 k Západnímu vojenskému okruhu na funkci Náčelník výpočetní skupiny 1. armádního geodetického odřadu Stříbro. Zde plnil úkoly výpočetního charakteru při různých vojenských cvičeních. Dnem 13. 8. 1975 byl přemístěn k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) Dobruška na funkci Náčelník oddělení geodetických a topografických podkladů Geodeticko-dokumentačního provozu, kterou zastával až do 31. 10. 1983. Plnil především odborné úkoly v rámci shromažďování, ukládání a využívání geodetických a topografických podkladů. Významným úkolem bylo naplňování registru geodetických polohových bodů a s využitím výpočetní techniky příprava podkladů pro tvorbu nových katalogů souřadnic geodetických bodů v S-42, a později v S-42/83. Dnem 1. 11. 1983 byl ustanoven do funkce Zástupce náčelníka provozu geodetických základů Výpočetního střediska geodetických základů. Dnem 26. 10. 1989 byl pověřen výkonem funkce Zástupce náčelníka provozu astronomicko-geodetických výpočtů Střediska geodetických základů, kterou zastával do 31. 10. 1992. Dnem 1. 11. 1992 byl ustanoven do funkce Náčelníka střediska geodetického zabezpečení a od 1. 10. 1995 až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání dnem 30. 9. 1996 zastával funkci Náčelníka skupiny archivů Střediska redakce a leteckých snímků. Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání pracoval od 1. října 1996 do 31. července 2004 dále jako technický pracovník na Oddělení kartografických a geografických podkladů. Dnem 1. srpna 2004 se z něj stává starobní důchodce, ale ještě do 30. června 2006 pomáhal třídit, evidovat a ukládat geografické podklady na Pracovišti vědecko informačních podkladů. Celkem odpracoval při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení téměř 41 roků. Při výkonu vojenských funkcí, i v osobním životě, se vyznačoval přímým jednáním a kamarádskou povahou. Vojenské a pracovní povinnosti plnil vždy odpovědně a s odbornou erudicí. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. října 1982.
Podplukovník v. v. Ing. Josef Falta je nositelem medaile „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1979 a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1986.
Ing. Josef Falta byl ženatý s manželkou Blankou, která předčasně skonala v roce 2004, spolu vychovali dcery Petru a Markétu.
V současnosti žije v Dobrušce. V důchodu je plně zaměstnaný úpravou a opravou zděděné chalupy na Dolech u Dobrušky.