Pplk. Ing. Bohuslav FILIPOVSKÝ

Životopis
Narodil se 31. srpna 1934 v Novém Kníně, okr. Dobříš. základní školu vychodil v Novém Kníně. Poté zahájil studium na Ruském gymnáziu v Praze. Z důvodu úmrtí otce které změnilo chod celé rodiny ukončil studium a v roce 1948, ve věku čtrnácti let, nastoupil jako elév do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ), kde se vyučil fotogrammetrem. Současně s tím vykonal základní vojenskou službu. Poté nastoupil do Školy důstojníků v záloze pro pěchotu v Rokytnici v Orlických horách, kde byl přijat dne 17. 9. 1953 za poddůstojníka z povolání. Dne 1. 9. 1953 nastoupil již jako rotmistr z povolání do 2. ročníku Ženijně technického učiliště (ŽTU) topografického směru v Litoměřicích. Z kterého byl vyřazen dne 28. 8. 1955 jako poručík. Poté nastoupil do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce. Po absolvování ŽTÚ pracoval v letech 1955 až 1957 ve VZÚ Praha. Dnem 16. září 1957 nastoupil ke VTOPÚ Dobruška na funkci topograf III. třídy a později II. třídy u 4. topografického oddělení Topografického odboru. Zde se jako výkonný topograf podílel na plnění úkolů topografického mapování území státu v měřítku 1 : 25 000 v S-52 a topografického mapování území státu v měřítku 1 : 10 000.
Střední školu dokončil v kurzu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně, kde v témže roce byl přijat k internímu studiu To ukončil v roce 1966 a získal titul zeměměřického inženýra.
Poté se vrací zpět do VTOPÚ na funkci Starší důstojník pro fotogrammetrické sledování a vyhodnocování, Fotogrammetrického odboru. Od října 1972 do září 1978 zastával funkci náčelníka 2. fotogrammetrického oddělení. Po reorganizaci VTOPÚ v roce 1978 byl ustanoven do funkce náčelníka fotogrammetrického oddělení Výpočetního střediska automatizované tvorby map, kterou zastával až do 1. listopadu 1983.
V rámci svého působení na fotogrammetrických pracovištích se podílel na tvorbě topografických map měřítka 1 : 25 000, topografickém mapování 1 : 10 000 a později na 1. a 2. obnově topografických map měřítka 1:25 000. Prováděl též speciální fotogrammetrické práce s využitím letecké a pozemní fotogrammetrie. Z titulu náčelníka fotogrammetrických oddělení se aktivně zapojil do uplatnění analytické aerotriangulace při zhušťování bodového pole a na tvorbě ortofotomap letišť a lesních map pro Vojenské lesy a statky. Podílel se též na instalaci a zavádění fotogrammetrických diferenciálních překreslovačů Stereorigomat a později zavedení Topocartu, Ortofotemu, Kartoflexu a Topoflexu do výrobních technologií VTOPÚ. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. dubna 1975
V závěru svého působení na fotogrammetrii se podílel na zavádění digitálních technologií využívání leteckých měřických snímků. V období od prosince 1983 do října 1989 zastával funkci zástupce náčelníka provozu astronomicko-geodetických výpočtů.
Dnem 23. října 1989 byl přemístěn do podřízenosti Velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře, kde působil až do 26. září 1991, ukončil služební poměr vojáka z povolání.
Celkem působil v topografické služby více jak 36 roků.
Podplukovníku Ing. Bohuslavu Filipovskému byla v roce 1957 udělena medaile „Za službu vlasti“ a v roce 1980 „Za zásluhy o obranu vlasti“. V roce 1991mu byla udělena medaile „Za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie. "
V roce 1992 přišel o zrak. Aby se nadále uplatnil, tak absolvoval rekvalifikační masérský kurz a až do roku 2006 pracoval jako masér v Praze a v Karlových Varech. Byla to jedna z mála profesí, kde se mohl uplatnit.
Pplk. Filipovský se vyznačoval přímým jednáním a kamarádskou povahou. Vojenské a pracovní povinnosti plnil vždy odpovědně a s odbornou erudicí.
Byl sportovně založený. V rámci tělesné přípravy ve VTOPÚ hrál se zapálením nejraději fotbal.
Byl ženatý. S manželkou Boženou, vychovali dceru a dva syny.Dům, který postavili v Dobrušce v roce 1997 prodali a celá rodina se odstěhovala do Prahy.
Podplukovník Ing. Bohuslav Filipovský zemřel náhle dne 30. 9. 2006 ve věku 72 let.