Prof. Ing. Jan Fixel, CSc.

Životopis
Narodil se 19.2.1929 ve Veselí nad Moravou jako syn pokladníka ČSD.
Po pozdějším přestěhování do Telče vystudoval v létech 1941 - 1948 Reálné gymnázium Otokara Březiny v Telči. Po maturitě absolvoval v létech 1948 - 1952 obor zeměměřického inženýrství na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně.
Již jako vysokoškolský posluchač projevil vážný odborný zájem o astronomii, což se stalo jeho celoživotním posláním, ve kterém získal výrazné odborné renomé.
Ve třetím ročníku se stal pomocnou vědeckou sílou na Ústavu geodetické astronomie a geofyziky a na tomto pracovišti byl jmenován od 1.7.1951 ještě jako student asistentem s plným pracovním úvazkem.V této funkci byl převeden na nově vznikající Vojenskou technickou akademii v Brně a stal se civilním učitelem katedry geodézie a kartografie.
Na Vojenské technické akademii, později Vojenské akademii, působil jako občanský vědeckopedagogický pracovník nepřetržitě více než 50 let. Jako asistent a odborný asistent vedl cvičení z vyšší geodézie, geodetické astronomie a geofyziky. Postupně převzal přednášky z geodetické astronomie, kosmické geodézie a geofyziky zaměřené studijními plány a programy na vojenské aplikace přípravy posluchačů-budoucích příslušníků Vojenské topografické služby v těchto disciplínách.
V roce 1968 obhájil disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidát technických věd v oboru geodézie. Po habilitaci r. 1976 byl jmenován docentem pro obor geodetická astronomie a geofyzika, vysokoškolským profesorem byl jmenován v roce 1984.
Kromě Vojenské akademie (později Univerzity obrany) zanechal prof. Fixel výraznou stopu svého pedagogického působení na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT Brně. Od r. 1972 zde přednášel jako externí učitel geodetickou astronomii, základy kosmické geodézie a základy určování polohy. V roce 1995 se stal řádným profesorem tohoto ústavu na poloviční úvazek a problematiku všech uvedených předmětů přednášel až do posledních dnů svého života. Jako externí učitel přitom dále působil na svém původním dlouholetém pracovišti – Katedře vojenské geografie a meteorologie Univerzity obrany v Brně.
Je autorem 11 titulů skript a učebních textů a 3 vysokoškolských učebnic zaměřených na problematiku sférické a geodetické astronomie, kosmické geodézie, globálního systému určování polohy, geofyziky. Za nejvýznamnější sám považoval spoluautorství na mezinárodním projektu vysokoškolské učebnice Geodetická astronomia a základy kosmickej geodézie (Vydavatelstvo Alfa v Bratislavě 1993, autoři Melichar, Fixel , Kabeláč).
Během svého pedagogického působení byl vedoucím mnoha diplomantů, školitelem doktorandů, předsedou, členem a oponentem habilitačních a jmenovacích komisí docentů a profesorů na UO v Brně, ČVUT v Praze a STU v Bratislavě, členem oborové rady pro geodézii a kartografii, členem komise pro obhajoby doktorských prací. Oponoval řadu vědeckovýzkumných zpráv z rezortu Vojenské geografické služby, Výzkumného ústavu geodézie a kartografie v Praze, ČVUT v Praze,VUT v Brně a STU v Bratislavě.
Publikoval několik desítek odborných článků a statí, jako řešitel nebo spoluředitel se podílel na 17 vědeckovýzkumných a technických úkolech pro Vojenskou geografickou službu AČR. V tomto směru byla významná a plodná jeho odborná spolupráce se VTOPÚ v Dobrušce. Připomenout je třeba hodnocení a rozbor přesnosti rozmístění Laplaceových bodů v prostoru československé části základny kosmické triangulace, rozbor přesnosti Laplaceových azimutů v astronomicko geodetické síti, členství v koordinační komisi pro nové mezinárodní vyrovnání astronomicko geodetické sítě, podíl na automatizaci výpočtů základních úloh při topografickém zabezpečení vojsk, členství v komisi pro zavedení technologie GPS v podmínkách AČR, vypracování technologie a programového aparátu pro předpis TOPO 52-4 „Katalog Slunce a jasných hvězd“, zpracování počítačového programu pro určení azimutů z měření na Polárku, Slunce a Měsíc s využitím přenosných počítačů.
Odborná činnost prof. Fixela ve prospěch AČR byla oceněna řadou četných uznání a pamětních listu. Je nositelem „PAMĚTNÍCH MEDAILÍ 1. a 2. stupně za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie“. Na slavnostním shromáždění v Praze v říjnu 2008 při příležitosti 90.výročí založení Vojenské zeměpisné služby byl vyznamenán náčelníkem Geografické služby AČR „PAMĚTNÍ MINCÍ za dlouholetou spolupráci v oblasti rozvoje vojenské geodézie a astronomie“.
Z dalších odborných aktivit prof. Fixela je třeba připomenout jeho několikaměsíční účast na zahraniční expedici v Zambii v r 1972. Na žádost n.p. Geofyzika Brno se zde podílel na určování astronomických souřadnic gravimetrických bodů a na zaměření a vyrovnání gravimetrické sítě.
V létech 1972 až 1990 byl předsedou sekce astronomie a geodetická astronomie České astronomické společnosti při ČSAV. Dlouhá léta byl členem vědecké rady na hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně.
Kromě odborného zájmu byl velmi činorodý i v osobním životě. V druhé polovině čtyřicátých let se stal zaníceným propagátorem idejí skautingu a aktivně pracoval jako vedoucí oddílu Junáka v Telči. Celý život projevoval výrazné sociální cítění a byl vždy ochoten pomáhat jiným. To ho přivedlo k práci v různých funkcích odborové organizace sdružující občanské zaměstnance armády. Byl předsedou celoakademické odborové organizace Vojenské akademie Brně a dlouholetým členem předsednictva ústředního výboru Odborového svazu civilních pracovníků armády.
V roce 1953 se oženil a s manželkou Dášou prožil 56 let příkladného, láskyplného manželství. Vychovali jednoho syna,který je uznávaným architektem a urbanistou.
V posledních létech žil převážně v rodinném domku v Telči, ve kterém zařídil ekologické vytápění slunečními panely a vlastní prací dům neustále zveleboval a modernizoval. Velmi úspěšný byl také jako pěstitel zeleniny a ovoce na vlastní zahradě.
Miloval starobylou Telč a její okolní přírodu. Jeho velkým koníčkem, ve kterém dosáhl profesionální úrovně, byla práce s videokamerou. Každoročně s manželkou cestoval na poznávací zájezdy po České republice i do zahraničí, z cest pořizoval velmi zdařilé videozáznamy,které opatřoval výstižnými komentáři a hudební kulisou.
Prof.Ing.Jan Fixel, CSc byl významným vysokoškolským pedagogem , uznávaným odborníkem v geodetické astronomii, charakterním,skromným a čestným člověkem.
Zemřel dne 11. dubna 2009 ve věku osmdesáti let.