Plukovník Ing. Bohuslav Haltmar

Životopis
Narodil se 1. května 1941 ve Vikýřovicích okres Šumperk, jako třetí ze sedmi sourozenců. Otec byl drobným živnostníkem a matka v domácnosti pečovala o širokou rodinu. Po ukončení základní školy nastoupil na střední průmyslovou školu stavební, obor vodní stavby, v Lipníku nad Bečvou .Na ní odmaturoval v roce 1959.
V listopadu téhož roku nastoupil jako žák do vojenského Ženijně technického učiliště, obor topografický, v Bratislavě. V červenci 1962 byl vyřazen z učiliště v hodnosti poručíka. Poté nastoupil službu ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. Zde byl zařazen do funkce topografa a podílel se na tvorbě státního mapového díla měřítka 1:10 000. V červnu 1963 byl odvelen zpět do Ženijně technického učiliště v Bratislavě, kde působil v topografické školní rotě jako velitel čety.
Po ročním působení v této funkci zahájil interní studium na Vojenské akademii v Brně, obor zeměměřický. Studium ukončil v roce 1969 a získal titulu zeměměřického inženýra. V září téhož roku nastoupil, v hodnosti kapitána, jako geodet k 5. geodetickému odřadu v Opavě. Tuto funkci zastával do září roku 1971, kdy byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze,do funkce náčelníka oddělení ofsetového tisku.
Externě v letech 1981-1983 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě organizace a řízení.
V roce 1983 v hodnosti podplukovníka byl ustanoven náčelníkem reprodukčního odboru Vojenského zeměpisného ústavu. Od září roku 1984 do roku 1987 byl důstojníkem topografického oddělení Generálního štábu. V roce 1987 byl jmenován náčelníkem kontrolní skupiny náčelníka topografické služby. Funkci zastával až do září 1989, kdy byl jmenován náčelníkem Vojenského zeměpisného ústavu a povýšen do hodnosti plukovníka. Z této funkce odešel na vlastní žádost k 1. 10. 1992 do zálohy .
V témže roce založil společnost TOPOGRAF, kde zastával funkci jednatele. Společnost se zabývala zeměměřickými činnostmi.V mnoha případech i ve prospěch topografické služby.
Byl zakládajícím členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby (2008) a stal se jeho prvním předsedou.
Plk. Haltmar se ve své řídící a odborné činnosti soustředil na oblasti kartografické polygrafie a organizaci řídících procesů
Jako náčelník oddělení ofsetového tisku a náčelník reprodukčního odboru VZÚ se zasloužil o zavedení technologie ofsetového tisku z předzcitlivěných tiskových desek a desek elektrodicky oxydovaných. Jeho zásluhou byla v ústavu zavedena efektivní a úsporná technologie regenerace těchto desek a za tímto účelem vybudováno i nové pracoviště, kde regenerovaly desky i pro Vojenský kartografický ústav v Harmanci.
Zavedením moderních hliníkových tiskových desek zanikla v ústavu již zastaralá technologie tisku ze zahloubené kopie na deskách zinkových.
V době jeho velení reprodukčnímu odboru došlo rovněž k významnému pokroku spočívající v odzkoušení a posléze i zavedení technologie nuceného lícování v mapové tvorbě.
Již po nástupu do Vojenského zeměpisného ústavu se začal usilovně zabývat problematikou organizace kartografických a polygrafických činností. Aktivně se podílel na rozvoji mechanizace a automatizace řídících procesů s cílem jejich zkvalitnění a tím i zvýšení efektivnosti výroby. Své zkušenosti využil k rozvoji této oblasti z pozice staršího důstojníka skupiny řízení topografického oddělení GŠ. Sjednotil a zdokonalil systémy pro plánování, řízení a kontrolu u přímo podřízených ústavů a zařízení topografické služby i na úrovni topografického oddělení.
Získané znalosti a zkušenosti plně uplatnil jako náčelník ústavu, kdy se po listopadu 1989 otevřeli možnosti změn přístupů pro zavedení nových forem hospodaření a odměňováni.
Za podpory náčelníka topografického oddělení GŠ uplatnil ve VZÚ, jako rozpočtové organizace, nový systém komplexní hmotné zainteresovanosti součástí ústavu i jednotlivců na dosažených hospodářských výsledcích.Tento model byl i úspěšně odzkoušen. Jeho snaha o převedení rozpočtově hospodařícího ústavu na jinou, ekonomicky efektivnější platformu, však nebyla, vzhledem k radikálním změnám souvisejících s rekonstrukcí armády, korunována realizací.
Byl iniciátorem a zakládajícím členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby (2008) a stal se jeho prvním předsedou.
Zemřel 13.5.2022.