Podplukovník v. v. Ing. Julius Hauser

Životopis
Narodil se 22. prosince 1923 v Brně, kde absolvoval základní školní docházku a v roce 1939 zahájil studium gymnázia, které nedokončil, protože v třetím ročníku v poslední den vyučování byl ve škole zatčen gestapem za ilegální činnost.
Podplukovník v. v. Ing. Julius Hauser byl zapojen do studentského odboje ve skupině působící na Brněnsku, která se zabývala zejména distribucí protinacistických letáků a menšími sabotážemi. Zatčen v červnu 1942, převezen do vyšetřovací vazby v Kounicových kolejích, kde byl dlouhodobě podroben krutým výslechům Následně byl odsouzen, jako nezletilý, ke čtyřem letům. a uvězněn do července 1944 na Mírově. Po propuštění byl pracovně přidělen jako dělník do továrny v Brně, která vyráběla součástky do vojenské techniky. V létě 1944 svévolně opustil zaměstnání a odešel k partyzánům působících v oblasti Rosicka. Účastnil se jejich akcí až do osvobození v květnu 1945.
Poté se vrátil do gymnasia, které ukončil ve zkráceném studiu a odmaturoval na podzim 1945. V témže roce narukoval do základní vojenské služby. Po absolvování školy důstojníků v záloze byl v roce 1946 převelen do Jindřichova Hradce, kde velel střelecké rotě. V roce 1947 ukončil základní vojenskou službu v hodnosti podporučíka.
V roce 1951 byl přijat na Vojenskou technickou akademii, kterou jako zeměměřičský inženýr ukončil v roce 1956. Poté byl ustanoven náčelníkem skupiny řízení výroby Topografického oddělení Generálního štábu ČSLA. V této funkci byl až do roku 1967, kdy byl převelen k Vojenskému zeměpisnému ústavu do funkce zástupce náčelníka - hlavní inženýr. Tuto funkci zastával až do odchodu do důchodu v roce 1979.
Z titulu této funkce řídil a byl zodpovědný za veškerou odbornou činnost ústavu. Aktivně se účastnil na vývoji a tvorbě nového vojenského mapového díla a zavádění moderních technologií tvorby map. Zasloužil se dlouhodobě na plnění vojensko-odborných úkolů ústavu. Po 13 letech svého působení ve VZÚ odešel do zálohy v hodnosti podplukovníka.
Je nositelem medaile Za službu vlasti - 1955 a medaile Za zásluhy o obranu vlasti - 1961.
Je dlouholetým členem Českého svazu bojovníků za svobodu, Svazu osvobozených vězňů a čestným členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby.
Dne 11. listopadu 2015, při příležitosti oslav„ Dne válečných veteránů“ na Vítkově, mu udělil ministr obrany ČR Martin Stropnický vyznamenání„ Záslužný kříž ministra obrany České republiky “.
Zúčastňuje se akcí, které organizuje Český svaz bojovníků za svobodu a Sdružení přátel Vojenské zeměpisné a povětrnostní služby ve školách a v zájmových organizacích mládeže v rámci aktivit směřující na zvyšování jejich znalostí o druhém odboji a současné Armádě české republiky.