Pplk. v. v. Jiří HRDLIČKA

Životopis
Jiří Hrdlička se narodil 23. března 1943 v České u Brna. Po skončení osmileté základní školy v Horním Slavkově v roce 1957 pokračovalo ve studiu na Jedenáctileté střední škole s maturitou v Karlových Varech (1957 až 1960), dále na Průmyslové škole zeměměřické v Praze, kterou ukončil maturitou v roce 1962 a krátce nastoupil do zaměstnání u Okresního ústavu geodézie a kartografie v Chebu jako zeměměřický technik.
V letech 1962 až 1965 absolvoval Ženijně technické učiliště-topografický směr (ŽTÚ) v Bratislavě, při studiu vykonal základní vojenskou službu a při vyřazení byl dnem 1. 8. 1965 jmenován do hodnosti poručíka. Po absolvování ŽTÚ byl přidělen k 5. geodetickému odřadu v Dobrušce.
Dnem 1. 9. 1966 nastupuje k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) Dobruška na funkci náčelník topografické skupiny – starší topograf Topograficko-geodetického odřadu (TGO). V rámci TGO působil ve funkcích starší geodet a starší topograf až do 26. 9. 1982. Zde se postupně podílel na plnění úkolů geodetického zaměření polních letišť, měření vlícovacích bodů, topografické mapování území státu v měřítku 1 : 10 000, topografické části 2. a 3. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000 a působil i jako geodet při vyměřovacích a vyznačovacích pracích na státních hranicích.
V roce 1966 stavěl měřické věže a signály na Východním Slovensku (bodech Popričný vrch, Lekárovce a Vihorlat) pro měřické spojení československé AGS se sousedními státy. V letech 1971 až 1972 stavěl měřické věže a signály na Zvíčině, Dobrošově, Velké Deštné a Litickém Chlumu pro úkol „vybudování geodetického bodu s parametry bodu AGS v blízkosti fotografické komory AFU 75“ v prostoru VTOPÚ. Stavění se naučil na měřické věži postavené na Trojici od pana pplk. Antoše. Krátce působil i jako velitel Topografické roty TGO.
Od 27. 9. 1982 byl ze zdravotních důvodů ustanoven na funkci starší důstojník pro provoz seizmické stanice Polom, kde pracoval jako operátor.
Dnem 1. 11. 1992 přechází na funkci náčelníka měřické skupiny Střediska geodézie a mapování, kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání do zálohy dnem 31 3. 1997. Zde se podílel na plnění úkolů na topografické části 4. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000.
Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání pracoval od 1. dubna 1997 do 31. prosince 2005 ve VTOPÚ jako technický pracovník na oddělení kartografických a geografických podkladů. Celkem odpracoval při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení více jak 40 roků.
Podplukovník v. v. Jiří Hrdlička, je nositelem vojenských vyznamenání, v roce 1980 mu byla udělena medaile „Za službu vlasti“ a v roce 1987 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. května 1983.
Jiří Hrdlička se ve svém volném čase se věnuje zahrádkaření, rybaření a rád sbírá houby. Dříve pomáhal zajišťovat automobilové soutěže pořádané v Dobrušce v rámci SVAZARMU.
Jiří Hrdlička je od 12. 11. 1966 ženatý s manželkou Drahomírou a spolu vychovali spolu syna Jiřího.