Podplukovník Ing. ZDENĚK JÍLEK

Životopis
Zdeněk Jílek se narodil 14. září 1936 v Praze. V letech 1942 až 1951 navštěvoval Měšťanskou školu v Praze a poté pokračoval ve studiu na Vyšší průmyslové škole zeměměřické v Praze, kterou ukončil maturitou v roce 1955.
V letech 1955 až 1958 absolvoval Ženijně technické učiliště-topografický směr v Litoměřicích, při studiu vykonal základní vojenskou službu a při vyřazení dne 31. 7. 1958 byl jmenován do hodnosti technik poručík. Následujícího dne nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) do Dobrušky na funkci geodeta 3. třídy (od 30. 9. 1959 geodet 2. třídy) 2. geodetického oddělení Geodetického odboru VTOPÚ. Zde se postupně podílel na zaměřování souřadnic vlícovacích bodů pro topografické mapování území státu v měřítku 1 : 10 000 a prováděl měřické práce při zhuštění Čs. trigonometrické sítě IV. a V. řádu.
V letech 1962 až 1967 absolvoval studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) Brno, studijní obor geodézie a kartografie a získal titul zeměměřického inženýra. Po absolvování VAAZ se vrací zpět do VTOPÚ na funkci Starší inženýr pro kosmickou geodézii – ZN oddělení. Zde se účastnil odborné přípravy obsluh komory pro fotografické observace umělých družic Země AFU 75, po zakoupení komory se podílel na její instalaci v objektu VTOPÚ. Dále prováděl fotografickou observaci geodetických družic v rámci provozní sítě observačních stanic, pořízené snímky vyhodnocoval a připravoval pro měření snímkových souřadnic a výpočetní zpracování. Při výkonu funkce absolvoval v roce 1977 studium Tříměsíčního geodetického kurzu při VAAZ Brno.
Od 1. listopadu 1983 zastával funkci Náčelníka provozu snímkových podkladů Výpočetního střediska geodetických základů a od 1. listopadu 1992 funkci Náčelníka střediska leteckých snímků. Problematiku plánování a řízení procesu leteckého měřického snímkování (LMS), leteckého dálkového průzkumu, výroby odvozených snímkových podkladů a naplňování archivu LMS si rychle osvojil. Úkoly plnil s vysokým pracovním nasazením a často bez ohledu na stanovenou pracovní dobu. Osobně řídil zpracování Celostátního plánu LMS na příslušný rok a zajišťoval součinnost s civilními uživateli. Zpracoval koncepci rozvoje LMS, připravil podklady k obměně zastarávající fotolaboratorní techniky a podílel se na zpracování vojenského předpisu „Letecké měřické snímkování“.
Dnem 30. září 1995 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a odešel ve věku 59 let do starobního důchodu. Celkem odpracoval ve VTOPÚ při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení více jak 37 roků.
Podplukovník Ing. Zdeněk Jílek byl nositelem vojenských medailí a vyznamenání. V roce 1968 mu byla propůjčena prezidentem republiky medaile „Za službu vlasti“ a v roce 1975 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. Náčelník topografické služby udělil pplk. Ing. Jílkovi dne 3. 10. 1990 plaketu 3. stupně Za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie a dne 22. 10. 1993 medaili 2. stupně Za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie.
Do hodnosti podplukovníka byl jmenován dnem 1. ledna 1977.
Zemřel náhle dne 30. července 1996.