PLUKOVNÍK V.V. ING. ČENĚK KADLEC

Životopis
Narodil se ve Zlíně v době Baťova rozmachu 18. ledna 1932. Rodinné zázemí po otci bylo na Kroměřížsku, kde vystudoval obchodní školu, a po matce na Brněnsku, kde absolvovala rodinnou školu a praxi švadleny v krejčovství svého otce. Jejich přestěhování do Zlína po uzavření manželství bylo motivováno důvody hospodářskými a existenčními, protože ve Zlíně fm. Baťa zaručovala pracovní příležitost pro oba manžele a hmotné i kulturní podmínky pro založení rodiny. Rodinná atmosféra byla prodchnuta ovzduším naplňování vlasteneckých zásad prosazovaných v  Československu T. G. Masarykem. Silně byl ovlivňován vlasteneckou atmosférou a odhodlání bránit republiku před Německem a odmítáním předmnichovské i pomnichovské společenské atmosféry. Sám bezprostředně zaznamenával dění ještě dětskýma očima, kdy se rodiče zúčastnili protestu u brněnského německého domu na Moravském náměstí i matčinu účast na demonstraci proti první návštěvě Hitlera v Brně, když projížděl Masarykovou třídou. V roce 1938 pak celá rodina spontánně doprovodila otce, který byl mobilizován na obranu republiky. Tyto skutečnosti a osobní zkušenosti s německou okupací a děním spojeném s koncem války byly základem jeho budoucí názorové orientace.
Po střední škole byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, ze které byl po dvou letech vyřazen v hodnosti poručíka.
Téhož roku nastoupil do své první velitelské funkce velitele baterie u dělostřeleckého pluku v Kroměříži. Postupně působil ve velitelských funkcích u dělostřeleckých útvarů jako velitel baterie v Brně, Znojmě a Jemnici, kde zastával funkci zástupce velitele samostatného protitankového oddílu.
Ve velitelských funkcích u dělostřelectva se seznámil s prací topografů, což ho inspirovalo k podání přihlášky na studium ve Vojenské akademii (VAAZ), obor geodezie a kartografie v Brně. Pětileté interní studium zahájil v roce1963. Po ukončení studia v roce 1967 byl promován zeměměřickým inženýrem.
Poté nastoupil jako geodet k 5. geodetickému odřadu do Krnova. Později byl ustanoven zástupcem náčelníka jednoho z geodetických oddělení odřadu. Stejnou funkci zastával i po jeho redislokaci do Opavy v roce 1968.
Od 5. go byl v roce 1970 odvelen do Prahy na Ministerstvo vnitra na odbornou funkci Hraničního oddělení, kde později zastával funkci jeho náčelníka. Hlavní náplní bylo zaměřování státních hraníc a vedení hraničního dokumentárního díla se všemi sousedními státy. Plnění tohoto úkolu bylo plněno v úzké  součinnosti s Vojenskou topografickou službou.
Významnou náplní Hraničního oddělení bylo, vedle vedení archivu o státních hranicích, technické a právní projednávání změn průběhu státní hranice z důvodů změn průběhu hraničních vodních toků, což si vyžadovalo přípravu i zeměměřických podkladů pro smluvní změny průběhu státní hranice. Při jednáních se sousedním státem byl z titulu náčelníka oddělení předsedou všech čs. komisí za československou stranu.
S manželkou vychovali dceru a syna.
V důchodovém věku je stále odborně aktivní. Přispívá do různých publikací i odborného tisku. Je autorem publikace „Hry o hranice“ (nakl. KOSMAS).
Od roku 2008 je aktivním členem Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby.