Pplk. Ing. Jaroslav Koblížek

Životopis
Podplukovník Ing. Jaroslav Koblížek se narodil 3. dubna 1931 ve Dvoře Králové nad Labem, kde v letech 1937 až 1945 navštěvoval základní školu a poté i reálné gymnázium, jehož studium ukončil maturitou v roce 1949. Dále studoval na Baťově škole práce ve Zlíně, kde se vyučil prodavačem a nastoupil do baťovy prodejny ve Dvoře Králové nad Labem.
V letech 1952 až 1953 absolvoval Pěchotní učiliště v Aši, kde byl při vyřazení 29. srpna 1953 povýšen do hodnosti poručíka. Hned následující den nastoupil do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce (VTOPÚ), kde působil dva roky. V roce 1955 nastoupil na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně (VAAZ), obor geodetický a kartografický. Studium úspěšně ukončil v roce 1960 a získal titul inženýra zeměměřictví. Po skončení studia na VAAZ nastoupil 30. července 1960 zpět do VTOPÚ na funkci geodeta. II. třídy 2. geodetického oddělení geodetického odboru (GO).
Od roku 1961 zastával funkci fotogrammetra I. třídy 1. fotogrammetrického oddělení fotogrammetrického odboru. Dne 7. září 1962 byl přidělen k 5. geodetickému odřadu v Dobrušce, později působil u 1. okruhového geodetického odřadu v Příbrami. V lednu 1966 se vrátil, již v hodnosti majora, zpět do VTOPÚ na funkci náčelníka oddělení geodetické astronomie a geofyziky. Zastával funkce náčelníka vyhodnocovacího a efemeridního pracoviště (od listopadu 1969 do července 1974), náčelníka plánovacího a technického oddělení (od července 1974 do prosince 1976) a náčelníka seismické stanice Polom (od prosince 1976 do listopadu 1980).
Podílel se zejména na zaměření československé části základny kosmické triangulace použité pro nové vyrovnání souřadnicového systému 1942/83. Jako náčelník seismické stanice Polom řídil přestavbu objektu původně určeného pro ubytování stavbařů na rekreační a školicí objekt VTOPÚ, který byl pojmenován „Na Skále“; zasloužil se na kvalitní přípravě operátorů pro identifikaci seismických jevů, především jejich rozlišení na přirozené a umělé.
Ve VTOPÚ a v dalších zařízeních topografické služby odpracoval více než 20 roků na plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení. Podplukovníku Ing. Jaroslavu Koblížkovi byla udělena medaile „Za službu vlasti“. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen 1. dubna 1975. Jaroslav Koblížek se v roce 1955 oženil a s manželkou Karolínou, vychovali dvě dcery,
Ze služebního poměru vojáka z povolání byl propuštěn a přeložen do zálohy dnem 30. listopadu 1980. Až do odchodu do starobního důchodu, pracoval jako skladník v dobrušském podniku STUHA..
Ve svém volném čase rád četl a hrával šachy.
Zemřel 2. května 2009 ve věku 78 let.