Pplk. Ing. Kočenda Antonín

Životopis
Narodil se 14. srpna 1929 ve Spytihněvu, okres Zlín.
Absolvoval reálné gymnázium v Uherském Hradišti a v roce 1954 ukončil studia oboru geodézie a kartografie na VA-AZ v Brně.
Nastoupil do Vojenského topografického ústavu ( VTOPÚ ) v Dobrušce, kde se jako topograf po několik let aktivně zúčastnil tvorby topografických map měř. 1:25 000 a 1:10 000. Po získání praktických zkušeností z mapování v terénu se stal zástupcem náčelníka topografického odboru VTOPÚ. Pro své pedagogické vlohy a odborné znalosti byl následně přemístěn na VA-AZ v Brně, kde působil jako učitel vojenské topografie a asistent topografického mapování. Po dvou letech byl povolán na Topografické oddělení Generálního štábu ČSLA, kde se podílel na řízení hraničních prací a na činnosti podřízených ústavů, zejména VTOPÚ Dobruška.
Z Topografického oddělení GŠ ČSLA byl poté převelen k Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze, kde zastával funkci zástupce náčelníka ústavu pro automatizaci. V roce 1972 se stal jedním z prvních příslušníků nově zřízeného Výzkumného střediska 090 v Praze, kde pracoval jako výzkumný pracovník až do svého odchodu do zálohy v roce 1986.
Ve své výzkumné práci se opíral zejména o své bohaté zkušenosti z oblasti tvorby a obnovy topografických map, které zúročil také jako zástupce Topografické služby ČSLA v meziresortním týmu pro řešení společného sběru informací pro tvorbu vojenského a civilního státního mapového díla.
Patří ke generaci příslušníků, kteří se významnou měrou zasloužili o vysokou úroveň vojenské topografické služby.
V této odborné oblasti pokračoval i po svém odchodu do zálohy, když nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ( VÚGTK ) ve Zdibech.
Tam pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník útvaru katastru nemovitostí a GIS.
Ve VÚGTK aktivně pracoval i po svém odchodu do důchodu.
Pro své bohaté zkušenosti, znalosti, pracovitost i životní optimismus, dobrosrdečnou a veselou povahu byl stále mezi svými kolegy a přáteli vážen a oblíben.
Spolu se svojí manželkou Hanou vychovali syna Jiřího a dceru Táňu. Sám se dožil šesti vnoučat a tří pravnoučat.
Zemřel v Praze 22. prosince 2017 ve věku 88 let.