plk. v.v. Ing. František Koloušek

Životopis
Narodil se 12. prosince 1937 v Písku v rodině živnostníka a zde absolvoval i základní a 11-ti letou střední školu, kterou ukončil v roce 1956 maturitou.
V témže roce nastoupil do Vojenského ženijního učiliště, topografický směr v Litoměřicích. Jako poručík- technik byl z učiliště vyřazen v roce 1959 v Bratislavě. Po ukončení ŽTU nastoupil do funkce staršího geodeta ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. Na vlastní žádost byl v roce 1961 přemístěn do ŽTU Bratislava. Tam, v prvním roce zastával funkci velitele školní čety ve Škole praporčíků. Další rok velel školní topografické četě Školy důstojníků v záloze (ŠDZ). V roce 1963 byl přeřazen na funkci plánovače výuky školského odboru ŽTU. V roce 1964 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, obor geodézie a kartografie. Akademii ukončil s červeným diplomem a byl promován zeměměřickým inženýrem v roce 1969. V témže roce nastoupil do funkce staršího důstojníka topografického oddělení na velitelství 4. A v Písku. Vzhledem k tomu, že nebyl straníkem, setrval v této funkci až do roku 1990, kdy byl ustanoven do funkce náčelníka Topografického oddělení Západního vojenského okruhu v Táboře a povýšen do hodnosti plukovníka. Se změnou související s reorganizací armády a zrušením Západního vojenského okruhu přešel ve stejné funkci do Vojenského velitelství západ. Odsud v roce 1995 z titulu odchodu do důchodu odešel do zálohy.
Přestože mu nebylo dopřáno maximálního využití jeho schopností a vědomostí, zapsal se výrazně v oblasti topografického zabezpečení vojsk do odborné a velitelské historie Vojenské topografické služby.
Žije v Písku. S manželkou Vierou vychovali dvě dcery. Jejich společným největším koníčkem je péče o chatu a zahradu, které pečlivě a vzorně udržují.