Ing. Pavol Kontra, PhD.

Životopis
Ing. Pavol Kontra, PhD. sa narodil 20. decembra 1949 v Sírniku. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračoval na Vysokej škole technickej v Bratislave, obor geodézie a kartografie.
V roku 1973 nastúpil k Vojenskému kartografickému ústavu, š.p. do Harmanca. Celý jeho pracovný aj profesionálny život bol spojený s týmto podnikom.
Bol človekom pracovitým, odborne zdatným, dôsledným, cieľavedomým ale aj zdravo ctižiadostivým, čo ho predurčovalo k zastávaniu riadiacich funkcií.
Vo VKÚ bol na rôznych pracovných pozíciách. Pracoval ako kartograf, redaktor, vedúci oddelenia technického rozvoja a ekonomický námestník. V roku 1992 bol menovaný do funkcie riaditeľa ústavu. Neskôr, po privatizácii Vojenského kartografického ústavu zastával funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva a to až do roku 2013, kedy odišiel do dôchodku.
Ing. Pavol Kontra bol vysoko kvalifikovaný, precízny, náročný na iných, ale aj na seba. Mal energiu, vytrvalosť, potrebný talent na zvládnutie náročných úloh, ktoré s vedením spoločnosti nevyhnutne súvisí. Nebránil sa novým poznatkom a vedomostiam, ktoré uplatňoval pri prijímaní dôležitých rozhodnutí. Mal veľký podiel na vzniku úspešnej edície turistických máp, atlasov a iných produktov z vydavateľstva VKÚ, a.s., ktoré si ľudia veľmi obľúbili nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v iných krajinách.
Aktívne sa zapájal aj do činnosti rôznych záujmových a odborných organizácií a združení, kde zastával významné funkcie – napr. vo Zväze polygrafie na Slovensku, Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky, Združeniu priateľov vojenskej zemepisnej služby ČR.
Aktívne spolupracoval aj s Katedrou geodézie, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. A to najmä pri obhajobách diplomových prác poslucháčov, ku ktorým písal tiež oponentské posudky. Ako uznávaný odborník dostal aj množstvo ocenení a uznaní.
Pavol Kontra bol však predovšetkým človekom s veľkým ľudským potenciálom.
Zomrel 6.decembra 2017.