plk. v.v. Ing. Vladislav Košek

Životopis
Narodil se v 6. července 1938, léta povinné školní docházky prožil převážně v Rudníku u Vrchlabí. V r. 1954 maturoval na jedenáctiletce ve Vrchlabí a složil přijímací zkoušky pro přijetí do Ženijně - technického učiliště (ŽTU).
V r. 1957 absolvoval ŽTU, směr topografický, v Litoměřicích s výtečným prospěchem a byl povýšen do hodnosti poručíka.
Po 3 letech geodetické praxe ve Vojenském topografickém ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce na měření vlícovacích bodů pro mapování republiky 1: 10 000 vystudoval v r. 1966 v Brně s červeným diplomem Vojenskou akademii (VA), obor geodézie a kartografie a získal titul inženýra.
Obhájená diplomová práce, zaměřená na geodetickou astronomii, určila ve VTOPÚ jeho další činnost. Po přípravě formou stáže na spojení čs. a ukrajinské trigonometrické sítě 1.řádu (TS 1) řídil v hodnosti kpt., mjr. jako náčelník oddělení geodetické astronomie měřické práce vojenských geodetů na Základně kosmické triangulace Goerlitz(Německo)-Csovanyos(Maďarsko). Šlo o náročný úkol měření v TS 1 se složitou koordinací, druhé nezávislé měření uskutečňoval triangulační oddíl Geodetického ústavu Praha a přeshraniční úseky byly měřeny 2x také zahraničními partnery.
Po úspěšném ukončení prací a předání výsledků pro souborné vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě východoevropských států byl pověřen v roce 1971 výkonem funkce náčelníka štábu Topogeodetického odřadu (TGO), vytvořeného v rámci VTOPÚ. V této funkci organizoval výcvik příslušníků TGO a záloh topografické odbornosti povolávaných v několika turnusech na cvičení.
V následujícím roce byl přidělen k topografickému oddělení Generálního štábu do skupiny plánovací a technické, později přejmenované na skupinu řízení výroby, jejímž náčelníkem se stal po 6 letech. V této funkci se podílel zejména na řešení úspor měřických prací v terénu důsledným využitím fotogrammetrického vyhodnocení leteckých měřických snímků. Na VA absolvoval postgraduální kurs mechanizace a automatizace. V r. 1982 byl povýšen do hodnosti plukovníka.
Působil v meziresortních koordinačních skupinách pro spolupráci resortů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Slovenského úřadu geodézie a kartografie a Ministerstva obrany (MO) a pro rozvoj dálkového průzkumu Země a také v čs.komisi pro vyměřování a vyznačování státních hranic s Německem. Přispěl zejména k lepšímu vzájemnému využívání výsledků prací mezi MO a ČÚZK. V r.1990 se účastnil ukončení prací a likvidace čs. části štábu Spojených ozbrojených sil.
Od r.1991 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník, náčelník skupiny Výzkumného střediska 090 a později náčelník oddělení Analyticko-informačního střediska až do odchodu do zálohy 1.1.1996. Následně pak do r. 2003 pracoval jako pracovník výzkumu a vývoje ve Vojenském zeměpisném ústavu a v Hlavním úřadu vojenské geografie.V činnosti u výzkumných pracovišť se úspěšně podílel na zejména aplikaci systému plánování, programování a rozpočtování do podmínek topografické služby a na přípravě a realizaci přechodu služby ke standardům NATO. Účastnil se také spolupráce s ČÚZK na novele zákona o geodézii a kartografii a prováděcích předpisů.