Pplk. v. v. RNDr. Ing. Tomáš Koval

Životopis
Narodil se 24. 7. 1952 v Praze-Podolí. Své dětství prožil s rodiči a sestrou v Radotíně (nyní Praha 5), kde také absolvoval Základní devítiletou školu a Střední všeobecně vzdělávací školu. Jelikož již od dětství projevoval zájem o zeměpis a mapy, přihlásil se ještě na Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze - Hrdlořezích, kterou ukončil maturitou v roce 1972.
V témže roce mu bylo Vojenskou správou pro Prahu 5 nabídnuto studium geodézie a kartografie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, kde složil přijímací zkoušku. Po ukončení studia, v roce 1977, byl promován zeměměřickým inženýrem.
Poté zahájil svou vojenskou kariéru jako voják z povolání ve funkci topografa-geodeta na Velitelství protiletadlové raketové brigády Protivzdušné obrany státu v Praze. Po jeho redislokaci, byl převelen k Vojenskému zeměpisnému ústavu (VZÚ) v Praze, kde v 80. a 90. letech dvacátého století prošel všemi pracovišti a profesemi Odboru, resp. Střediska, vojenské geografie a informací o území.
S bouřlivým rozvojem geografie, geografické informatiky a s vytvářením geografických informačních systémů ve vojenství vyvstala i ve VZÚ potřeba příslušného vzdělání v této oblasti a tak v letech 1981 až 1985 vystudoval při zaměstnání Regionální a ekonomickou geografii na Univerzitě Karlově v Praze. Jako jednomu z mála specialistů v tomto oboru mu byl při rigorózním řízení v roce 1986, udělen titul Doktor přírodních věd.
Od roku 2000 byl v hodnosti podplukovníka služebně zařazen na funkci Zástupce náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu. V této funkci měl kromě podílu na plnění úkolů v oblasti geografie na starost řízení personální oblasti, logistického zabezpečení, vzdělávání zaměstnanců, styk s veřejností a mezinárodní vztahy.
V souvislosti s reformou ozbrojených sil a snížením početních stavů vojáků s povolání AČR bylo rozhodnuto o ukončení činnosti VZÚ a jeho zrušení k 30. 6. 2003.
Na základě toho rozhodnutí byl od března 2003 pověřen řízením VZÚ z pověření. Z titulu této funkce organizoval činnost ústavu a zabezpečoval veškeré likvidační práce související s ukončením úspěšné existence a tradice Vojenského zeměpisného ústavu v Praze.
Dnem 31. 12. 2003 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a přeložen do zálohy.