Plk. v.v. Ing. Anton KOZÁK

Životopis
Narodil se 4. 4. 1944 na východním Slovenku v Prešově. Základní a všeobecné vzdělání absolvoval v letech 1950 až 1962. Jeho zájem o zeměpis a mapy ho přivedl do Ženijního technického učiliště v Bratislavě, kde vletech 1962 až 1965 studoval obor geodézie a kartografie. Po skončení této vojenské školy byl vyřazen v hodnosti poručíka a přidělen do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Jako topograf. náčelník měřické skupiny plnil především úkoly související s velkoměřítkovým mapováním a obnovou TM 1 : 25 000.
V letech 1975 až 1979 výtečně absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor geodézie a kartografie a vrátil se do VTOPÚ na funkci zástupce náčelníka geodetického oddělení. Počátkem roku 1980 byl odvelen na Topografické oddělení Generálního štábu ČSA. Podílel se na plánování a přípravě mapové výroby, řízení normotvorní činnosti, na rozvoji mapové a vojensko-geografické produkce služby a na koordinaci mapové tvorby vojenských topografických služeb spojeneckých armád. S civilní geodetickou a kartografickou službou spolupracoval jako člen názvoslovní komise, terminologické komise a člen redakční rady nového Československého atlasu, která však svou činnost v souvislosti s rozpadem ČSFR předčasně ukončila.
Od r. 1990, kdy došlo ke kvalitativní změně v zahraniční spolupráci topografické služby, byl vzhledem ke své jazykové vybavenosti stále více využíván při zabezpečování zahraničních kontaktů služby. V r. 1991 absolvoval studium na pražské pobočce European Business School a následně absolvoval stáž v Spolkové republice Německo. V r. 1993 byl pověřen vedením zahraničních styků, kterým se výhradně zabýval. Byl u zrodu všech dohod o spolupráci s mapovacími (geografickými/topografickými) službami západoevropských armád a USA. V této funkci byl až do r. 1997, kdy odešel na vlastní žádost do zálohy.
Nastoupil jako občanský pracovník do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze (VZÚ), kde se věnoval své milované geografii. Jeho velkými koníčky jsou geografie, angličtina a sport.Aktivně hrál od r. 1959 do r. 1980 fotbal a běhal na lyžích.
Ve VZÚ se podílel na tvorbě a obnově vojensko-geografických informací a odborných dokumentech různého druhu, terminologických publikacích a na výzkumních úkolech. Zrušení VZÚ v r. 2003 ho těžce zasáhlo, neboť ho zastihlo v plné tvůrčí síle, v době, kdy mohl zúročit své letité vojensko-geografické a vícejazyčné terminologické znalosti a zkušenosti.
V letech 2003 až 2005 pracoval na Ministerstvu obrany ČR, oddělení vydávání osvědčení za odbojovou činnost.V roce. 2006 odešel do důchodu. Dále se aktivně zapojil do práce představenstva místního Společenství pro garáže. věnuje se přiměřeně věku sportu a rozvíjí své výše zmiňované koníčky.