Podplukovník v. v. Ing. Karel Kraus

Životopis
Narodil se v Brtnici (u Velkých Popovic) 26. ledna 1932 manželům Jiřímu a Marii Krausovým. U rodičů vyrůstal společně s bratrem Jiřím až do září 1947, kdy nastoupil jako elév do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze.
28. ledna 1949 nastoupil ve VZÚ na vojenskou základní službu, kterou ukončil 15.2.1951 a nastoupil do Školy důstojníků v záloze pěchoty v Košicích, kterou ukončil 5. října 1952 a nastoupil jako voják z povolání k VZÚ do Banské Bystrice v hodnosti podporučík.
22. 8 . 1952 byl převelen do Prahy k Vojenskému zeměpisnému ústavu na funkci kartografa III. třídy. 3. ledna 1953 byl převelen do Brna na Vojenskou technickou akademii, na funkci náčelníka kreslírny. Tuto funkci zastával do září téhož roku, kdy se vrátil zpět do VZÚ na funkci kartografa II. třídy kartografického odboru. Ještě téhož roku 10. října byl převelen na funkci kartografa II. třídy do Vojenského kartografického ústavu v Banské Bystrici. Tuto funkci zastával až do 3. října 1960, kdy zahájil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně absolvováním ročního přípravného kurzu.
Po jeho ukončení zahájil v červnu 1961 řádné studium obor zeměměřictví. Pětileté studium ukončil v roce 1966 a 30. července byl promován zeměměřickým inženýrem. Poté nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu v Dobrušce k Topografickému odboru, na funkci náčelníka topografické skupiny 1. topografického oddělení. 27. února 1967 byl převelen na Velitelství západního vojenského okruhu v Příbrami do funkce staršího důstojníka skupiny topograficko-geodetického zabezpečení.
Z této funkce byl k 12.červnu 1967 převelen na funkci náčelníka fotoreprodukčního oddělení Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Ve VZÚ byl 28. července 1970 ustanoven náčelníkem 3. kartografického oddělení Kartografického odboru. Tuto funkci zastával až do 29. září 1975.
Dnem 30. září 1975 byl za své negativní postoje ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a v hodnosti podplukovníka převeden do zálohy. 10. října 1975 nastoupil do Kartografie Praha n.p. na funkci technického redaktora a technologa.
V roce 1989 odchází do starobního důchodu.