Plukovník Doc. RNDr. Jaroslav Krejčí, CSc.

Životopis
Jaroslav Krejčí se narodil dne 5. září 1934 v Brně. Po ukončení základní školy v Újezdě u Brna a měšťanské školy ve Zbraslavi vystudoval gymnazium v Brně. V roce 1953 zahájil jako vojenský stipendista studium oboru meteorologie na Universitě Karlově v Praze, které ukončil v roce 1958 na tehdejší Vojenské technické akademii v Brně jako promovaný fyzik.
V červenci roku 1958 nastoupil na funkci Letecký meteorolog u 25. letištního praporu v Prostějově. Po získání praxe pokračoval v odborné kariéře na tehdejším Hlavním leteckém povětrnostním ústředí v Praze, kde v letech 1959 až 1964 zastával funkce Letecký meteorolog a Starší meteorolog.
Dnem 29. června 1964 nastoupil novou odbornou kariéru pedagoga na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, kde až do roku 1975 působil jako Odborný asistent a Starší učitel-docent.
V letech 1966 a 1967 se podílel, společně s plukovníkem Václavem Čejkou, prom. fyz., a podporučíkem absolventem Janem Pretelem, prom. fyz., na plnění úkolu vědecko-technického rozvoje č.VI-F-3 zadaného Správou chemického vojska MNO pod názvem „Vliv meteorologických podmínek na šíření bojových chemických látek a štěpných produktů jaderných výbuchů a meteorologické předpovědi pro hodnocení chemické a radiační situace“. V té době se jednalo o práci, která měla zásadní význam pro další rozvoj Chemického vojska Československé lidové armády a v jeho rámci se stala základem problematiky vyhodnocování vlivu meteorologických podmínek na účinky zbraní hromadného ničení.
V roce 1975 obhájil Jaroslav Krejčí na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně disertační práci na téma „Využití snímků z meteorologických družic pro hodnocení oblačnosti nad územím ČSSR“ a získal vědeckou hodnost Kandidát geografických věd – CSc. Jeho práce se později stala základem dalších odborných pomůcek a předpisů aplikujících poznatky tohoto oboru v meteorologické praxi.
Jako Vedoucí skupiny vojenské povětrnostní služby Katedry operačního umění, taktiky letectva a povětrnostní služby Fakulty letecké a PVO působil v letech 1975 až 1986. V říjnu roku 1979 se na Vojenské akademii Antonína Zápotockého habilitoval v oboru „Meteorologické zabezpečení činnosti letectva“ a získal pedagogickou hodnost Docent – Doc.
Během své bohaté a dlouholeté pedagogické činnosti publikoval množství odborných publikací, přičemž tři z nich se zároveň staly vojenskými odbornými předpisy (Let 55-14 Aplikace metod družicové meteorologie na předpovědní praxi /1977/, Let 51-24 Letecká meteorologie – Vysokoškolská učebnice /1978/, Let 51-2 Letecká meteorologie – Středoškolská učebnice /1980/). K jeho nejvýznamnější odborné publikaci patří učebnice „Vojenská meteorologie“, kterou pod číslem U-1199 vydala Vojenská akademie Antonína Zápotockého v roce 1986. Rovněž zpracoval a publikoval celou řadu odborných textů a pomůcek, když k nejvýznamnějším patřily skripta Synoptická meteorologie a Příručka pro laboratorní práce ze synoptické meteorologie.
Jaroslav Krejčí patřil k osobnostem, které se významným způsobem podílely na přípravě velkého množství vysokoškolských odborníků vojenské povětrnostní služby a dalšího personálu vojenského letectva. Svým osobitým vtipným a poutavým přístupem se zařadil k nejoblíbenějším pedagogům na tehdejší katedře. Měl zvláštní dar vyjadřovat i vážné věci s nadlehčeným slovníkem a originálními slovními lidovými formulacemi, kterými s lehkou ironií nutil k zamyšlení a zároveň vyjadřoval své mnohé pravdy. Byl rovněž znám svým sportovním talentem, ovládal míčové hry a zaníceně se věnoval zejména basketbalu. I přes svoji subtilní postavu vynikal houževnatostí a nevyčerpatelnou energií. Sportoval s totálním nasazením, chybělo mu však vnímání osvěty pro ochranu zdraví.
Doc. RNDr. Jaroslav Krejčí, CSc., zemřel náhle dne 12. července 1986 v Brně ve věku nedožitých 52 let.


Text převzat s laskavým svolením autora Ing. Miroslava Flajšmana z knihy Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2018.