PPLK. JAN KŘÍŽ

Životopis
Narodil se 8. července 1932 v Brtnici okres Jihlava. Otec byl zedník, matka zemědělská dělnice.
Povinnou školní docházku ukončil v roce 1947. Jedenáctiletou střední školu absolvoval externím studiem v roce 1962 v Praze 6. Po přijímacích zkouškách nastoupil 1. září 1947 do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) Praha jako elév, kde v roce 1948 absolvoval kartograficko – reprodukční kurz.
V sedmnácti letech po odvodu do základní vojenské služby byl odvelen do Banské Bystrice, kde od října 1949 do září 1950 prodělal základní vojenský výcvik a po absolvování poddůstojnické školy byl povýšen do hodnosti svobodníka.
V září 1950 byl odvelen jako instruktor do střediska pro výcvik nováčků topografické služby v Jelšavě. Zde byl povýšen na desátníka.
V roce 1951 absolvoval pěchotní Školu důstojníků v záloze v Košicích z které byl vyřazen v hodnosti podporučíka a 7. 10. 1951 byl převelen do Bruntálu k 60. pěšímu výcvikovému praporu do funkce velitele 1. čety 1. pěchotní roty. V prosinci 1951 se stal vojákem z povolání.
Od 1. 1. 1952 byl zařazen na 1. oddělení kartografického odboru tehdejšího 1. VKÚ v Praze do funkce kartografa III. třídy. Kartografem II. třídy se stal 11. 10. 1954 a kartografem I. třídy 1. 1. 1957 .
Od 11. 10. 1954 do 28. 8. 1955 absolvoval kurz vojskových topografů ve Vyšší škole důstojníků ženijního vojska v Litoměřicích. Zástupcem náčelníka 2. oddělení Kartografického odboru 1. VKÚ byl jmenován 11. 1. 1958 a náčelníkem tohoto oddělení se jako kapitán stal 11. 1. 1962.
V roce 1973 absolvoval na Vojenské akademii v Brně odborné zkoušky z vybraných předmětů studijního oboru geodézie a kartografie a následně 1. lednem 1974 byl povýšen do hodnosti podplukovníka.
1. ledna 1979 byl jmenován náčelníkem Odboru kompletace automatizované tvorby map Vojenského zeměpisného ústavu.
Jeho posledním služebním zařazením bylo od 1. 1. 1983 ustanovení do funkce zástupce náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu pro věci technicko – ekonomické.
Tuto funkci zastával až do odchodu do důchodu v roce1990.
Podplukovník Jan Kříž byl výborným kartografem a talentovaným grafikem. Jeho životní zásluhy pro rozvoj vojenské kartografie spočívaly v přínosech v tvorbě nového vojenského mapového díla topografických map, speciálních map a vrcholného kartografického díla Vojenské zeměpisné služby poválečných let - Československého vojenského zeměpisného atlasu.
Nelze rovněž opomenout jeho zásluhy při zavádění nových karto-litografických technik a technologií při tvorbě map ( rytí, metoda slupování, lepení písma teplem a další).
Po celou dobu svého působení ve VZÚ se podílel na přípravě a vycviku nových pracovníků -kartografů.
Po ukončení aktivní vojenské služby, jako občanský pracovník byl v letech 1989 až 1992 pověřen vedením rekvalifikačních kurzů kartografické kresby, které se v té době v ústavu otevřely.
Výchově se věnoval i mimo službu.
Celoživotně se věnoval práci v Junáku a i v dalších mládežnických organizacích, čemuž věnoval téměř veškerý svůj volný čas.
V letech 1986– 1994 též vykonával funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 10.
Nelze opomenout i jeho podíl na zpracování celé řady produktů, jako byly alba karikatur osob, pamětní listy, výstavy, grafiky do publikace a další.
V roce 1957 se oženil se svojí spolupracovnicí- kartografkou. Spolu vychovali své dvě děti, syna Jana a dceru Kateřinu.
Zemřel 3. listopadu 2014.