Plk. v. v. Ing. Stanislav Kvasnička, CSc.

Životopis
Plk. Ing. Stanislav Kvasnička CSc. se narodil 25. ledna 1931 v Hradci Králové.
Jeho otec zemřel v době protektorátu následkem útrap prožitých v německém vězení, takže na jeho výchovu zůstala matka sama. Po základní školní docházce studoval na reálném gymnáziu v Hradci Králové, kde v roce 1950 maturoval. Poté se stal frekventantem Vojenského učiliště, dělostřeleckého směru v Hranicích na Moravě. Po jeho absolvování byl v roce 1952 z učiliště vyřazen v hodnosti poručíka a nastoupil k dělostřelecké brigádě ve Strašicích. V následujícím roce byl vyslán do dělostřeleckého měřického kurzu a po jeho absolvování ustanoven k měřickému dělostřeleckému oddílu. Z titulu svého zařazení prováděl řadu geodetických měření, včetně výpočtů souřadnic potřebných pro přesnou dělostřeleckou palbu. Proto byla jeho volba dalšího studia zeměměřictví zcela přirozená.
Přihlásil se k vysokoškolskému studiu na Vojenskou technickou akademii Brno ke studiu geodézie a kartografie, které zahájil v roce 1953. Studium ukončil státní zkouškou v roce 1958 a promoval jako zeměměřický inženýr.
Poté nastoupil do Vojenského topografického ústavu ke geodetickému odboru, kde jako geodet, později zástupce náčelníka oddělení, prováděl a řídil různá geodetické práce. Osobně se podílel na měřických pracích ve státní nivelační síti. Zapojil se též do gravimetrických měření, které se staly podkladem pro vytvoření Státní gravimetrické mapy měřítka 1:200 000. Problematice gravimetrie se v dalším období věnoval podrobněji.
V roce 1961 byl přemístěn k Topografickému oddělení Generálního štábu na funkci staršího důstojníka.
V roce 1964 byl vyslán na roční postgraduální studium do zahraničí, které bylo zaměřeno na sférickou geodézii, geodetickou astronomii, geofyziku a další odborné moderní technologie.
U Topografického oddělení zastával funkce týkající se výzkumné agendy Topografické služby spočívající v plánování a přípravě krátkodobých i dlouhodobých plánů, organizování součinností mezi přímo podřízenými ústavy a zařízeními, i civilním sektorem. Zajišťoval styk s Astronomickým a geofyzikálním ústavem Československé akademie věd a Výzkumným ústavem geodézie, topografie a kartografie. Cílem spolupráce byla aplikace výsledků jejich činnosti do praxe podřízených ústavů a zařízení Topografické služby.
V rámci zastávaných funkcí byl pověřen též odborným stykem se zahraničím. Podílel se na přípravě mnoha mezinárodních odborných jednání a konferencí, kterých se i za Topografickou službu zúčastňoval. Byl vedoucím týmu mezinárodní geodetické sekce geodetických expertů, kteří rozpracovávali úkoly vyplývající ze závěrů konferencí pro jednotlivé resorty.
Úspěšně a s přehledem plnil další úkoly z oblasti, zejména plánování a zásadních dokumentů týkající se organizačních struktur zařízení Topografické služby a pohotovosti k plnění úkolů topografického zabezpečení vojsk.
Inicializoval a organizoval budování seismických stanic v armádě, které vzhledem k jejich vysoké úrovni byly zařazeny do světového systému monitorování a vyhodnocování jaderných zkoušek.
Vzhledem k jeho vysoké odborné erudici byl často oponentem a zpracovatelem posudků výzkumných zpráv, diplomových prací a členem zkušebních komisí při obhajobách. Jako externí aspirant obhájil na Českém učení technickém v roce 1973 kandidátskou práci k problematice tíhového pole pozemského tělesa a dosáhl vědecké hodnosti kandidáta technických věd (CSc.).
V roce 1990, v hodnosti plukovníka, odešel do zálohy z titulu dosažení důchodového věku. Jeho rozsáhlé zkušenosti, znalosti a erudice byly využity ještě po několik dalších let, kdy pracoval jako občanský pracovník ve Vojenském zeměpisném ústavu na výzkumných a organizačních úkolech
Byl výborným muzikantem. Hrál na trubku v orchestrech v Dobrušce i v Praze. Často hrávaly i na různých společenských a zábavných akcích pořádaných v rámci Topografické služby.
K jeho významnému životnímu jubileu mu přejeme do dalších let především zdraví, hodně osobního a rodinného štěstí, rodinnou pohodu a radost z vnuků i pravnuků.
Věříme, že se s ním budeme často i nadále setkávat jak na oficiálních akcích, tak i na přátelských posezeních s bývalými spolupracovníky a přáteli.