plk. v.v. Ing. Emil Lakota

Životopis
Emil Lakota sa narodil 20.4.1941 v Dúžave, okr. Rimavská Sobota, kde vychodil základnú školu. Osemročnú strednú školu a jedenásťročnú strednú školu ukončil v roku 1958 maturitou v Rimavskej Sobote. V rokoch 1958-60 navštevoval Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach, ktorú ukončil tiež maturitou.
Krátko v roku 1960 pracoval na Stredisku geodézie v Rimavskej Sobote. V rokoch 1960 - 63 absolvoval Ženijno technické učilištie - smer topografický /ŽTU/ v Bratislave. V rámci štúdia vykonal aj vojenskú základnú službu. Dňa 31.7.1963 bol vyradený zo ŽTU v hodnosti poručíka. Po skončení ŽTU nastúpil 1.8.1963 do Vojenského topografického ústavu v Dobruške. Následne bol preradený do 5. geodetického odradu / VÚ 6270 / v Dobruške. Tu zastával funkciu náčelníka meračskej skupiny. V roku 1966 sa VÚ 6270 presťahoval do Krnova a po príchode vojsk Varšavskej zmluvy do Opavy. U útvaru vykonával topografické a geodetické práce. Vykonával tiež funkciu zástupcu geodetického oddelenia. Určitú dobu sa podieľal na výchove a výcviku záložných dôstojníkov. 1.9.1971 bol na vlastnú žiadosť preradený do Vojenského kartografického ústavu /VKÚ/ š.p. v Banskej Bystrici, kde vykonával funkciu náčelníka oddelenia konštrukcie a názvoslovia. V roku 1974 bola v B. Bystrici povodeň , ktorá zatopila aj priestory VKÚ. Z tohoto dôvodu časť VKÚ /kartografia/ bol presťahovaný do Harmanca. V rokoch 1975-79 absolvoval vysokoškolské štúdium na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne a bol mu udelený titul zememeračského inžiniera a vrátil sa do VKÚ Harmanec. Počas výkonu služby v Harmanci vykonával funkcie náčelníka kartografického oddelenia, náčelníka výpočtového strediska a hlavného inžiniera.
Na vlastnú žiadosť bol v hodnosti plukovníka dňom 31.12.1993 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania do zálohy. V ozbrojených silách vykonával službu 33 rokov a 2 mesiace.
Po ukončení vojenskej služby pracoval vo VKÚ ďalej. Vykonával funkciu výrobného a obchodného riaditeľa, zároveň zástupcu riaditeľa VKÚ Harmanec š.p. Podieľal sa na privatizácii VKÚ Harmanec na VKU, akciovú spoločnosť Harmanec. V spoločnosti naďalej pracoval ako výrobný a obchodný riaditeľ a zároveň aj zástupca generálneho riaditeľa. Okrem toho v spoločnosti vykonával funkcie člena dozornej rady a člena predstavenstva spoločnosti. V roku 2003 odišiel do dôchodku.
V akciovej spoločnosti vykonáva funkciu člena predstavenstva.
V roku 1965 sa oženil s manželkou Emíliou. Bývali v Krnove, kde sa im narodila dcéra Renatka, potom v Opave a od roku 1973 bývajú v Banskej Bystrici.