Pplk. v. v. Stanislav LANGENBERGER

Životopis
Narodil se 15. listopadu 1931 v Kročehlavech okr. Kladno, kde prožil i své mládí. Zde absolvoval základní školu v roce 1944 a studium pěti tříd měšťanské školy ukončil v roce 1947.
Po přijímacích zkouškách nastoupil v roce 1947 do Vojenského zeměpisného ústavu jako elév, kde se vyučil fotogrammetrem. V období od 1. 11. 1948 do listopadu 1950 vykonal základní vojenskou službu a poté nastoupil do Školy důstojníků v záloze topografického směru ve Vyškově, kterou ukončil 29. 9. 1951. Dále absolvoval v roce 1955 Vyšší školu důstojníků u Ženijně-technického učiliště v Litoměřicích. V roce 1970 se na VAAZ v Brně připravoval a vykonal závěrečné zkoušky pro povýšení do hodnosti podplukovníka. V roce 1978 absolvoval 3měsíční zdokonalovací kurz automatizace a mechanizace při VAAZ v Brně.
Po absolvování ŠDZ v roce 1951 byl aktivován v hodnosti podporučíka do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška na funkci fotogrammetr u 2. fotogrammetrického oddělení, kterou vykonával deset let. V roce 1961 byl ustanoven do funkce ZN fotogrammetrického oddělení a v roce 1963 do funkce náčelníka fotogrammetrického oddělení, kterou vykonával až do roku 1975.
V rámci svého působení na fotogrammetrických pracovištích se podílel zejména na tvorbě topografické mapy měřítka 1 : 25 000 a topografickém mapování území státu v měřítku 1 : 10 000. Dále se podílel na rozvoji analytické aerotriangulace pro zhušťování bodového pole a na zavádění nových fotogrammetrických přístrojů stereotrigomat pro přípravu technologie výroby ortofotomap.
K 1. 9. 1976 byl ustanoven do funkce náčelníka oddělení řízení výroby VTOPÚ, kde působil až do roku 1990. Zde se výrazně angažoval při zavádění jednotné mechanizované evidence, která byla využívána pro operativní řízení výroby ústavu.
Podplukovník v. v. Langenberger, je nositelem několika resortních vyznamenání, ke kterým patří medaile „Za službu vlasti“ v roce 1955, „Za zásluhy o obranu vlasti“ v roce 1963 a „Za zásluhy o ČSLA“ v roce 1990, které mu byly uděleny za celoživotní poctivou a obětavou práci pro VTOPÚ a pro topografické zabezpečení potřeb obrany státu.
Dnem 30. června 1990 byl po splnění podmínek nároku na starobní důchod propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání.
I jako důchodce zůstává aktivně činným a v letech 1993 až 1997 pracuje u firmy Topograf na tvorbě turistických map pro Klub Českých turistů.
Ve svém volném čase se věnoval aktivně rekreačnímu sportu, do roku 1975 vykonával funkci předsedy fotbalového oddílu v Dobrušce. Po odchodu do důchodu si postavil rekreační domek v nedaleké Čánce a věnuje se chalupaření. Má dceru a syna, kteří mají své rodiny a společně se těší ze čtyř vnoučat a jednoho pravnoučete. V současnosti žije střídavě v Dobrušce a na chalupě v Čánce, kde si užívá zasloužilého důchodu.