Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.

Životopis
Narodil se 25. řijna 1928 ve Studené, okres Jindřichův Hradec .
Po absolvovaní reálného gymnázia v Telči vystudoval v letech 1948 až 1952 obor zeměměřického inženýrství na VUT v Brně. Již během studii pracoval jako pomocná vědecká sila, později jako asistent na katedře nižší geodezie.
V této funkci byl v roce 1951, kdy přešel na Vojenskou technickou akademii v Brně, kde jako občanský pedagog působil 41 let až do odchodu do důchodu v roce 1992.
V roce 1953 byl ustanoven odborným asistentem a začal se specializovat na obor kartografie.
Roku 1961 obhájil kandidátskou disertační práci. Po habilitaci získal pedagogickou hodnost docenta (1974) a v roce 1983 byl jmenován vysokoškolským profesorem kartografie.
Na vojenske akademii přednášel kartografii a vojenskou geografii. Měl významnou zásluhu na rozvoji a současné úrovni obou disciplin na katedře i v rámci Geografické služby AČR.
Vyrazně se podilel na vědecké výchově a pedagogickém růstu vojenských i civilnich kartografických specialistů. Byl členem vědecké rady Vojenské akademie v Brně, členem vědecko technické rady náčelníka Topografické služby AČR a členem oborové rady pro studijní obor kartografie a geoinformatiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně. Byl místopředsedou komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací, členem komise pro obhajoby disertací doktorského studia v oboru kartografie na VA.
Profesor Lauermann byl školitelem mnoha vědeckých aspirantů, oponentem několika desítek kandidátských disertačnich a habilitačních prací i doktorských disertací, členem i předsedou habilitačních komisí pro jmenování docentem nebo návrhových komisí pro jmenování profesorem na většině vysokých škol ČR a SR, na nichž se studuje kartografie. Řadu let působil jako externi učitel kartografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a dále kartografie a topografie, a základních poznatků o Zemi a vesmíru na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Jeho pedagogické a odborné působení na univerzitě ocenil rektor MU Pamětní medailí.
Výsledky vědecké a odborné činnosti prof. Ing.Lauermanna, CSc., byly orientovány převážně ve prospěch vojenské kartografie a geografie.
Ve svém souhrnu představují téměř 100 titulů atlasů, učebnic, skript, výzkumných zpráv a publikovaných odborných článků. K nejvýznamnějším patří zejména dva díly skript technické kartografie, učebnice kartografie. Je autorem a spoluautorem dvou vydání celoarmádní učebnice vojenské geografie a učebnice vojenské topografie. Zvlášť významný byl jeho tvůrčí podíl při koncepci, projektové přípravě, redakčním řízení a autorské spolupráci na Československém vojenském atlase a Vojenském zeměpisném atlase. Zúčastnil se prací i na dalších atlasových dílech, na řešení obnovy topografických map, na tvorbě odborných směrnic, předpisů a pomůcek spojených s vývojem nových speciálních map. Náměstkem ministra životního prostředí byl prof. Lauermann jmenován členem redakční rady Atlasu krajiny České republiky.
Profesor Lauermann byl významným představitelem české kartografie.
Za pedagogickou, vědeckou a odbornou práci pro Topografickou službu AČR byl oceněn stříbrnou medailí „Za zásluhy a rozvoj vojenské geodézie a kartografie“.
Oponoval a recenzoval množství výzkumných zpráv, učebnic, odborných článků a referátů. Aktivně se podílel na programové přípravě řady kartografických konferencí a seminářů. Více než třicet let pracoval ve výboru odborné skupiny kartografie při Společnosti geodézie a kartografie ČSVTS. Do roku 1994 byl členem výboru Kartografické společnosti ČR, byl jejím čestným členem. Byl nositelem čestného titulu „Emeritní profesor Univerzity obrany Brno“.
Všichni, kdož s prof. Lauermannem spolupracovali a které učil, jak na Vojenské akademii v Brně, tak na Přírodovědecké fakultě a Pedagogické fakultě MU v Brně, jej znali jako zaníceného kartografa, uznávaného odborníka a pedagoga, čestného, obětavého a skromného člověka, znalce přírody a aktivního milovníka přírody.
Profesor Ing. Lubomír Lauermann, Csc. byl aktivním členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby.
Z publikační činnosti prof. Ing. L. Lauermanna, CSc.
Profesor Lauermann zemřel 12. října 2020