Ing. Jozef Marek

Životopis
Narodil sa 1. decembra 1931 v obci Paseka, okres Olomouc. Po maturite na Gymnáziu v Jevíčku v roku 1951 študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave zememeračské inžinierstvo, ktoré skončil 14.12.1955. 1.2.1956 nastúpil do Gedetického, topografického a kartografickéhp ústavu v Bratislave (v súčasnosti Geodetický a kartografický ústav).
V priebehu pôsobnosti na týchto ústavoch získal odborný rozhľad a vykonával práce fotogrametrické, zhusťovanie trigonometrickej siete, ďalej práce mapovacie (vedúci oddielu), dokumentačné, technického rozvoja a od roku 1970 pôsobil vo výpočtovom stredisku, kde sa zaslúžil o jeho vybudovanie a rozvoj a prešiel viacerými funkciami (vedúci prevádzky, útvaru, oddelenia).
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa staral aj o svoj odborný rast. V rokoch 1970 až 1972 absolvoval kurz „Základy analytickej práce" a v rokoch 1972 až 1975 prvý beh postgraduálneho štúdia (PGŠ) odboru geodézia a kartografia (GaK) na SvF SVŠT. V ďalších troch behoch PGŠ prednášal vybrané kapitoly z automatizácie geodetických a kartografických prác. Ďalej v roku 1976 absolvoval korešpondenčný dvojsemestrálny kurz „Orga­nizácia a riadenie výpočtových stredísk" a v roku 1985 korešpon­denčný jednosemestrálny kurz „Počítače SMEP".
Bol členom odborných rezortných komisií a organizačným a odborným garantom mnohých seminárov z oblasti automatizácie geodetic­kých a kartografických prác. Aktívne sa zapájal do riešenia výskum­ných úloh. Referoval na 22 domácich a 5 zahraničných seminá­roch a konferenciách (niektoré v spoluautorstve).
V rokoch 1990 až 1996 prednášal v prípravných kurzoch zodpovedných geodetov a prispel do učebných textov pre tieto kurzy. Na základe jeho odbornej úrovne mu bol 5. 6. 1987 priznaný kvalifikačný stupeň sa­mostatný vedecko-technický pracovník. Ako skúsený odborník prešiel 30. 3. 1993 do ÚGKK SR do odboru geodézie a kartografie, ktorý sa neskôr pretransformoval na odbor geodézie, kartografie a geoinfonnatiky, do funkcie odborný referent tvorby technických predpisov, technickej normalizácie a metrológie. Od 1.1. 1999 do 31. 1. 2006, to je do skončenia pracovného pomeru, pôsobil vo funkcii referent, neskôr štátny radca pre geodetické základy.
Osobitne treba oceniť jeho publikačnú činnosť. Je spoluauto­rom 3 publikácií „Kapitoly z histórie geodézie v Česko-Slovensku" (Bratislava, VÚGK 1988, 1990 a 1991), Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998), publikácií Kataster - historický prehľad, ktorý vyšiel v troch vydaniach (Bratislava 2002, 2006 a 2007), Geodeti a kartografi Slovenska 1700 - 2003 (Bra­tislava 2004) a Dodatok 2005 (Bratislava 2005), Geodetické základy - historický prehľad (Bratislava 2006), Mapovanie - historický pre­hľad (Bratislava 2007) a Historické reminiscencie o geodetoch a geo­dézii (Bratislava 2008). Ďalej je autorom publikácií Pohľad do histórie katastra na Slovensku (Bratislava 2010) a Po stopách Vojen­ského zemepisného ústavu na Slovensku (Bratislava 2011). V roku 2012 zostavil drobnú publikáciu venovanú 100. výročiu časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Tiež je autorom 8 odborných článkov (2 v spoluautorstve) a 7 príspevkov do rubrík v GaKO. Okrem uvedených prác vykonal prevod úpl­ného obsahu časopisu GaKO a jeho predchodcov do digitálnej formy, ročníky 1913 až 2004 (asi 25 000 strán), ktorý je uložený a voľne prístupný na webovej stránke Zeměměřického úřadu Praha.
V rokoch 1966 až 1975 externe vyučoval na Strednej priemysel­nej škole stavebnej v Bratislave geodetické predmety a v rokoch 1976 až 1990 bol členom komisie pre štátne záverečné skúšky odboru GaK SvF SVŠT. Významná bola aj jeho činnosť vo VTS. Je nositeľom vyznamenania Najlepší pra­covník rezortu, z viacerých vyznamenaní a ocenení VTS je to najmä Zlatá medaila v roku 2013. Od novembra 2010 je čestným členom Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov a od septembra 2011 čestným členom Kartografickej spoločnosti SR. Aj na dôchodku, do ktorého odišiel po 50 ročnej aktívnej činnosti v štátnej službe v roku 2006, sa venuval štúdiu histórie odboru a výsledky (publikácie) boli vydávané Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov.
Od roku 1964 pôsobil aktívne vo Vedecko-technickej spoločnosti - dnes slovenské spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK). V roku 2002 inicioval vznik edícia odborných publikácií SSGK z histórie odboru geodézie a kartografie, kde pôsobil ako autor, spoluautor a zároveň vždy aj ako technický redaktor.
Počas svojho pôsobenia v odbore bol ocenený 15 uznaniami a diplomy. Je čestným členom SSGK a čestným členom Kartografické spoločnosti SR. Významná je aj jeho dlhoročná spolupráca s "Alma mater" - SVŠT, dnes STU v Bratislave.
Ing. Marek prispel posilňovaniu priateľských a pracovných vzťahov medzi výkonnými aj vedúcimi pracovníkmi českých a slovenských zememeračských inštitúcií.
SSGK spolu s Komorou geodeta a kartografov zabezpečila, v súvislosti s jeho jubileom, vydanie jeho najnovšie práce "Po stopách Vojenského zemepisného ústavu na Slovensku", ktorá na 300 stranách, s mnohými ilustráciami predstavuje dlhodobé odborné pôsobenie VZÚ v oblasti zememeračstva a kartografie na území Slovenska .
Verný svojej neutíchajúcej túžbe prospieť nášmu odbore dokumentovaním jeho histórie na Slovensku, napísal rozsiahly historický prehľad "Zememeračstvo, geodézia, kartografia, kataster a geoinformatika na slovenskom od nepamäti po dnešok".
Publikačná činnosť:
Bol autorom alebo spoluautorom 6 výskumných úloh, 23 domácich a 8 zahraničných referátov, 4 odborných štúdií, 9 technologických a metodických postupov, rady vznášanie posudkov a recenzií. Venoval sa tiež príspevkom do GaKO - 8 hlavných článkov, 7 príspevkov do rubrík. Naskenoval a do digitálnej formy pripravil úplný obsah všetkých čísel ročníkov GaKO za roky 1913 až 2004 (cca 25 tisíc strán). Výsledok je uložený a voľne prístupný na webových stránkach Zeměměřického úradu Praha. V rámci edičnej činnosti SSGK je v posledných 10 rokoch autorom alebo spoluautorom 9 publikácií.
Úspešná bola príprava a vydanie rozsiahle 6-tich dielne publikácii kol. autorov „Zememeračstvo, geodézie, kartografie a kataster nehnutelností na slovenskom od nepamäti po dnešok“ (historický prehlad v 6 knihách), z ktorých 4 diely vyšli tlačou (2014 - 2015). V roku 2018 vydal zborník "Príspevok k 100. výročiu vzniku Česko-Slovenska a k niektorým ďalším udalostiam, ktore sa v obore geodézia a kartografia v roku 2018 pripomínajú". Potom nasledovala veľmi úspešná publikácia "Geodeti a kartograf v Tatrách" (2019). Posledná kniha, na ktorej pracoval do posledného aktívneho dňa (!) zostala sirotou. Ide o publikáciu "Kniha o prácu, príbehoch a spomienkach geodetov a kartografi" (pracovný názov), ktorá je prakticky dokončená, robilo sa lektorovanie a zháňal sa vydavateľ. Bohužiaľ, "... vypadlo mu pero z ruky".
Tiež sa aktívne zúčastnil na celom rade odborných podujatí, (sympóziá Z dejín geodézie a kartografie v NTM Praha, na Slovenských geodetických dňoch pod.), Poslal tiež príspevok na konferenciu k 100. výročiu založenia Vojenského zemepisného ústavu v Prahe, ktorá sa uskutečnila v NTM roku 2019.
V priebehu posledných rokov Ing. Marek neúnavne zbieral ďalší materiál k histórii geodézie a kartografie na Slovensku.
Prakticky skoro ročne pripravil novú publikáciu na zverejnenie, ktoré potom aj vyšli.

Bol pravidelným účastníkom na mesačných stretoch s kolegami a priateľmi pri pohári dobrého vína.
Z jeho záľub treba pripomenúť predovšetkým starostlivosť o záhradu. Tiež veľa chodil na prednášky najmä z dejín Bratislavy aj na vernisáže, výstavy a pod.
Zomrel v Bratislave 26. apríla 2020.