Pplk. Doc. Ing. Dalibor Moravec, DrSc.

Životopis
Pplk. Doc. Ing. Dalibor Moravec DrSc. se narodil 22. 4. 1946 v Ostravě.
Do armády vstoupil v roce 1965 jako posluchač Ženijního technického učiliště (směr strojní). Po krátké praxi u vojsk se stal v r. 1970 posluchačem geodetického směru Vojenské akademie v Brně, studia ukončil v r. 1975 s výtečným prospěchem. Již zde prokázal předpoklady a schopnosti v teoretických oborech, a proto byl po absolvování vysoké školy ustanoven jako vědecký pracovník k Výzkumnému středisku 090 Praha. Jeho první úspěšnou prací byl redakční návrh přehledné geografické mapy střední Evropy. Roku 1976 byl jako perspektivní pracovník přijat k externí vědecké přípravě na Vojenské akademii, kde v r. 1981 obhájil disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidáta geografických věd.
Od r. 1976 se věnoval problematice uplatnění a využití výpočetní a automatizační techniky v kartografii a geografii. Intenzivně studoval a rozpracovával nové vědecké poznatky a v tomto duchu náročně vedl a vychovával i kolektiv spolupracovníků. Přestože tehdejší výpočetní technika neumožňovala interakci a přestože se pracovalo s nedokonalými vstupními a výstupními zatíženími, byla jeho zásluhou a pod jeho vedením rozpracována a ověřena databázová technologie zpracování a využívání geografických informací - základ budoucí geografické informatiky. I když byl k dispozici jen pasivní systém počítačové grafiky, rozpracoval jeden z nejnáročnějších úkolů kartografie - kartografickou generalizaci mapového prvku vodstvo v rozsahu měřítek l : 25 000 až l : 200 000. Provozně jej ověřil a zahájil práci na řešení generalizace dalších mapových prvků. Vedle teoretických otázek a kroků dalšího rozvoje a uplatnění automatizace v kartografii a geografii se podílel na vývoji čs. pasivního „Automatizovaného kartografického systému DIGIKART", jeho zavedení a využití při tvorbě topografických a speciálních map. Vychoval řadu nových odborníků, z nichž se mnozí stali kandidáty věd.
V r. 1985 byl podplukovníku Moravcovi přiznán vědecký kvalifikační stupeň IIa. a byl ustanoven zástupcem náčelníka Výzkumného střediska 090. Jako rezerva pro řídicí funkce v topografické službě byl k získání širších zkušeností v r. 1986 na rok ustanoven do funkce zástupce náčelníka Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, poté se vrátil zpět do funkce ve VS 090 a pokračoval ve vědecké práci. Její výsledky shrnul v doktorské disertační práci, kterou úspěšně obhájil, a dnem 21. 4. 1988 mu byla udělena vědecká hodnost doktora geografických věd - DrSc. Byl mu též přiznán vědecký kvalifikační stupeň I. Na vlastní žádost odešel do zálohy 1. října 1989.
Po odchodu z armády krátce pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech a poté v Ústavu strategických studií Ministerstva obrany ČR. Roku 1992 přešel na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde téhož roku habilitoval a byl jmenován docentem. Zde působil jako vedoucí katedry, a to s jím navrženým názvem i orientací, „katedra kartografie a geoinformatiky". Současně byl též ředitelem Mapové sbírky Univerzity Karlovy. Na univerzitě působil také jako předseda Oborové rady kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země. Usiloval o uplatnění a prosazení svých znalostí a zkušeností soudobé výpočetní a automatizační techniky při zpracování, využívání a poskytování geografických informací o území. V září r. 2003 z Karlovy univerzity odchází. V dalších létech, až do druhé poloviny roku 2006, pracoval jako samostatný odborný pracovník a poradce, zejména pro potřeby zemědělství.
Podplukovník docent Ing. Dalibor Moravec, DrSc., přednášel na kartografických konferencích, přispíval do oborových periodik a je mj. autorem vysokoškolské publikace Kartografické a geoinformatické modelování (Praha, Karolinum 2001) a spoluautorem publikací Klimatická regionalizace České republiky (Praha, Karolinum 1998) a Regionalised modeling (Prague, Karolinum 2003). Je autorem četných výzkumných zpráv a řešitelem celé řady výzkumných a odborných projektů.
V historii topografické, nyní geografické služby, a v paměti spolupracovníků i následovníků zůstává zapsán jako iniciátor a realizátor prvního kartograficko-geografického databázového systému. Právem jej můžeme považovat za zakladatele čs. vojenské geografické informatiky.
Zemřel v nedožitých 61 letech dne 26. 2. 2007 v Praze.