Pplk. Ing. Jiří MRAČÍK

Životopis
Narodil se 16. března 1923 v Brně-Židenicích. Po skončení základní školy absolvoval v Brně osm tříd reálného gymnázia, které ukončil v roce 1942.
V roce 1946 ukončil Školu pro důstojníky v záloze pěchotního směru. Od roku 1951 studoval geodetický obor na Vojenské technické akademii v Brně, kde byl v roce 1956 promován zeměměřičským inženýrem. Potom nastoupil do VTOPÚ Dobruška, kde působil až do svého odchodu do důchodu dne 31. 12. 1980.
Podplukovník Ing. Jiří Mračík během svého působení ve VTOPÚ začínal jako geodet I. třídy-zástupce náčelníka 1. měřického oddělení Geodetického odboru. Dále působil v letech 1957 až 1958 jako náčelník 4. měřického oddělení a v letech 1958 až 1963 zastával funkci náčelníka 1. geodetického oddělení. Podílel se zejména na měření lícovacích bodů pro potřeby tvorby a obnovy topografických map 1 : 25 000 a na modernizaci čs. geodetických základů.
Od 31. 8. 1963 byl ustanoven do funkce náčelníka Oddělení strojně početní stanice „ARITMA“ V letech 1966 až 1975 zastával funkci náčelníka Výpočetního střediska a od roku 1975 až do 31. 12. 1980 náčelníka Provozu samočinného počítače Výpočetního střediska. Zde se podílel na provozování prvního ústavního samočinného počítače ZUSE Z-11, děrnoštítkové soupravy ARITMA a s jejich využitím na provozování jednoho z prvních celoarmádních projektů řízení zásobovací činnosti pomocí výpočetní techniky – projekt „Strojně-početní evidence map" a dále se podílel na zavádění různých projektů plánování a evidence výroby či evidence spotřeby pracovního času.
Jako náčelník pracoviště se výrazně angažoval při instalaci (v roce 1968) a následném provozování samočinného počítače MINSK-22.
Podplukovník Ing. Jiřímu Mračíkovi, byly uděleny medaile „Za službu vlasti“ v roce 1955 a „Za zásluhy o obranu vlasti“, v roce 1961.
Zemřel 29. dubna 2012.