Pplk. v.v. Ing. Jiří Műller

Životopis
Narodil se 28.srpna 1941 v Českém Brodě, do rodiny živnostníka v Jirnech u Prahy. Po ukončení základní školy v roce 1955 nastoupil na Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze, na níž ukončil studium maturitou v roce 1959.
V listopadu téhož roku nastoupil jako žák do vojenského Ženijně technického učiliště, směr topografický v Bratislavě. V červenci 1962 byl vyřazen v hodnosti poručíka a nastoupil službu ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. Zde byl zařazen do funkce topografa a podílel se na tvorbě státního mapového díla měřítka 1:10 000.
V roce 1964 zahájil interní studium na katedře geodézie a kartografie Vojenské akademie AZ Brno. Ve 4. a 5. ročníku se specializoval na obor kartografie. Studium ukončil obhajobou diplomové práce a složením státní zkoušky ze zeměměřictví v roce 1969 a získal titul zeměměřického inženýra. Od září do listopadu roku 1969 byl zařazen na funkci geodeta u 5. geodetickému odřadu v Opavě. K 1.prosinci 1969 byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze na funkci staršího redaktora redakčního odboru. V roce 1973 byl ustanoven náčelníkem kartografického oddělení. V průběhu roku 1974 byl uvolněn pro výkon funkce v týmu DIGIKART, kde se specializoval na automatizovanou tvorbu vojenských map. V rámci této činnosti absolvoval řadu kurzů a stáží a rovněž postgraduální studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT. V roce 1981 byl po zprovoznění systému DIGIKART ve VZÚ ustanoven náčelníkem oddělení automatizované výroby map. V této době se intenzivně zapojil do vývojové a zlepšovatelské činnosti ve VZÚ, zejména v oblasti softwarového řešení konstrukčních prací, projektu kalkulace, evidence a analýzy výrobních procesů aj.
K 30.4.1984 na vlastní žádost odešel do zálohy v hodnosti podplukovníka. V létech 1984 až 1986 pracoval jako programátor na Výpočetním středisku Geodetického a kartografického podniku Praha. V roce 1986 nastoupil na pražské pracoviště Geografického ústavu ČSAV, jako vědecký pracovník na oddělení základního kartografického výzkumu. V roce 1987 zahájil práce na vědecké aspirantuře. V roce 1990 po zrušení oddělení odešel z Geografického ústavu a v srpnu téhož roku zahájil soukromou činnost v oboru poradenství pro automatizovanou kartografii.
V létech 1992 až 1995 intenzivně spolupracoval s firmou TOPOGRAF na úseku tvorby a výroby kartografických produktů této společnosti. V roce 1996 se stal hlavním redaktorem a vedoucím výroby Kartografického nakladatelství GEODÉZIE ČS a.s. Liberec.
V létech 1997 až 2003 externě působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Katedře geoinformatiky a kartografie přednášel Redigování map a Digitální metody zpracování map.
V roce 2000 se stal ředitelem nakladatelství a za jeho vedení dosáhlo nakladatelství vynikajících výsledků, jak v kvalitě tradiční kartografické produkce, vydáním prvních mapových CD, tak i v oblasti ekonomické. V roce 2005 odešel do důchodu a nadále spolupracoval s nakladatelstvím jako odborný konsultant. V roce 2006 převzal prokuru ve společnosti VKU CZ, dceřinné společnosti VKÚ Harmanec. Až do ukončení činnosti této společnosti v lednu 2011 řídil společnost a zároveň redigoval tvorbu mapových děl z území ČR zpracovávanou ve VKÚ.
Je zakládajícím a aktivním členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby.