Plk. Ing. Ladislav Nimráček

Životopis
Narodil se 23.3.1930 v Brně, kde v letech 1941 až 1949 absolvoval osmileté gymnázium. Po maturitě začal studovat na Stavební fakultě VUT Brno – obor zeměměřictví. Po dvou letech studia (1949–1951) a zřízení Vojenské technické akademie v Brně, přestoupil na tuto školu a pokračoval ve studiu na katedře geodézie a kartografie. Studium ukončil v roce 1954 jako jeden z prvních absolventů VTA vojenského zeměměřického směru .
V témže roce nastoupil ve Vojenském topografickému ústavu v Dobrušce jako topograf II. třídy, později I. třídy. Aktivně se účastnil zpracování nového základního mapového díla topografických map měřítka 1 : 25 000 .
V roce 1956 byl ustanoven do funkce zástupce náčelníka topografického oddělení.
Po ukončení topografických prací měřítka 1:25 000 pokračoval od roku 1958 v topografických pracích na měřítku 1 : 10 000 v prostorách západního pohraničí a vojenských prostorů.
Na podzim roku 1962. Po zřízení 5. geodetického odřadu v Dobrušce, nastoupil u tohoto útvaru ve funkci náčelníka štábu. Jeho hlavní činnost spočívala ve výcviku příslušníků měřičských skupin v oblasti geodetického zabezpečení bojové činnosti vojsk, výcviku záloh, organizování kurzů absolventů vojenských kateder vysokých škol topografické odbornosti a v přípravě poddůstojníků v topografických odborností v poddůstojnických školách organizované u odřadu.
Souběžně s úkoly výcviku jako náčelník štábu odřadu organizoval i běžné plnění úkolů geodetické a topografické praxe na polních měřických pracích, zejména rekognoskaci, revizi a údržbu bodů státní trigonometrické sítě a zřizování OB-1, OB-2 z území celé republiky.V letech 1964–1965 absolvoval Vyšší akademický kurz v oboru geodézie při VA v Brně. V roce 1966 byl odřad redislokován z Dobrušky do Krnova V témže roce se rodina přestěhovala do Bruntálu
Jako náčelník štábu, stejně jako v roce 1966, organizoval redislokaci útvaru v roce 1968 do Opavy.
V této době útvar nepřetržitě plnil úkoly polních prací, zejména na topografické části 1. obnovy topografických map.
V červnu 1969 byl pplk. Ing. Nimráček ustanoven velitelem 5. geodetického odřadu a s rodinou se přestěhoval do Opavy.
V roce 1972 byl povýšen do hodnosti plukovníka.
S titulu velitele, organizoval od roku 1973 nový úkol odřadu - geodetické práce na demarkaci státní hranice se SSSR, NDR, PLR a MLR. Tyto práce vyžadovaly náročnou odbornou přípravu všech velitelských stupňů, zejména náčelníků měřičských skupin. Kvůli nutným mezistátním jednáním v otázce údržby hranic se Ing. Nimráček stal členem společné československo-maďarské komise pro vyměřování státních hranic. Tuto funkci plnil až do odchodu do důchodu.
Rozhodující náplní odborné činnosti 5. geodetického odřadu bylo plnění různorodých geodetických úkolů mimo posádky, tj. v podmínkách maximálního rozvelení útvaru. Toto specifikum si vyžadovalo zvýšené nároky na řízení a organizaci prací všech stupňů velení odřadu a náročnou odbornou připravenost velitelů měřičských skupin. Odřad plnil úkoly spojené se stavbami měřických věží v okolí Brna a ve vojenských prostorech na Slovensku. Zapojení do velkoměřítkového mapování a zpracování plánů měst neustále zvyšovalo nároky na velitele a celé velení odřadu při zajištění bojové i odborné připravenosti odřadu.
Jako velitel byl plk. Nimráček svojí odpovědností, důsledností a pečlivostí vzorem pro své podřízené.
Funkci velitele 5. geodetického odřadu vykonával šestnáct let, až do roku 1985, kdy byl propuštěn ze služebního poměru a odešel do důchodu.
Do roku 1989 byl ještě vychovatelem v SOU stavebním v Opavě.
Zemřel 29. dubna 2012 v Opavě.