Plk. Ing. Vladislav OLIVA

Životopis
Plukovník v. v. Ing. Vladislav Oliva, dlouholetý příslušník a vedoucí pracovník Vojenské topografické služby, se narodil 1. května 1925 ve Křtomilech (okres Přerov). V roce 1947 nastoupil vojenskou základní školu a v jejím rámci Školu pro důstojníky v záloze. V létech 1949–1950 absolvoval Vojenskou akademii dělostřelectva v Hranicích, ve které pak rok velel školní baterii vojenských akademiků. Od r. 1951 studoval na geodetickém oboru Vojenské technické akademie v Brně, kde byl v r. 1956 promován zeměměřickým inženýrem. Po krátké praxi u Vojenského topografického ústavu byl na podzim r. 1956 převelen na vlastní žádost k Vojenskému kartografickému ústavu v Banské Bystrici, kde setrval až do odchodu do důchodu koncem roku 1990.
Plukovník Ing. Oliva během svého působení v ústavu, kde začínal jako náčelník reprodukčního odboru, prošel později různými odbornými a ekonomickými funkcemi až po funkci náčelníka ústavu. Zásadním způsobem se podílel na jeho výstavbě, odborném i organizačním rozvoji, zavádění moderní techniky a technologií jak redakčního tak i kartolitografického zpracování vojenského mapového díla i jeho reprodukčního zpracování a tisku.
Měl nespornou zásluhu na tom, že se Vojenský kartografický ústav stal v osmdesátých létech špičkovým zařízením Vojenské topografické služby i celé československé kartografie. Svědčí o tom, mimo jiné, převažující podíl ústavu na kartografickém zpracování a tisku dvou významných atlasů, jakými byly Československý vojenský atlas (ČSVA) z r. 1965 a Vojenský zeměpisný atlas (VZA) z r. 1975. Byl členem redakční rady – technický redaktor ČSVA a odpovědný technický redaktor VZA.
Absolvoval postgraduální studia na Vojenské akademii v Brně, čtyřsemestrové postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a pětisemestrový kurz polygrafické technologie.
Získané vědomosti mu umožnily úspěšně řídit ústav odborně i ekonomicky. Byl dlouhodobým členem vědeckotechnické rady náčelníka topografické služby.
Aktivně působil v Československé vědeckotechnické společnosti, kde byl mimo jiné předsedou odborné skupiny kartografie a členem čs. kartografického komitétu.
Ing. Oliva byl nositelem řady státních a oborových vyznamenání a ocenění. I po ukončení vojenského služebního poměru byl ekonomicky aktivní. V létech 1991 až 1998 pracoval jako ekonomický náměstek a posléze jako organizační a ekonomický poradce různých firem v Banské Bystrici.
Spolupracovníci a kolegové znali Ing. Olivu jako člověka vysoce kvalifikovaného, náročného, obor teoreticky i prakticky ovládajícího.
Byl férovým a nezapomenutelným kamarádem a společníkem, který neváhal vzít svoji harmoniku a rozezpívat celou společnost.
V jeho odkazu zůstává úsilí, které věnoval rozvoji a činnosti nejen Vojenského kartografického ústavu, Vojenské topografické služby ale i kartoreprodukčnímu oboru v celém Československu.
Zemřel 24. dubna 2010 ve věku téměř 85ti let.