Pplk. v. v. Ing. Dimitrij PAGO

Životopis
Pplk. v. v. Ing. Dimitrij Pago se narodil 22. července 1932 v Praze, kde prožil i své mládí. Studium na gymnáziu ukončil v roce 1951. Potom nastoupil do Dělostřeleckého učiliště v Hranicích. 29. srpna byl z učiliště vyřazen v hodnosti poručíka. V dalším roce absolvoval půlroční kurz dělostřeleckého měřického průzkumu. Topografická příprava jej natolik zaujala, že u se rozhodl tomuto oboru věnovat po celý svůj pracovní život.
Po absolvování kurzu nastoupil k měřickému dělostřeleckému oddílu do Rychnova nad Kněžnou, kde vykonával postupně funkce velitele topografické čety, velitele topografické baterie a pomocníka náčelníka štábu. V roce 1963 se přihlásil k internímu studiu inženýrského zeměměřictví na Vojenské akademii v Brně Studium úspěšně ukončil v roce 1968 a nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu v Dobrušce jako náčelník fotogrammetrického oddělení. Podílel se zejména na tvorbě topografických map 1 : 25 000 a na zavádění fotogrammetrického přístroje Stereotrigomat do technologie výroby ortofotomap. Mimo to už v roce 1969 plnil zvláštní úkol: tvorba plánu 1 : 1 000 pro stavbu dálnice D-11 v úseku Sadská – Poděbrady včetně měření v terénu, fotogrammetrického vyhodnocení a vykreslení plánů.
Po vytvoření Výzkumného střediska topografické služby 090 v roce 1972 nastoupil na funkci náčelníka skupiny u odloučené části v Dobrušce. Zde se podílel na tvorbě technologie 2. obnovy topografických map, na vývoji fotogrammetrického letadla L-410 FG a na automatizované tvorbě a obnově topografických map.
V roce 1980 byl přemístěn na Seizmickou stanici Polom do funkce náčelníka. Věnoval se zejména zpřesňování systému seizmického vyhodnocování podzemních jaderných výbuchů.
Podplukovník v. v. Ing. Pago, je nositelem medaile „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1956 a „Za zásluhy o obranu vlasti“, udělena v roce 1968.
Dnem 30. 6. 1990 odešel do důchodu. I jako důchodce zůstává aktivně činným, v letech 1996 až 2005 pracoval u společnosti Topograf na aktualizaci turistických map pro Klub Českých turistů a dále na vytváření registru výškových překážek pro Ministerstvo obrany. V letech 2006 až 2008 se podílel na aktualizaci plánů měst pro firmu VKÚ a.s..
Jeho rozhodnutí stát se vojenským zeměměřičem a sloužit v topografické službě se odrazilo v ve všech funkcích a v odpovědné práci, kterou v její prospěch přinesl.
Ve svém volném čase se věnoval rekreačnímu sportu, v letech 1975 až 1980 byl lyžařským instruktorem ve Veřejné lyžařské škole v Dobrušce a v letech 1995 až 2009 pracoval jako obsluha lyžařského vleku.
Jeho vztah k topografické službě se projevil i v pozdějším věku, kdy jako člen Sdružení přátel vojenské geografické služby se, spolu s dalšími, aktivně zapojil do významného projektu tvorby databáze archivních dokumentů vytvářené ve prospěch Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, potažmo celé Vojenské geografické služby.
Ing. Dimitrij Pago má se svojí manželkou dvě děti a již šest vnoučat. Zůstal také věren Dobrušce.