pplk. Jaroslav Pálek

Životopis
Podplukovník Jaroslav Pálek se narodil 28. ledna 1936 v Tlučné u Plzně. Jeho otec pracoval ve Škodových závodech v Plzni jako truhlář. Vyrůstal s o 3 roky starší sestrou, v roce 1939 jim však zemřela matka. Otec se znovu oženil a v roce 1945 se s rodinou přestěhoval do Zbůchu u Plzně, kde pracoval ve zdejším uhelném dole jako správce dřeviště. V roce 1950 se otec oženil po třetí a v tomto roce se narodil jeho další sourozenec.
Obecní školu začal navštěvovat v roce 1942 v Tlučné, od roku 1945 ve Zbůchu, kde pokračoval studiem čtyř tříd na měšťanské škole. Po ukončení povinné školní docházky byl v roce 1951 přijat jako učeň /elév/ do Vojenského výcvikového střediska v oboru reprodukční grafik při Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Tříletý učební obor ukončil v roce 1954 jako reprodukční fotograf a v hodnosti četaře pokračoval, jako délesloužící, ve Vojenském zeměpisném ústavu.
V roce 1955 nastoupil do Ženijně technického učiliště v Litoměřicích, směr topografický.
Po jeho ukončení v roce 1958 byl vyřazen v hodnosti technika-poručíka a zůstal v ŽTU u 4. topografické školní roty, ve funkci velitele školní čety. V roce 1959 byl přemístěn v rámci redislokace učiliště do posádky Bratislava.
Z osobních důvodů byl na vlastní žádost v roce 1960 převelen do Dobrušky k Vojenskému topografickému ústavu na geodetické oddělení pplk. Černíka, jako geodet III. třídy. V tomto oddělení se převážně zabýval, až do roku 1963, zaměřováním vlícovacích bodů pro leteckou fotogrammetrii. V Dobrušce si v letech 1960 až 1962 formou dálkového studia dokončil Střední všeobecně vzdělávací školu a v témže roce požádal o přemístění.
Vyhověno mu bylo v roce 1963, kdy byl převelen do Příbrami k 1. armádnímu kartoreprodukčnímu odřadu (1. akro), 1. armády. V roce 1966 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, které však nedokončil a vrátil se zpět do Příbrami, kde zastával funkci náčelníka kartoreprodukčního oddělení a od roku 1977 funkci velitele 1. armádního kartoreprodukčního odřadu. V letech 1976-1977 absolvoval na Vojenské akademii v Brně jednoletý kurz, studia geodezie a kartografie, zakončený odbornou zkouškou.
V souvislosti se zrušením 1. armádního kartoreprodukčního odřadu v Příbrami, který byl v roce 1978 transformován jako oddělení 1. armádního geodetického odřadu, 1. armády ve Stříbře s dislokací v Příbrami v něm nadále působil již jako zástupce náčelníka 1. ago, pro dislokovanou část v Příbrami a to až do zrušení celého 1. ago v roce 1992.
Následně byl převelen do Prahy-Kbel na funkci náčelníka 4. kartoreprodukčního odřadu PVO. To bylo jeho poslední služební zařazení, ze kterého v roce 1995 odešel, v zákonem daném věku, do zálohy.
Během své dlouhé, přes 44 let trvající vojenské pouti zůstal věrný topografické službě, ve které obětavě zastával rozličné funkce ve vícero posádkách. Patřil k legendám vojenské topografické služby a byl uznávaným odborníkem v oblasti polygrafie. Byl jedním ze zakládajících členů tehdejšího Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby.
Od školních let byl jeho koníčkem sport. Věnoval se zejména plavání, rugby, nohejbalu, ještě i po osmdesátce hrál se seniory šipky, pétanque, bowling, každý týden chodil cvičit do Sokola. Jeho angažovanost ve veřejném životě i jeho práce s dětmi ve Svazarmu, Pionýru a v dětských táborech, byla okresními i krajskými orgány oceněna řadou čestných uznání a plaket, medailí. Jeho nejvyšším rezortním vyznamenáním bylo propůjčení medaile prezidentem republiky „Za zásluhy o obranu vlasti“.
Po odchodu do důchodu pracoval ještě do roku 2008 v Příbrami v místní tiskárně. Byl dvakrát ženatý a se svojí druhou ženou vychoval 2 syny.
Zemřel 22. října 2020 po krátké těžké nemoci v Příbrami v nedožitých 85 letech.