Pplk. Ing. Oldřich Pašek

Životopis
Ing. Oldřich Pašek se narodil 15. července 1954. Základní školu absolvoval v Praze, Dejvicích. Po ukončení povinné školní docházky byl přijat na Vojenské gymnázium Jana Žižky v Opavě, kde maturoval v roce 1973.
Poté nastoupil do Topografické roční důstojnické školy v Holešově, kterou ukončil v roce 1974.
S vojenskou topografickou službou je spojena větší část jeho odborné kariéry.
1. 9. 1973 nastoupil jako geodet k 5. geodetickému odřadu v Opavě.
V roce 1976 byl přijat ke studiu na Vojenskou akademii v Brně, obor geodézie a kartografie a roce 1979 byl promován zeměměřickým inženýrem. Po absolvování akademie byl ustanoven náčelníkem 3. geodetického oddělení 5. geodetického odřadu. Působil ve funkcích výkonných i řídicích. Např. při provádění údržby trigonometrické sítě, vlícování, obnovy mapového díla a vyznačování státních hranic
V roce 1989 ukončil roční postgraduální studium na VA a poté byl ustanoven zástupcem velitele 5. go pro věci technické. V roce 1992 odešel do Prahy na Výzkumné středisko 090, kde se zabýval ekonomickou problematikou. V roce 1994/95 absolvoval v USA pětiměsíční studijní pobyt pro důstojníky vojenské Geograficke služby. Po jeho absolvování nastoupil na Topografický odbor Generálního štábu AČR. Odtud, v roce 1997 odešel do zálohy v hodnosti podplukovníka. V roce 1998 nastoupil ke Krajskému úřadu katastrálnímu v Opavě, kde po více jak 3,5 roku působil v oddělení informačních technologií, zejména v oblasti mapových děl a školení personálu. Od října 2001 nastoupil do Prahy na Český úřad zeměměřický a katastrální na stáž. Od 1. března 2002 zastával funkci místopředsedy ČÚZK.
Funkci zastával 5 let do roku 2006, kdy byl jmenován ředitelem Krajského úřadu katastrálního v Opavě. Do důchodu odešel v roce 2016.
Jeho dlouhodobě špatný zdravotní stav se postupně natolik zhoršoval, že dne 25. ledna 2018 zemřel.