Plk. Doc. Ing. Věnek PAVLICA, CSc.

Životopis
Jeden z příslušníků topografické služby, kteří byli v roce 1954 prvními diplomanty geodetického oboru Vojenské technické akademie v Brně, se narodil 21.ledna 1930 v Petřvaldě. Mládí prožil v Ostravě, kde v roce 1949 maturoval. Studium geodézie zahájil na Vysoké škole technické v Brně, kde absolvoval dva ročníky. Po zřízení Vojenské technické akademie pokračoval ve studiu na této škole se zaměřením na geodézii a geodetické výpočty; v roce 1954 úspěšnou obhajobou diplomové práce studium zakončil a byl promován inženýrem.
Po absolvování požádal o přijetí za vojáka z povolání, byl aktivován jako inženýr kapitán a nastoupil do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, kde působil postupně jako geodet, náčelník geodetického oddělení, náčelník výpočetního oddělení a oddělení geodetických a topografických podkladů. Svoji odbornou erudicí a organizačním úsilím významně přispěl k racionalizaci počtářských prací na tehdy ještě ručních počítacích strojích, k uspořádání dokumentace geodetických podkladů. Jako jeden z delegovaných specialistů topografické služby se zúčastnil prací na vyrovnání Jednotné agronomicko-geodetické sítě v Moskvě.
V roce 1961 byl jako perspektivní příslušník ustanoven na pedagogickou funkci katedry geodézie a kartografie tehdejší VA AZ v Brně. V akademii přednášel studentům geodetického oboru, postupně předměty topografické zabezpečení vojsk, geodézii, vyrovnávací počet a vyšší geodézii. Autorsky zpracoval několik titulů skript, zejména pro topografické zabezpečení vojsk a vyrovnávací počet, která se využívají dodnes. Mnohokrát byl pedagogickým vedoucím ročníku, včetně Vyššího akademického kurzu vedoucích funkcionářů topografické služby. Posluchači jej uznávali jako výborného, náročného pedagoga, ochotného a připraveného opakovaně pomoci k pochopení náročných problémů.
Vedle pedagogické činnosti se aktivně podílel na výzkumných úkolech řešených katedrou, zejména na automatizaci výpočtů v oboru geodézie, cílevědomě zvyšoval svoji vědecko-pedagogickou kvalifikaci. V rámci kandidatury vypracoval a jako disertační práci v roce 1970 úspěšně obhájil soubor programů pro výpočty v geodetických sítích na počítači Minsk 22, který byl široce využíván především ve VTOPÚ. Jako součást docentské habilitační práce vypracoval, a v habilitačním řízení úspěšně obhájil návrh převodu československých polohových geodetických sítí do souřadnicového systému S-1942 vyrovnáním po blocích z původních veličin, včetně programů pro samočinné počítače EC-1033 a EC-1040. Podle tohoto návrhu byl proveden převod čs. geodetických sítí do nového souřadnicového systému. Nezapomínal ani na potřeby polních geodetických útvarů služby. Pro novou malou výpočetních techniku zařazenou i v mobilních soupravách, reprezentovanou minipočítačem POTAS, vypracoval pro geodetické výpočty kompletní soubor programů, včetně instrukční služební pomůcky.
Dlouholetá obětavá vědecká a pedagogická práce docenta Pavlici byla vysoce ceněna jak vedením akademie, tak velitelskými orgány a příslušníky topografické služby. Právem se proto stal nositelem vysoké hodnosti, řady resortních vyznamenání a ocenění.
Jako plukovník, docent, kandidát věd, odešel inženýr Věnek Pavlica v roce 1991 do zálohy a zaslouženého důchodu, aby ještě další tři roky učil na katedře jako občanský pracovník.
Zemřel 22. Září 2016