Plk. v. v. Ing Martin PISÁR

Životopis
Plk. v. v. Ing. Martin Pisár se narodil 4. června. 1935 v Podelku, okr. Rimavská Sobota.
Po absolvování Vojenského výcvikového střediska v létech 1951 až 1954 Vojenského zeměpisného ústavu se stal kartografickým kresličem v hodnosti četaře. V létech 1954 až 1957 absolvoval Ženijně technické učiliště – topografický směr v Litoměřicích z něhož byl vyřazen v hodnosti poručíka. Poté nastoupil do Dobrušky k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) jako geodet 3. později 2. třídy do funkce náčelníka měřické skupiny Geodetického odboru, kde úspěšně pracoval na zaměřování lícovacích bodů s výrazným překračováním norem. Například v okolí Slezských Rudoltic za jeden den zaměřil 27 lícovacích bodů, norma byla 6 bodů.
Od srpna 1958 byl 6 měsíců léčen v Nové Poljance na TBC. Následně byl zařazen na Oddělení geodetických podkladů VTOPÚ.
Od podzimu 1959 pracoval ve „speciální skupině“ na tvorbě předloh „map průchodnosti“ 1:200 000 ze zahraničního území.
V létech 1961 až 1966 studoval ve Vojenské akademii Antonína Zápotockého na katedře geodézie a kartografie.
Po ukončení studia byl ustanoven do funkce „analytik – programátor“ Výpočetního střediska VTOPÚ. Zde vytvořil program pro počítač Minsk 22 na plně automatizovaný výpočet polohových souřadnic a výšek nově zaměřených geodetických ( i lícovacích) bodů, ať byly zaměřeny libovolnou geodetickou metodou. Do zadání se vstupovaly z příslušného prostoru pouze souřadnice trigonometrických bodů a údaje ze zápisniků zaměření nových bodů.
V roce 1967 byl přemístěn na Topografické oddělení Generálního štábu Československé lidové armády (GŠ-ČSLA). Zde odpovídal za přípravu návrhů koncepcí, plánů a koordinaci plnění úkolů v oblastech výpočetní techniky, výzkumu, vývoje, zlepšovatelství, normativní tvorby (vojenských předpisů), technického rozvoje a později i za zabezpečování ČSLA topografickým technickým materiálem a za stavební investiční výstavbu u přímo podřízených ústavů (PPÚZ). V široké škále působnosti řešil desítky dílčích problémů výzkumu, vývoje, zajišťování nové techniky a pomůcek, pořizování a zpracování leteckých měřických snímků, mapováni, tvorbě map a jejích kartoreprodukčního zpracováni. Ve využíváni výpočetní techniky v rámci topografické služby, aplikaci reprografie a mikro-grafie, racionalizaci práce s mapou a modely terénu ve štábech, zajišťování rozmnožování a polygrafického zpracováni dokumentaci velitelství a štábů.
Přednostní pozornost věnoval modernizaci a připravenosti techniky pro topografické a kartoreprodukční zabezpečení v polních podmínkách. Zejména vývoji a zavedení moderni-zovaných a nových souprav techniky měřičských skupin, oddělení a odřadů. Například soupravu (spr.) měřickou univerzální, spr. geodetickou, spr. mapovací, spr. kartografa, spr. počítače POTAS, spr. gyroteodolitu Get-B1 a Gi-C11, spr dálkoměrů radiových MT-A1 a světelných EOK 2000, spr. kvantového dálkoměru KTD-1, spr. signalizační malá a velká, spr. GEOS, TOPOS, POČTÁŘ, REPRO, kartoreprodukční soupravy PST-6 a PST-11, Výdejnu map a dílnu oprav topografické techniky.
30.12.1992, v souvislosti ukončení Federace Česko-Slovenské, odešel v hodnosti plukovníka na vlastní žádost do důchodu. O činnost Geografické služby se trvale zajímá. Je členem Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby. Zúčastňuje se jejich akcí i akcí pořádaných vedením služby.
Trvale bydlí spolu se svojí rodinou v Praze.
Po roce 1989 a později po vstupu České republiky do NATO bylo koaličními partnery mnohokráte, při různých příležitostech, konstatováno, že stav topografického i geografického zabezpečení ČSA i celková odborná úroveň topografické služby byla v minulosti a je i současně na vysoké úrovni, srovnatelné a v některých oblastech převyšující Geografické služby „západních“ armád Takové hodnocení je bezesporu zásluhou nejen současných ale i dřívějších příslušníků TS-ČSLA(ČSA) i TS(GS)-AČR.
Na tom má bezespornou významnou zásluhu i plk. v.v. Ing. Martin Pisár.