Pplk. v. v. Jaroslav POPELÁŘ

Životopis
Jaroslav POPELÁŘ se narodil 30. března 1932 v Pěnčíně okr. Litovel. Základní školu navštěvoval v Prostějově a Šternberku, studium ukončil v roce 1947. Jedenáctiletou střední školu absolvoval externím studiem v roce 1962 v Dobrušce.
Po přijímacích zkouškách nastoupil v roce 1947 do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) Praha jako elév, kde se vyučil mědirytině a reprodukci. Základní vojenskou službu vykonal v letech 1949 až 1951, přitom absolvoval ŠDZ pěchotní v Košicích, kterou ukončil v roce 1951 v hodnosti podporučíka. Poté vykonával rok velitelskou funkci ve VZÚ Praha. V roce 1952 byl převelen do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška kde absolvoval Topografickou školu VTOPÚ a byl přeškolen na topografickou profesi. Postupně od roku 1953 prošel všemi základními topografickými funkcemi (topograf, starší topograf, náčelník topografické skupiny) a v roce 1963 byl ustanoven do funkce náčelníka 2. topografického oddělení Topograficko-geodetického odřadu (TGO) VTOPÚ. V rámci svého působení na topografických pracovištích se podílel zejména na tvorbě topografických map 1 : 10 000 a 1 : 25 000, plánech měst 1 : 10 000 a později plnil úkoly při 1. a 2. obnově topografických map 1 : 25 000. Plných dvacet roků jezdil na polní práce po celém území tehdejší Československé republiky. Kromě odpovědného plnění odborných úkolů dosahoval pozoruhodných výsledků při organizování osobního volna vojáků základní služby jejich zapojováním do veřejně prospěšných prací pro armádu a místní samosprávy. Byl náročný na sebe i na své podřízené ale na druhé straně se staral, aby podřízení měli všechny náležitosti nezbytné pro plnění vojenských povinností.
V letech 1975 až 1980 vykonával funkci náčelníka štábu TGO. V rámci TGO absolvoval řadu vojenských cvičení, kde byl zařazován do týlových funkcí a vynikal zejména při zabezpečování stravování a ubytování ve ztížených podmínkách.
Ze zdravotních důvodů byl v roce 1980 přemístěn na seizmickou stanici Polom a ustanoven do funkce zástupce náčelníka stanice, kde působil až do roku 1987. Zde se výrazně angažoval při zajišťování provozu stanice, budování a úpravách objektu.
Podplukovník v. v. Popelář, je nositelem několika resortních vyznamenání, ke kterým patří medaile „Za službu vlasti“ v roce 1955 a „Za zásluhy o obranu vlasti“ v roce 1965 a, které mu byly uděleny za poctivou a obětavou práci pro VTOPÚ a pro topografické zabezpečení potřeb obrany státu.
Dnem 30. června 1987 byl po splnění podmínek nároku na starobní důchod propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání. Nadále se zajímá o dění ve Vojenské geografické službě a VGHMÚř v Dobrušce.
Od roku 2009 je platným členem Společnosti přátel Vojenské zeměpisné služby, regionální pobočky v Dobrušce.V současnosti žije v Dobrušce a i jako důchodce zůstává aktivně činným. Věnuje se myslivosti, stále pracuje na zahrádce, chová drobné zvířectvo, rybaří a vykonává v místě bydliště veřejně prospěšné činnosti. S manželkou Věrou vychovali dvě dcery a společně se těší ze čtyř vnoučat.