Podplukovník v.v. Oldřich Pospíšil

Životopis
Narodil se 9. listopadu 1953 v Broumově, okr. Náchod. Základní školu absolvoval v Novém Městě nad Metují a Hradci Králové. V letech 1969 – 1973 studoval ve Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Po maturitě byl přijat na Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Ještě před nástupem studia byl z kádrových důvodů vyloučen a obdržel nabídku na studium Roční důstojnické školy směr TOPO, současně s vykonáním ZVS. Ze školy byl vyřazen v hodnosti podporučíka.
Do první důstojnické funkce geodeta, později staršího geodeta - Náčelníka měřické, později výpočetní skupiny, byl ustanoven k 1. armádnímu topografickému odřadu ve Stříbře. Zde působil v letech 1974 – 1981. Pracoval zejména na II. obnově vojenských topografických map a údržbě trigonometrických a zhušťovacích bodů v přihraničním území ČSSR – NSR. Další významnou skupinou prací bylo velkoměřítkové mapování pro účely přípravy staveb vojenských objektů, přístupových komunikací a inženýrských sítí a vytyčovací práce na stavbách.
V říjnu 1981 byl v hodnosti nadporučíka ustanoven do funkce Náčelníka topografické služby 19. motostřelecké divize v Plzni. Kromě standardní pracovní náplně topografické přípravy štábů a vojsk, zabezpečení divize topografickými mapami a zajištěním provozu divizní maloformátové tiskárny, se zabýval výrobou mobilních plastických stolů pro plánování operací vyšších štábů 1. armády a ZVO.
V listopadu 1987 byl v hodnosti kapitána přemístěn k Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze a ustanoven do funkce Náčelníka kádrové a organizační skupiny, s rozšířenou působností do oblasti mobilizační přípravy a vojenské přípravy, včetně dozorčí a strážní služby. Po roce 1989 byl rehabilitován a jako středoškolák povýšen do hodnosti majora a později podplukovníka.
V prosinci 1993 na vyžádání Zdravotnické služby AČR je přemístěn k Úřadu zdravotnického zabezpečení AČR v Hradci Králové a ustanoven do funkce Náčelníka úseku řízení lidských zdrojů s působností do celé vojskové zdravotnické služby. Hlavním úkolem nově zřízeného úřadu bylo vyvést celou zdravotnickou službu z podřízenosti velitelské struktury ve vojscích, do podřízenosti úřadu. Za 4 měsíce byl tento úkol splněn ve vztahu k osobám ve služebním poměru a současně k občanským pracovníkům vojenské správy. V rámci reorganizace zdravotnické služby se podílel na rušení posádkových nemocnic České Budějovice, Klatovy, Litoměřice a Karlovy Vary a na realizaci dílčích změn u řady dalších součástí.
V roce 1995 odešel na vlastní žádost do zálohy, při zachování výsluhových náležitostí a povolení k nošení služebního stejnokroje.
V „civilu“ se bezprostředně po ukončení služebního poměru věnoval krátce obchodní činnosti ve firmě Delta Progress, s.r.o. v Hradci Králové.
V prosinci 1995 po úspěšném výběrovém řízení nastoupil jako vedoucí skupiny GIS na Úřad města Hradec Králové. Hlavní náplní práce byla změna informačního systému a zavedení produktů ESRI ve spolupráci s ARCDATA Praha.
V srpnu 2000 nastoupil k firmě GASIS Plzeň, na pozici pracovníka systémové a technické podpory – konzultanta outsourcingu pro Západočeskou plynárenskou, a.s., v oblasti Geografického a provozně-technického informačního systému na produktech Bentley a partnerů.
Po privatizaci plynárenství odešel v rámci reorganizace na pozici technika provozu plynárenské soustavy, dokončil studium a složil zkoušky revizního technika plynárenských sítí s oprávněním i na montáže plynárenských zařízení.
K 1. lednu 2017 po pětiletém přesluhování odešel do starobního důchodu bez přerušení výkonu práce. Definitivní odpočinek volí od 1. ledna 2019.
Podplukovník v. v. Oldřich Pospíšil je potřetí ženatý, vychoval 1 dceru ve druhém manželství a žije v Plzni na Roudné s manželkou Naděždou.