Plukovník Ing. Ján PUŠKÁR

Životopis
Narodil se 10.srpna.1929 v Továrném na Východním Slovensku. Po studiu obchodní akademie a základní vojenské službě, kterou dokončil v r. 1952 jako podporučík, velitel čety, zvolil novou životní cestu – stát se vojákem z povolání a vojenským topografem. K tomu v období 1952-1953 absolvoval topografickou školu při Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce, kde se také do r. 1954 podílel na novém topografickém mapování území státu. Jako nadaný a perspektivní důstojník byl vyslán ke studiu geodetického oboru Vojenské akademie Brno, kde v r. 1959 promoval a získal titul zeměměřického inženýra. Po návratu do VTOPÚ zastával v ústavu stále vyšší a odpovědnější funkce, naposledy do r. 1967 jako zástupce velitele Topogeodetického odřadu.
Od r. 1967 byl povolán ke službě na tehdejším topografickém oddělení Generálního štábu, kde do r. 1971 odpovídal za úsek vědeckotechnického rozvoje topografické služby a topografického zabezpečení vojsk. V létech 1971-1972 absolvoval zahraniční postgraduální studium, po němž byl k 1.9.1972 ustanoven do funkce náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu Praha. Tuto řídící funkci úspěšně zastával sedmnáct let, do r. 1989. V celé historii Vojenského zeměpisného ústavu byl ze všech jeho předchůdců nejdéle a nepřetržitě náčelníkem tohoto ústavu.
Pod vedením plukovníka Ing. Jána Puškára prošel Vojenský zeměpisný ústav významným a všestranným organizačním a technologickým rozvojem. Ústav se stal vedoucím pracovištěm vývoje a provozování Vojenskogeografického informačního systému, odpovědným a vedoucím pracovištěm vývoje a tvorby vojenských speciálních map, jedním z vývojových a následně provozních pracovišť uplatnění automatizace v kartografii a geografii, vývojovým pracovištěm pro armádní aplikaci mikrografie a reprografie, pracovištěm odpovědným za zabezpečování polygrafických potřeb a služeb pro Ministerstvo obrany a Generální štáb čs.armády. Celé toto období lze charakterizovat jako období přechodu od geografie popisné ke geografii analytické a informatické, od ruční kartografické tvorby map k prosazení mechanizace a posléze automatizace procesu jejich tvorby, v polygrafii přechod ke standardizovaným a stabilizovaným technologiím založeným na využívání nových druhů materiálů umožňujících mechanizaci až automatizaci dříve rukodělných, často na individuálním přístupu pracovníků založených prací.
S využitím výsledků a možností vědeckotechnického rozvoje probíhalo v ústavu prakticky nepřetržitě zavádění nových technologií, materiálů a nových geografických podkladů a produktů pro potřeby armády.
V souladu s potřebami rozvoje vojenství byl prováděn vývoj a zavádění nových druhů vojenských speciálních map a vojenskogeografických informací. Po r. 1975 byl provozně zaveden systém automatizované tvorby vojenských speciálních map a dalších armádních produktů. Pro stabilizaci barev a racionalizaci tisku vojenských map vůbec byl zaveden jejich stabilizovaný čtyřbarvotisk.
Odbourávány byly technologie používající zdraví škodlivé látky – v reprodukční fotografii byl mokrý proces kolodiový na skleněné desky plně nahrazen rozměrově stálými plochými filmy, v knihtisku byla horká sazba využívající slitin olova nahrazena titulkovací a později automatizovanou programově řízenou fotosazbou. Pro přípravu tisku vícebarevných tiskovin a zhotovování barevných výtažků se prosadily polygrafické skenery. Základní technologií tisku se stal ofsetový tisk na průmyslově připravované presenzibilizované hliníkové tiskové desky umožňující automatizované kopírování a vyvolávání.
Stranou pozornosti nezůstala ani knihařská úprava produkce. Nové bezpečnější snášecí a řezací stroje, strojen na počítání papíru, stroje pro automatizovanou vazbu, laminaci, vytvořily z knihárny a expedice moderní pracoviště.
Významné úsilí bylo věnováno vývoji a zavedení prostředků a pomůcek pro přípravu štábů a vojsk, pro racionalizaci práce štábů. Byla to tvorba vojenskogeografických výcvikových filmů,diafilmů a výcvikových pomůcek o vojenskogeografických podmínkách obrany státu, souborů pro topografickou přípravu vojsk, pro výcvik v obsluze techniky.
Pod vedením plk. Ing. Puškára v tomto tvůrčím prostředí vyrostla řada odborníků, kteří se v dalších létech uplatnili v řídících funkcích topografické, dnes geografické služby Armády české republiky.
Za úspěšné a tvůrčí úsilí a výsledky při zabezpečování potřeb armády a obrany státu obdržel po právu ústav a jeho náčelník plk. Ing. Ján Puškár řadu ocenění, rezortních a státních vyznamenání.
Zemřel dne 31.října 2006.